Regulamentul VIS

Regulamentul VIS definește obiectivul și funcționalitățile, precum și responsabilitățile pentru Sistemul de informații privind vizele (VIS). Regulamentul precizează condițiile și procedurile pentru schimbul de date privind vizele între statele membre ale Uniunii Europene (UE) și țările asociate care aplică politica comună în materie de vize. Astfel, sunt facilitate examinarea cererilor de viză de scurtă ședere și deciziile de prelungire, retragere sau anulare a vizelor, precum și controalele vizelor și verificările și identificările solicitanților și ale deținătorilor de vize.

ACT

Regulamentul (CE) nr. 767/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 iulie 2008 privind Sistemul de informații privind vizele (VIS) și schimbul de date între statele membre cu privire la vizele de scurtă ședere (Regulamentul VIS).

SINTEZĂ

Obiectivul Sistemului de informații privind vizele (VIS) este să îmbunătățească punerea în aplicare a politicii comune în materie de vize, cooperarea la nivel consular și consultările care au loc între autoritățile centrale responsabile în domeniul vizelor prin:

În cazuri bine determinate, autoritățile naționale și Europol pot solicita accesul la datele din VIS în scopul prevenirii, depistării și cercetării infracțiunilor de terorism și a altor infracțiuni grave. Procedurile de consultare în aceste cazuri sunt prevăzute în Decizia Consiliului 2008/633/JAI. Consultările se efectuează prin intermediul unor puncte de acces central în țările participante și de către Europol, care verifică solicitările și asigură conformitatea cu decizia anterior menționată.

Doar următoarele categorii de date sunt înregistrare în VIS:

Accesul la VIS:

Autoritățile care au acces la VIS trebuie să garanteze că îl utilizează în limita a ceea ce este necesar, adecvat și proporțional cu sarcinile pe care le au de îndeplinit. Mai mult, autoritățile trebuie să garanteze că, utilizând VIS, nu discriminează solicitanții și deținătorii de viză și că le respectă demnitatea umană și integritatea.

Introducerea datelor de către autoritățile responsabile în domeniul vizelor

În cazul în care o cerere este considerată admisibilă conform Codului de vize, autoritatea responsabilă în domeniul vizelor creează dosarul de cerere introducând în VIS o serie de date prevăzute în prezentul regulament, cum ar fi datele personale ale solicitantului și informațiile privind călătoria furnizate în formularul de cerere, o fotografie și amprentele digitale.

În cazul în care s-a luat decizia eliberării vizei, autoritatea responsabilă în domeniul vizelor adaugă alte date relevante la dosar, inclusiv tipul de viză, teritoriul pe care deținătorul vizei este autorizat să călătorească, perioada de valabilitate a vizei, numărul de intrări permise pe acest teritoriu și durata de ședere autorizată.

În cazul în care autoritatea responsabilă în domeniul vizelor reprezentând un alt stat membru suspendă examinarea cererii de viză, precum și în cazul în care s-a luat decizia refuzului, anulării sau revocării unei vize, sau a prelungirii perioadei sale de valabilitate, trebuie introduse date suplimentare în sistem.

Utilizarea datelor de către autoritățile responsabile în domeniul vizelor și de către alte autorități competente

Autoritatea competentă în domeniul vizelor poate consulta VIS în scopul examinării cererilor și a deciziilor de eliberare, refuz, prelungire, anulare sau retragere a vizelor sau de reducere a perioadei de valabilitate a acestora. Aceasta este autorizată să efectueze căutări cu ajutorul unora dintre datele incluse în formularul de cerere și în dosarul de cerere. În cazul în care în urma căutării se constată că în VIS sunt înregistrate date referitoare la solicitant, autoritatea responsabilă în domeniul vizelor va primi acces la dosarul de cerere și la dosarul/dosarele de cerere conexat(e).

Pentru consultările prealabile, statul membru responsabil de examinarea cererii trebuie să transmită cererile de consultare împreună cu numărul acestora la VIS, menționând statul sau statele membre care trebuie consultate. VIS va transmite cererea statului membru în cauză, iar acesta va transmite răspunsul către VIS, care îl va transmite, la rândul său, statului membru care a formulat cererea.

