Ambalajele și deșeurile de ambalaje

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Directiva 94/62/CE privind ambalajele și deșeurile de ambalaje

Directiva (UE) 2018/852 de modificare a Directivei 94/62/CE privind ambalajele și deșeurile de ambalaje

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DIRECTIVE?

Directiva 94/62/CE stabilește normele UE privind gestionarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje.

Directiva (UE) 2018/852 modifică Directiva 94/62/CE și conține măsuri actualizate menite:

Obiectivul Directivei 94/62/CE este de a contribui la:

ASPECTE-CHEIE

Domeniul de aplicare

Directiva modificată se aplică tuturor ambalajelor introduse pe piața europeană și tuturor deșeurilor de ambalaje, indiferent dacă acestea sunt utilizate sau provin din industrie, comerț, birouri, ateliere, servicii, gospodării sau din orice alt domeniu, indiferent de materialul utilizat.

Măsuri

Țările UE trebuie să ia măsuri, precum programe naționale, stimulente prin scheme de răspundere extinsă a producătorilor și alte instrumente economice, pentru a preveni generarea de deșeuri de ambalaje și a reduce la minimum impactul ambalajelor asupra mediului.

Țările UE ar trebui să încurajeze creșterea cotei de ambalaje reutilizabile* introduse pe piață și a sistemelor de reutilizare a ambalajelor fără a compromite siguranța alimentară. Măsurile pot include:

De asemenea, țările UE trebuie să ia măsurile necesare pentru a atinge anumite obiective de reciclare, care variază în funcție de materialul de ambalaj, și aplică în acest scop noile norme de calcul.

Obiective

Până la 31 decembrie 2025, cel puțin 65 % din greutatea tuturor ambalajelor trebuie reciclată. Obiectivele de reciclare pentru fiecare material sunt:

Până la 31 decembrie 2030, cel puțin 70 % din ambalaje trebuie reciclate. Acest procentaj include:

Cerințe esențiale

Țările UE trebuie să se asigure că ambalajele introduse pe piață întrunesc cerințele esențiale cuprinse în anexa II la directivă:

Ambalajele biodegradabile: ambalajele din plastic oxodegradabile* nu trebuie considerate ca fiind biodegradabile.

Comisia Europeană examinează în prezent modalitatea de consolidare a cerințelor esențiale pentru a îmbunătăți proiectarea ambalajelor în vederea reutilizării și a promova o reciclare de înaltă calitate, precum și pentru a întări aplicarea cerințelor esențiale.

Sisteme de recuperare a ambalajelor

Țările UE ar trebui să se asigure că sunt înființate sisteme pentru returnarea și/sau colectarea ambalajelor folosite și/sau a deșeurilor de ambalaje, precum și reutilizarea sau recuperarea, inclusiv reciclarea ambalajelor și/sau a deșeurilor de ambalaje colectate.

Răspunderea producătorilor

Până în 2025, țările UE ar trebui să asigure instituirea unor scheme de răspundere a producătorilor* pentru toate ambalajele. Schemele de răspundere a producătorilor asigură returnarea și/sau colectarea ambalajelor folosite și/sau a deșeurilor de ambalaje și canalizarea acestora spre cea mai adecvată opțiune de gestionare a deșeurilor, precum și reutilizarea sau reciclarea ambalajelor colectate și a deșeurilor de ambalaje. Aceste scheme vor trebui să respecte unele cerințe minime stabilite de Directiva-cadru privind deșeurile (2008/98/CE). Schemele ar trebui să contribuie la stimularea proiectării, a fabricării și a comercializării ambalajelor într-un mod care să permită reutilizarea sau recuperarea acestora și să aibă un impact minim asupra mediului.

DE CÂND SE APLICĂ DIRECTIVA?

Directiva 94/62/CE se aplică de la 31 decembrie 1994, iar țările UE au avut obligația de a o transpune în legislația proprie până la 30 iunie 1996.

Directiva (UE) 2018/852 se aplică de la 4 iulie 2018, iar țările UE au avut obligația de a o transpune în legislația proprie până la 5 iulie 2020.

CONTEXT

Pentru informații suplimentare, consultați:

TERMENI-CHEIE

Economie circulară: o economie circulară reduce la minimum consumul de resurse, deșeurile, emisiile și pierderile de energie. Aceasta se poate realiza prin proiectare rezistentă, întreținere, reparare, reutilizare și reciclare. Economia circulară contrastează cu economia liniară, care extrage resursele, le utilizează, iar apoi le aruncă.
Ambalaje reutilizabile: ambalaje care au fost concepute, proiectate și introduse pe piață pentru a realiza mai multe cicluri pe durata lor de viață sau pentru a fi reutilizate în același scop pentru care au fost concepute.
Oxodegradabil: ambalajele oxodegradabile sunt ambalaje din plastic cu aditivi care determină descompunerea acestora în particule microscopice. Acest lucru poate contribui la prezența de microplastice în mediu.
Schemă de răspundere a producătorilor: un sistem instituit de către un producător pentru a garanta că acesta poartă o parte a responsabilității de a reduce unele dintre impacturile de mediu ale fabricației, ale introducerii pe piață și ale eliminării produselor sale.

DOCUMENTELE PRINCIPALE

Directiva 94/62/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 decembrie 1994 privind ambalajele și deșeurile de ambalaje (JO L 365, 31.12.1994, pp. 10-23)

Modificările succesive aduse Directivei 94/62/CE au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

Directiva (UE) 2018/852 a Parlamentului European și a Consiliului din 30 mai 2018 de modificare a Directivei 94/62/CE privind ambalajele și deșeurile de ambalaje (JO L 150, 14.6.2018, pp. 141-154)

DOCUMENT CONEX

Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive (JO L 312, 22.11.2008, pp. 3-30)

A se vedea versiunea consolidată.

Data ultimei actualizări: 06.11.2018