Echipamentul individual de protecție

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Directiva 89/686/CEE – echipamentul individual de protecție

CARE ESTE OBIECTIVUL DIRECTIVEI?

ASPECTE-CHEIE

Definiție și domeniul de aplicare

EIP reprezintă orice dispozitiv sau articol:

Directiva nu se aplică în cazul:

Cerințe esențiale

Standarde armonizate

Evaluarea conformității și organismele notificate

Declarația de conformitate și marcajul CE

Țările UE nu pot interzice, restricționa sau împiedica introducerea pe piață sau intrarea în funcțiune a EIP care poartă marcajul CE pentru care:

Marcajul de conformitate CE este aplicat de fabricant sau de reprezentantul acestuia cu sediul în UE.

Abrogare

Directiva 89/686/CEE va fi abrogată și înlocuită de Regulamentul (UE) 2016/425 începând cu 21 aprilie 2018.

DE CÂND SE APLICĂ DIRECTIVA?

Țările UE au avut obligația de a o transpune în legislația națională până la 31 decembrie 1991. Directiva se aplică începând cu data de 1 iulie 1992.

CONTEXT

Prezenta directivă este completată de directive privind protecția sănătății și a siguranței lucrătorilor, în special Directiva 89/656/CEE privind utilizarea EIP de către lucrători la locul de muncă.

* TERMENI-CHEIE

Examinare de tip: procedura prin care un organism de control autorizat constată și certifică dacă modelul de EIP în cauză respectă sau nu dispozițiile corespunzătoare din prezenta directivă.

ACTUL PRINCIPAL

Directiva 89/686/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1989 privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la echipamentul individual de protecție (JO L 399, 30.12.1989, pp. 18-38)

Modificările succesive aduse Directivei 89/686/CEE au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

ACTE CONEXE

Regulamentul (UE) 2016/425 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2016 privind echipamentele individuale de protecție și de abrogare a Directivei 89/686/CEE a Consiliului (JO L 81, 31.3.2016, pp. 51-98)

Data ultimei actualizări: 20.09.2016