Cartea Albastră a UE – intrarea și șederea lucrătorilor înalt calificați

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Directiva 2009/50/CE – Condițiile de intrare și de ședere a resortisanților din țările din afara UE pentru ocuparea unor locuri de muncă înalt calificate

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DIRECTIVE?

ASPECTE-CHEIE

Revizuire și propuneri

DE CÂND SE APLICĂ DIRECTIVA?

Directiva se aplică din 19 iunie 2009. Țările UE au avut obligația de a o transpune în legislația națională până la 19 iunie 2011.

CONTEXT

Pentru informații suplimentare, consultați „Migrația legală și integrarea” (Comisia Europeană).

TERMENI-CHEIE

Angajat cu înaltă calificare: o persoană care lucrează cu salarizare și care are un anumit set de calificări certificate prin calificări profesionale avansate.
Cartea Albastră a UE: un permis de muncă și de ședere care poartă denumirea de „Cartea Albastră a UE” și care conferă posesorului acesteia dreptul de ședere și de muncă pentru țara UE pentru care a fost emis.

DOCUMENTUL PRINCIPAL

Directiva 2009/50/CE a Consiliului din 25 mai 2009 privind condițiile de intrare și de ședere a resortisanților din țările terțe pentru ocuparea unor locuri de muncă înalt calificate (JO L 155, 18.6.2009, pp. 17-29)

DOCUMENTE CONEXE

Directiva 2004/38/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind dreptul la liberă circulație și ședere pe teritoriul statelor membre pentru cetățenii Uniunii și membrii familiilor acestora, de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 1612/68 și de abrogare a Directivelor 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE și 93/96/CEE (JO L 158, 30.4.2004, pp. 77-123)

Modificările succesive aduse Directivei 2004/38/CE au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

Directiva 2013/32/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 privind procedurile comune de acordare și retragere a protecției internaționale (JO L 180, 29.6.2013, pp. 60-95)

Directiva (UE) 2016/801 a Parlamentului European și a Consiliului din 11 mai 2016 privind condițiile de intrare și de ședere a resortisanților țărilor terțe pentru cercetare, studii, formare profesională, servicii de voluntariat, programe de schimb de elevi sau proiecte educaționale și muncă au pair (JO L 132, 21.5.2016, pp. 21-57)

Comunicare a Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind punerea în aplicare a Directivei 2009/50/CE privind condițiile de intrare și de ședere a resortisanților din țările terțe pentru ocuparea unor locuri de muncă înalt calificate („Cartea albastră a UE”) [COM(2014) 287 final, 22.5.2014]

Propunere de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind condițiile de intrare și de ședere a resortisanților țărilor terțe pentru ocuparea unor locuri de muncă înalt calificate [COM(2016) 378 final, 7.6.2016]

Document de lucru al serviciilor Comisiei – Evaluarea impactului – care însoțește documentul Propunere de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind condițiile de intrare și de ședere a resortisanților țărilor terțe pentru ocuparea unor locuri de muncă înalt calificate și de abrogare a Directivei 2009/50/CE [SWD(2016) 193 final, 7.6.2016]

Document de lucru al serviciilor Comisiei – Rezumatul evaluării impactului – care însoțește documentul Propunere de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind condițiile de intrare și de ședere a resortisanților țărilor terțe pentru ocuparea unor locuri de muncă înalt calificate [SWD(2016) 194 final, 7.6.2016]

Data ultimei actualizări: 14.09.2017(1) Regatul Unit se retrage din Uniunea Europeană și, începând cu 1 februarie 2020, are statut de țară terță (țară din afara UE).