Procedura întrebărilor preliminare – recomandări în atenția instanțelor naționale

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Recomandări în atenția instanțelor naționale, referitoare la trimiterile preliminare

Articolul 267 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE)

CARE ESTE ROLUL ACESTOR RECOMANDĂRI ȘI AL ARTICOLULUI 267 DIN TFUE?

Aceste recomandări explică instanțelor din țările UE scopurile unei proceduri care le permite, în temeiul articolului 267 din TFUE, să trimită Curții de Justiție a UE (CJUE) o cerere de decizie preliminară. Această procedură este folosită în cazurile în care este vorba despre interpretarea sau validitatea unei legi a UE și:

De asemenea, recomandările prezintă în detaliu întinderea procedurii și forma în care instanțele naționale pot face trimiterea.

Aceste recomandări vin în completarea articolelor 93-118 din Regulamentul de procedură al CJUE.

ASPECTE-CHEIE

Semnificația procedurii preliminare

Această procedură este considerată utilă când, într-o cauză supusă spre soluționare instanței naționale, se ridică o nouă chestiune de interpretare care prezintă un interes general pentru aplicarea uniformă a dreptului UE sau atunci când jurisprudența existentă nu pare să furnizeze clarificarea necesară pentru abordarea unei situații juridice noi.

Structura recomandărilor

Există un set de recomandări care se aplică tuturor cererilor de decizie preliminară, precum și un set suplimentar care se aplică în mod specific procedurilor accelerate* sau procedurilor urgente*.

Cine formulează cererea de decizie preliminară?

Instanța națională sesizată cu soluționarea unui litigiu își asumă întreaga răspundere pentru a aprecia atât necesitatea unei cereri de decizie preliminară, cât și pertinența întrebărilor pe care le adresează CJUE.

Instanțele care efectuează o trimitere ar trebui, printre altele:

Obiectul și întinderea

Termenul trimiterii cererii și suspendarea procedurii naționale

Forma și cuprinsul cererii

Cheltuielile de judecată și asistența judiciară

Procedura preliminară în fața CJUE este gratuită. Instanța de trimitere se pronunță asupra cheltuielilor de judecată ale părților, dacă este necesar.

Rolul grefei CJUE

Procedurile accelerate și urgente

DE CÂND SE APLICĂ RECOMANDĂRILE?

Acestea înlocuiesc recomandările anterioare formulate în 2012 și se aplică începând cu 25 noiembrie 2016.

TERMENI-CHEIE

Procedură accelerată: o procedură în care natura cauzei și circumstanțele excepționale impun examinarea rapidă a acesteia.
Procedură urgentă: o procedură care se aplică numai în cazurile care presupun chestiuni referitoare la libertate, securitate și justiție. În particular, aceasta limitează numărul părților autorizate să depună observații scrise și permite, în cazuri de extremă urgență, să se omită faza scrisă a procedurii în fața CJUE.

DOCUMENTUL PRINCIPAL

Recomandări în atenția instanțelor naționale, referitoare la efectuarea trimiterilor preliminare (JO C 439, 25.11.2016, pp. 1-8)

Versiune consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene – Partea a șasea – Dispoziții instituționale și financiare – Titlul I – Dispoziții instituționale – Capitolul 1 – Instituțiile – Secțiunea 5 – Curtea de Justiție a Uniunii Europene – articolul 267 (ex-articolul 234 TCE) (JO C 202, 7.6.2016, p. 164)

DOCUMENTE CONEXE

Versiune consolidată a Tratatului privind Uniunea Europeană – Titlul III – Dispoziții privind instituțiile – articolul 19 (JO C 202, 7.6.2016, p. 27)

Regulamentul de procedură al Curții de Justiție (JO L 265, 29.9.2012, pp. 1-42)

Modificare a Regulamentului de procedură al Curții de Justiție (JO L 173, 26.6.2013, p. 65)

Data ultimei actualizări: 31.10.2017