Programul specific „Justiţie civilă” (2007-2013)

Acest program „Justiţie civilă” promovează cooperarea judiciară prin intermediul formării reprezentanţilor profesiilor juridice, al consolidării reţelelor şi al schimbului şi al difuzării de informaţii. Ca parte din programul general „Drepturile fundamentale şi justiţia”, acest program contribuie la crearea unui spaţiu european al justiţiei în materie civilă bazat pe recunoaştere şi încredere reciproce.

ACT

Decizia 1149/2007/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 25 septembrie 2007 de instituire, pentru perioada 2007-2013, a programului specific „Justiţie civilă” în cadrul programului general „Drepturile fundamentale şi justiţia”.

SINTEZĂ

Programul „Justiţie civilă” are ca obiectiv menţinerea şi dezvoltarea unui spaţiu de libertate, securitate şi justiţie în Uniunea Europeană (UE). Acesta acoperă perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2007 şi 31 decembrie 2013 şi nu se aplică Danemarcei.

Acest program urmăreşte următoarele patru obiective generale:

Încurajarea cooperării judiciare în materie civilă

Această decizie încurajează cooperarea judiciară în materie civilă pentru a garanta o bună administrare a justiţiei evitând conflictele de interese, pentru a promova recunoaşterea hotărârilor în materie civilă şi comercială, pentru a asigura securitatea juridică, pentru a îmbunătăţi accesul la justiţie, pentru a elimina obstacolele din calea soluţionării litigiilor transfrontaliere şi pentru a face legislaţiile statelor membre mai compatibile.

De asemenea, programul are ca obiectiv:

Atingerea obiectivelor prin acţiuni concrete

Comunitatea sprijină acţiunile iniţiate de Comisie, proiectele transnaţionale prezentate de ONG-uri, de organizaţii internaţionale sau de parteneriate între state (cel puţin două state membre sau un stat membru şi un stat aderent sau o ţară candidată), activităţile desfăşurate de organizaţiile neguvernamentale sau de alte entităţi care urmăresc obiective de interes general european, precum şi finanţarea cheltuielilor Reţelei Europene a Consiliilor Judiciare (RECJ) şi ale Reţelei Preşedinţilor Curţilor Supreme de Justiţie ale UE angajate în contextul urmăririi unui obiectiv de interes general european.

Programul „Justiţie civilă” se adresează, între altele, autorităţilor naţionale, cetăţenilor UE şi reprezentanţilor profesiilor juridice. Acţiunile sunt deschise participării ţărilor candidate sau statelor aderente şi ţărilor din Balcanii de Vest care participă la procesul de stabilizare şi de asociere (conform condiţiilor stabilite prin acordurile de asociere sau prin protocoalele adiţionale referitoare la participarea la programe comunitare, care au fost sau urmează să fie încheiate cu aceste state). La proiecte pot participa reprezentanţii profesiilor juridice din Danemarca, din ţările candidate sau din ţări terţe care nu participă în cadrul acestui program.

La acest program pot participa şi instituţiile şi organizaţiile publice şi private, inclusiv organizaţiile profesionale, universităţile, institutele de cercetare şi de formare în domeniile juridic şi judiciar, reprezentanţii profesiilor juridice, organizaţiile internaţionale şi organizaţiile neguvernamentale (ONG-uri).

Criteriile de evaluare şi de acordare a subvenţiilor sunt următoarele: conformitatea acţiunii propuse cu programul de lucru anual al Comisiei (conceperea, organizarea şi rezultatele aşteptate), valoarea finanţării comunitare solicitate şi legătura dintre rezultatele scontate, obiective şi acţiunile susţinute.

Finanţarea şi protecţia intereselor financiare ale Comunităţii

Comunitatea dispune de 109 300 000 EUR pentru a pune în aplicare acest program (pentru perioada 2007-2013). Finanţarea poate lua fie forma de subvenţii de funcţionare sau de acţiuni acordate în urma unor cereri de ofertă sau poate fi efectuată, fie forma unor contracte de achiziţii publice prevăzute pentru măsurile complementare (achiziţii de bunuri şi servicii).

Comisia aplică măsuri preventive împotriva fraudei, a corupţiei şi a activităţilor ilegale. Aceasta efectuează controale, recuperează sumele plătite în mod ilicit şi sancţionează cazurile de nereguli. Dacă acţiunile finanţate nu respectă termenele, Comisia poate anula restul ajutorului, solicita rambursarea sumelor plătite şi aplica dobândă sumelor nerestituite la scadenţă.

Rolul Comisiei: evaluare şi monitorizare

Comisia adoptă un program anual de lucru care specifică obiectivele, priorităţile tematice şi măsurile complementare. Aceasta este asistată, după caz, de un comitet de gestionare sau de un comitet consultativ.

Comisia controlează şi evaluează programul şi prezintă apoi Parlamentului European şi Consiliului o prezentare anuală privind punerea în aplicare a programului, un raport interimar de evaluare (cel târziu până la 31 martie 2011), o comunicare cu privire la continuarea programului (cel târziu până la 30 august 2012) şi un raport de evaluare a programului terminat (cel târziu până la 31 decembrie 2014).

De asemenea, Comisia asigură că beneficiarul asistenţei financiare prezintă rapoarte tehnice şi financiare privind stadiul lucrărilor, un raport final şi documentele justificative privind cheltuielile. În plus, Comisia trebuie să pună rapoartele la dispoziţia statelor membre, să se asigure de ajustarea calendarului de plăţi şi a modalităţilor de acordare a asistenţei, să monitorizeze programul, să publice anual lista acţiunilor finanţate şi să garanteze că vor fi demarate audituri de către Curtea de Conturi.

Complementaritatea cu alte programe

Sunt urmărite sinergiile şi complementaritatea cu următoarele programe:

Referinţe

Act

Intrarea în vigoareData expirării

Termen de transpunereîn legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Decizia 1149/2007/CE

1.1.2007-31.12.2013

-

JO L 257 din 3.10.2007

Ultima actualizare: 12.02.2008