Regulamentele Uniunii Europene

Regulamentele sunt acte juridice definite în articolul 288 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE). Acestea au aplicabilitate generală, sunt obligatorii în toate elementele sale și se aplică direct în toate țările Uniunii Europene (UE).

SINTEZĂ

Regulamentele sunt acte juridice definite în articolul 288 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE). Acestea au aplicabilitate generală, sunt obligatorii în toate elementele sale și se aplică direct în toate țările Uniunii Europene (UE).

De exemplu, atunci când UE a decis să ia măsuri pentru a proteja mai bine sănătatea umană și mediul împotriva substanțelor chimice, aceasta a adoptat un regulament referitor la acest aspect.

Regulamentul face parte din dreptul secundar al UE. Acesta este adoptat de instituțiile europene în temeiul tratatelor de bază. Obiectivul regulamentului este de a asigura aplicarea uniformă a legislației UE în toate țările UE.

Regulamentul se adoptă în urma unei proceduri legislative. Acesta este un act legislativ adoptat de Consiliu și de Parlament prin proceduri legislative ordinare sau speciale.

Regulamentul se adresează unor categorii abstracte de persoane, nu unor persoane identificate. Această caracteristică îl deosebește de decizie, definită și ea în articolul 288 din TFUE. Regulamentul este obligatoriu în toate elementele sale.

Un regulament trebuie respectat pe deplin de către entitățile cărora li se adresează. Acesta este un act juridic obligatoriu pentru:

instituțiile UE;

țările UE;

persoanele cărora li se adresează.

Regulamentul se aplică direct în toate țările UE. Cu alte cuvinte, acesta:

se aplică imediat ca normă în toate țările UE, fără a necesita transpunerea în legislația națională;

creează drepturi și obligații pentru persoane, acestea putându-l deci invoca direct în fața instanțelor naționale;

poate fi utilizat ca referință de către persoane în relația acestora cu alte persoane, cu țările UE sau cu autoritățile din UE.

Regulamentul se aplică în toate țările UE de la data intrării sale în vigoare (o dată stabilită în regulament sau, în absența acesteia, la 20 de zile după publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene). Efectele sale juridice sunt obligatorii simultan, automat și uniform în toate legislațiile naționale.

Regulamentele delegate

Prin procedura privind actele delegate (articolul 290 din TFUE), Comisia poate adopta regulamente delegate pentru a preciza sau a completa anumite detalii sau aspecte ale unui regulament sau ale unei directive a UE.

Regulamente de aplicare

Prin procedura privind actele de punere în aplicare (articolul 291 din TFUE), Comisia poate fi autorizată să adopte regulamente pentru executarea unui act legislativ care necesită o punere în aplicare uniformă în cadrul UE. Competențele de punere în aplicare ale Comisiei trebuie exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului.

De asemenea, instituțiile UE pot adopta regulamente de punere în aplicare privind Fondul social european și Fondul european de dezvoltare regională. Acest tip de regulament este definit în articolele 164 și 178 din TFUE.

Acestea sunt acte juridice a căror validitate depinde de un „regulament de bază”. Regulamentul de bază stabilește normele de bază, iar regulamentul de punere în aplicare stabilește anumite prevederi tehnice.

Pentru informații suplimentare, consultați legislația UE pe site-ul Uniunii Europene.

Ultima actualizare: 30.08.2015