Fondul european de returnare (2008-2013)

Prezenta decizie instituie, ca parte a programului general „Solidaritatea şi gestionarea fluxurilor migratorii”, un Fond de returnare pentru perioada 2008-2013, cu un buget de 676 de milioane de euro.

ACT

Decizia nr. 575/2007/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 mai 2007 de instituire a Fondului European de Returnare pentru perioada 2008-2013, ca parte a Programului general „Solidaritatea şi gestionarea fluxurilor migratorii”.

SINTEZĂ

Prezenta decizie defineşte obiectivele Fondului de returnare şi regulile referitoare la gestionarea sa. Aceasta stabileşte şi criteriile de repartizare pentru alocarea resurselor financiare disponibile.

Fondul este destinat persoanelor care beneficiază de (sau solicită) protecţie internaţională sau temporară şi acelora a căror şedere pe teritoriul ţărilor UE este ilegală.

Acţiuni eligibile

Fondul finanţează acţiuni la nivel naţional, transnaţional sau european.

Acţiunile naţionale vizează conturarea unei gestionări integrate a returnărilor * în ţările UE şi consolidarea cooperării între ţările UE în acest domeniu. În plus, aceste acţiuni vizează încurajarea aplicării uniforme a legislaţiei europene privind gestionarea integrată a returnărilor.

Acţiunile transnaţionale şi acţiunile în interesul întregii Comunităţi sunt acţiuni care se referă în special la:

Principiile care guvernează acţiunile fondului

În conformitate cu priorităţile şi obiectivele definite de UE, fondul participă, prin subvenţii, la finanţarea unor proiecte cu scop nelucrativ, cofinanţate deja din surse publice sau private. Contribuţia fondului nu poate depăşi 50 % din costul total al acţiunilor naţionale. Contribuţia Uniunii poate fi majorată la 75 % în ţările care beneficiază de contribuţii din Fondul de Coeziune şi pentru proiecte care abordează priorităţile specifice formulate în orientările strategice.

Comisia va adopta orientările strategice pentru perioada 2008-2013, care definesc priorităţile UE în raport cu fiecare dintre obiectivele fondului.

Pe baza acestor orientări strategice, fiecare stat UE va pregăti un program multianual care descrie o startegie şi o descriere a acţiunilor de întreprins în vederea atingerii obiectivelor, precum şi indicatorii complementari cu privire la finanţarea proiectelor. Vor fi definite, de asemenea, programele anuale de punere în aplicare a programului multianual.

Comitet, revizuire şi abrogare

Comisia este asistată de Comitetul „Solidaritatea şi gestionarea fluxurilor migratorii”. Decizia trebuie să fie revizuită de Parlamentul European şi de Consiliu până la 30 iunie 2013.

Context

Prezenta decizie se înscrie în continuarea acţiunilor financiare pregătitoare puse în aplicare în conformitate cu prevederile Programului de la Haga, care sunt, la rândul lor, parte a politicii UE privind returnările, instituite de Programul de acţiune privind returnarea din 28 noiembrie 2002. Având un buget de 676 de milioane de euro pentru această perioadă, fondul este parte a programului general „Solidaritatea şi gestionarea fluxurilor migratorii”, instituit prin comunicarea din 6 aprilie 2005.

Termeni-cheie ai actului

Referinţe

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Decizia nr. 575/2007/CE

7.6.2007

-

JO L 144 din 6.6.2007

ACTE CONEXE

Decizia Comisiei 2008/458/CE din 5 martie 2008 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 575/2007/CE a Parlamentului European şi a Consiliului de instituire a Fondului european de returnare pentru perioada 2008-2013, ca parte a Programului general Solidaritatea şi gestionarea fluxurilor migratorii, în ceea ce priveşte sistemele de gestiune şi control ale statelor membre, normele de gestiune administrativă şi financiară şi eligibilitatea cheltuielilor pentru proiectele cofinanţate de fond [Jurnalul Oficial L 167 din 27.6.2008].

Decizia Comisiei 2007/837/CE din 30 noiembrie 2007 de punere în aplicare a Deciziei nr. 575/2007/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte adoptarea orientărilor strategice pentru perioada 2008-2013 [Jurnalul Oficial L 330 din 15.12.2007]. Prezenta decizie stabileşte orientările strategice pentru perioada 2008-2013, care definesc priorităţile la nivelul UE şi priorităţile specifice care permit statelor UE să primească o contribuţie financiară sporită din Fondul European pentru Returnare.

Prezenta decizie prevede patru priorităţi, fiecare dintre ele având una sau mai multe priorităţi:

Ultima actualizare: 06.08.2010