Cazane de apă caldă eficiente și sigure

SINTEZĂ PRIVIND:

Directiva 92/42/CEE privind cerințele de randament pentru cazanele noi de apă caldă cu combustie lichidă sau gazoasă

SINTEZĂ

Cazanele de apă caldă trebuie să satisfacă cerințele de proiectare ecologică ale UE.

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DIRECTIVE?

Directiva stabilește cerințele de eficiență energetică* pentru cazanele noi de apă caldă sau „boilerele” cu combustie lichidă sau gazoasă.

ASPECTE-CHEIE

Directiva se aplică cazanelor cu putere de cel puțin 4 kW și de cel mult 400 kW, în mod concret:

cazanelor standard;

cazanelor la temperatură joasă;

cazanelor cu condensare de gaz.

Directiva nu se aplică:

cazanelor de apă caldă, care pot fi alimentate cu diferite tipuri de combustibil, inclusiv combustibili solizi;

echipamentelor de pregătire instantanee a apei calde;

cazanelor destinate a fi alimentate cu combustibili diferiți de cei lichizi și gazoși comercializați în mod curent;

mașinilor de gătit și aparatelor care furnizează apă caldă pentru încălzirea centrală și care furnizează numai apă caldă menajeră ca funcție secundară;

aparatelor cu putere mai mică de 6 kW care funcționează prin circulație gravitațională și sunt destinate exclusiv pentru producerea apei calde menajere stocate;

cazanelor fabricate ocazional – însemnând că se produc o dată și, prin urmare, nu sunt fabricate în serie;

unităților de cogenerare* (Directiva 2004/8/CE).

Standardizare și marcajul „CE”

Orice cazan fabricat în conformitate cu standardele europene armonizate trebuie să se conformeze cu cerințele esențiale prevăzute în Directivă. Înainte de aplicarea marcajului de conformitate CE se efectuează o evaluare de către:

organisme desemnate de țările UE în conformitate cu criteriile minime de evaluare și notificate către Comisie și celelalte țări ale UE;

sau chiar de către producători.

Proiectare ecologică

Directiva este una dintre măsurile de implementare a Directivei-cadru 2009/125/CE privind proiectarea ecologică, care stabilește cerințe privind eficiența pentru grupe de produse individuale. Aceasta elimină posibilitatea ca țările din UE să aplice un sistem specific de etichetare a cazanelor care sunt mai eficiente decât cele standard. De asemenea, sectoarele industriale pot încheia acorduri voluntare în scopul reducerii consumului de energie al produselor pe care le fabrică. Comisia aprobă în mod oficial aceste acorduri și verifică punerea lor în aplicare.

Directiva UE privind eficiența energetică stabilește obiective obligatorii pentru țările UE, în vederea atingerii obiectivului de 20 % privind eficiența energetică până în 2020. În 2013 au fost publicate o serie de regulamente cu privire la eficiența energetică a cazanelor, ca parte a prezentei politici. Acestea stabilesc standarde minime și un sistem de etichetare energetică.

Regulamentul (UE) nr. 813/2013, care modifică Directiva 92/42/CEE, stabilește cerințele în materie de proiectare ecologică pentru instalațiile pentru încălzirea incintelor* și instalațiile de încălzire cu funcție dublă* care nu funcționează cu biomasă și au o putere mai mică de 400 kW

TERMENI-CHEIE

* Eficiență energetică: utilizarea de energie mai puțină pentru furnizarea aceluiași serviciu, adică mai puțină energie pentru încălzire în vederea menținerii aceleiași temperaturi.

* Cogenerare: producția simultană de electricitate și căldură, ambele fiind utilizate.

* Instalație pentru încălzirea incintelor: un dispozitiv, echipat cu unul sau mai multe generatoare de căldură, care furnizează căldură unui sistem de încălzire centrală bazat pe utilizarea apei, pentru a menține un spațiu dintr-o incintă la o temperatură uniformă.

* Instalație de încălzire cu funcție dublă: o instalație pentru încălzirea incintelor proiectată și pentru a furniza apă caldă potabilă sau menajeră, care este conectată la o alimentare externă de apă potabilă sau menajeră.

Pentru informații suplimentare, consultați pagina referitoare la încălzitoare pe site-ul Comisiei Europene.

ACT

Directiva 92/42/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind cerințele de randament pentru cazanele noi de apă caldă cu combustie lichidă sau gazoasă

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Directiva 92/42/CEE

3.6.1992

31.12.1992

JO L 167, 22.6.1992, pp. 17–28

Act(e) de modificare

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Directiva 93/68/CEE

2.8.1993

1.7.1994

JO L 220, 30.8.1993, pp. 1–22

Directiva 2008/28/CE

21.3.2008

JO L 81, 20.3.2008, pp. 48–50

Regulamentul (UE) nr. 813/2013

26.9.2013

JO L 239, 6.9.2013, pp. 136–161

Modificările și corecturile succesive aduse Directivei 92/42/CEE au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

ACTE CONEXE

Directiva 2010/31/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 mai 2010 privind performanța energetică a clădirilor (JO L 153, 18.6.2010, pp. 13-35)

Directiva 2012/27/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 octombrie 2012 privind eficiența energetică, de modificare a Directivelor 2009/125/CE și 2010/30/UE și de abrogare a Directivelor 2004/8/CE și 2006/32/CE (JO L 315, 14.11.2012, pp. 1–56)

Data ultimei actualizări: 22.10.2015