Rețeaua europeană de migrație

SINTEZĂ PRIVIND:

Rețeaua europeană de migrație – Decizia 2008/381/CE a Consiliului

SINTEZĂ

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DECIZII?

Decizia instituie Rețeaua europeană de migrație (REM), care este menită să ofere instituțiilor Uniunii Europene (UE), țărilor UE și publicului larg informații actualizate, obiective, fiabile și comparabile privind migrația și azilul.

ASPECTE-CHEIE

Pentru a-și duce la îndeplinire obiectivul, în colaborare cu alte organisme competente ale UE, REM colectează și analizează informații provenind dintr-o gamă largă de surse. Aceasta elaborează apoi rapoarte și studii privind situația migrației și a azilului în UE și în țările membre, care sunt partajate prin intermediul sistemului său de schimb de informații.

Comisia Europeană (CE) coordonează activitatea REM, în cooperare cu punctele naționale de contact (PNC ale REM) desemnate în fiecare țară a UE, care sunt responsabile de dezvoltarea unei rețele naționale. Fiecare PNC al REM este compus din cel puțin trei experți în domeniul azilului și al migrației, acoperind aspecte legate de elaborarea politicilor, drept, cercetare și statistică.

Printre celelalte responsabilități ale PNC din cadrul REM, se numără:

participarea la reuniunile REM pentru a face schimb de informații și opinii și pentru a-și aduce contribuția la elaborarea unui program de activități;

pregătirea rapoartelor naționale și oferirea de informații pentru sistemul de schimb de informații;

sprijinirea elaborării glosarului și tezaurului de cuvinte REM; și

dezvoltarea capacității de a răspunde unor cereri punctuale.

Comitetul director al REM (prezidat de CE și alcătuit din reprezentanți ai fiecărei țări din UE și un observator din partea Parlamentului European) asigură alinierea activității REM la prioritățile politice ale UE.

REM este finanțată de către Comisia Europeană. Mai precis, Fondul pentru azil, migrație și integrare asigură resursele financiare pentru activitățile REM și dezvoltarea viitoare a acesteia.

CONTEXT

Etapa pregătitoare a REM a început în 2003, pentru a aborda necesitatea schimbului de informații cu privire la toate aspectele migrației și a contribui la o politică comună în domeniul azilului și al migrației. Programul de la Haga a consolidat și mai mult necesitatea unei analize comune a migrației, impulsionând elaborarea de către Comisia Europeană a unei propuneri pentru această decizie a Consiliului de instituire oficială a REM.

ACT

2008/381/CE: Decizia Consiliului din 14 mai 2008 de instituire a unei Rețele europene de migrație

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Decizia 2008/381/CE

21.5.2008

JO L 131, 21.5.2008, pp. 7-12

Act(e) de modificare

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Regulamentul (UE) nr. 516/2014

1.1.2014

JO L 150, 20.5.2014, pp. 168-194

Data ultimei actualizări: 22.10.2015