Clasificarea, ambalarea și etichetarea substanțelor periculoase (perioada de introducere progresivă până la 1 iunie 2015)

Clasificarea, ambalarea și etichetarea substanțelor periculoase sunt armonizate din 1967 pentru a asigura protecția sănătății și a mediului, precum și libera circulație a acestor produse. Acest sistem a fost revizuit în mod substanțial prin Regulamentul (CE) nr. 1272/2008, care înlocuiește directiva inițială în mai multe etape.

ACT

Directiva 67/548/CEE a Consiliului din 27 iunie 1967 privind apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative referitoare la clasificarea, ambalarea și etichetarea substanțelor periculoase.

SINTEZĂ

Directiva privind substanțele periculoase (DSD) este primul text de armonizare în domeniul produselor chimice. Aceasta impune furnizorilor să clasifice, să eticheteze și să ambaleze substanțele periculoase în conformitate cu normele armonizate. Scopul este de a proteja mai bine oamenii și mediul înconjurător împotriva riscurilor prezentate de aceste produse, precum și de a asigura libera circulație a acestor produse.

Intrarea în vigoare, în ianuarie 2009, a Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și amestecurilor (Regulamentul CLP) a inițiat o perioadă de tranziție, pe parcursul căreia au fost aplicate ambele sisteme. Acest lucru înseamnă că regulamentul CLP, care a înlocuit deja multe din prevederile DSD, va înlocui definitiv directiva începând cu 1 iunie 2015.

Definiții și domeniul de aplicare

Directiva DSD se aplică substanțelor, adică elementelor chimice și compușilor acestora în stare naturală sau așa cum sunt obținuți printr-un proces de producție. Preparatele, adică amestecurile sau soluțiile formate din două sau mai multe substanțe, sunt reglementate de Directiva 1999/45/CE (DPD).

În conformitate cu directiva, substanțele incluse în una dintre următoarele 15 categorii de pericol sunt considerate periculoase:

Anumite produse sunt excluse în mod explicit din domeniul de aplicare al textului (de exemplu, medicamentele și produsele cosmetice, substanțele radioactive, deșeurile etc.). De asemenea, textul nu se aplică transportului de mărfuri periculoase. În acest domeniu, regulamentele în vigoare se bazează pe texte internaționale.

Clasificare dublă până la 1 iunie 2015

Clasificarea unei substanțe reflectă atât tipul, cât și gradul de pericol al substanței, adică riscurile potențiale pentru oameni sau pentru mediul înconjurător. Furnizorii de substanțe chimice trebuie să clasifice aceste substanțe înainte de a le introduce pe piață, indiferent dacă acestea sunt compuse din substanțe:

Perioada de tranziție

De la 1 decembrie 2010 și până la 1 iunie 2015, substanțele trebuie clasificate atât în conformitate cu Directiva DSD, cât și în conformitate cu Regulamentul CLP. Concret, acest lucru înseamnă că în această perioadă ambele clasificări trebuie să apară împreună în fișele tehnice de securitate. Aceste fișe conțin informații privind proprietățile substanței, pericole, precauții privind manipularea etc., iar scopul acestora este de a asigura utilizarea substanței în condiții de siguranță.

Ambalare și etichetare

Etichetarea este principala sursă de informații esențiale și concise oferite utilizatorului cu privire la pericolele aferente unei substanțe și la măsurile de precauție necesare pe parcursul utilizării acesteia. Prin urmare, un furnizor trebuie să eticheteze toate ambalajele care conțin o substanță clasificată ca fiind periculoasă, înainte de introducerea pe piață.

Începând cu 1 decembrie 2010, substanțele trebuie etichetate și ambalate în conformitate cu Regulamentul CLP care a abrogat și a înlocuit prevederile DSD.

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Directiva 67/548/CEE

29.6.1967

1.2.19721.1.1975 (Irlanda)

JO L 196, 16.8.1967

Act(e) de modificare

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Directiva 71/144/CEE

24.3.1971

-

JO L 74, 29.3.1971

Directiva 73/146/CEE

24.5.1973

24.11.1973

JO L 167, 25.6.1973

Directiva 75/409/CEE

27.6.1975

1.6.1976

JO L 183, 14.7.1975

Directiva 79/831/CEE

19.7.1979

18.9.1981 măsuri specifice în legătură cu articolele introduse pe piață înainte de acea dată18.9.1983 data-limită pentru articolele rămase

JO L 259, 15.10.1979

Directiva 92/32/CEE

22.5.1992

31.10.1993

JO L 154, 5.6.1992

Directiva 96/56/CE

21.9.1996

1.6.1998

JO L 236, 18.9.1996

Directiva 1999/33/CE

19.8.1999

30.7.2000

JO L 199, 30.7.1999

Regulamentul (CE) nr. 807/2003

5.6.2003

-

JO L 122, 16.5.2003

Directiva 2006/121/CE

19.1.2007

1.6.2008

JO L 396, 30.12.2006

Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

20.1.2009

-

JO L 353, 30.12.2008

Regulamentul (CE) nr. 790/2009

25.9.2009

-

JO L 235, 5.9.2009

Regulamentul (UE) nr. 286/2011

19.4.2011

-

JO L 83, 30.3.2011

Regulamentul (UE) nr. 618/2012

31.7.2012Prevederile principale ale regulamentului se aplică de la 1.12.2013

-

JO L 179, 11.7.2012

Regulamentul (UE) nr. 487/2013

21.6.2013

-

JO L 149, 1.6.2013

Regulamentul (UE) nr. 758/2013

13.8.2013

-

JO L 216, 10.8.2013

Regulamentul (UE) nr. 944/2013

23.10.2013

-

JO L 261, 3.10.2013

Ultima actualizare: 30.07.2014