În scopul raportării și al elaborării statisticilor, autoritățile responsabile în domeniul vizelor sunt autorizate să consulte date care nu permit identificarea solicitantului.

Autoritățile responsabile cu efectuarea verificărilor la punctele de trecere a frontierelor externe și pe teritoriul statelor membre pot efectua căutări în VIS utilizând numărul autocolantului de viză în combinație cu amprentele digitale ale deținătorului vizei. Acestea pot efectua căutări în VIS pentru a verifica identitatea deținătorilor de viză și/sau autenticitatea vizelor și/sau îndeplinirea condițiilor de intrare, de ședere sau de rezidență pe teritoriul statelor membre. În cazul în care, în urma acestor căutări, se constată că în VIS sunt înregistrate date referitoare la deținătorul vizei, autoritățile competente pot consulta anumite date din dosarul de cerere.

Pentru a identifica persoanele care ar putea să nu îndeplinească sau să nu mai îndeplinească condițiile necesare, autoritățile sunt autorizate să efectueze căutări cu ajutorul datelor privind amprentele digitale. În cazul în care amprentele digitale ale persoanei în cauză nu pot fi utilizate sau în cazul în care căutarea cu ajutorul acestora rămâne fără rezultat, autoritățile respective pot efectua căutări pe baza numelui, a sexului, a datei și locului nașterii și/sau a informațiilor obținute din documentul de călătorie. Aceste date pot fi utilizate în combinație cu naționalitatea persoanei în cauză.

Autoritățile competente în domeniul azilului sunt autorizate să efectueze căutări în VIS cu ajutorul datelor privind amprentele digitale, dar numai în scopul stabilirii statului membru responsabil de examinarea unei cereri de azil și al examinării unei cereri de azil. Cu toate acestea, în cazul în care amprentele digitale ale solicitantului de azil nu pot fi utilizate sau căutarea rămâne fără rezultat, autoritățile pot efectua căutarea pe baza datelor menționate anterior.

Fiecare dosar de cerere este păstrat în VIS pentru o perioadă de cel mult cinci ani. Doar statul membru responsabil are dreptul să modifice sau să șteargă datele pe care le-a transmis către VIS.

Funcționare și responsabilități

După o perioadă de tranziție, în cursul căreia Comisia a fost responsabilă, Agenția europeană pentru gestionarea operațională a sistemelor informatice la scară largă în spațiul de libertate, securitate și justiție (eu-LISA) a devenit responsabilă, din 1 decembrie 2012, de gestionarea operativă a VIS central și a interfețelor naționale. În plus, eu-LISA asigură o infrastructură de comunicații între cele două entități și răspunde de supravegherea, securitatea și coordonarea relațiilor dintre statele membre participante și furnizorul de servicii. eu-LISA asigură, de asemenea, că VIS este gestionat în conformitate cu Regulamentul VIS și că numai personalul autorizat în mod corespunzător are acces la datele prelucrate în sistem.

VIS este conectat la sistemul național al fiecărui stat membru prin intermediul interfeței naționale din statul membru respectiv. Statele membre participante desemnează o autoritate națională care este conectată cu interfețele naționale și care autorizează accesul la VIS al autorităților competente.

Fiecare stat membru este responsabil de:

Datele din VIS nu sunt comunicate unei țări terțe sau unei organizații internaționale, dacă acest lucru nu este indispensabil pentru a dovedi identitatea resortisanților din țări terțe în cazuri individuale. Comunicarea se face numai dacă sunt îndeplinite o serie de condiții, cu respectarea drepturilor refugiaților și ale persoanelor care solicită protecție internațională.

Protecția datelor

Statul membru responsabil pune la dispoziția persoanelor interesate informațiile privind identitatea și datele de contact ale autorității responsabile cu prelucrarea datelor, scopul prelucrării acestora în VIS, categoriile de destinatari ai datelor, perioada de păstrare și dreptul de acces, de rectificare și de ștergere. În plus, statul membru trebuie să informeze persoanele în cauză cu privire la obligația sa de a colecta datele. Orice persoană are dreptul de a fi informată cu privire la căile de a intenta o acțiune sau de a depune o plângere în fața autorităților sau a instanțelor judecătorești competente din statul membru în cauză, în cazul în care i se refuză dreptul de acces, de rectificare sau de ștergere a datelor care o privesc.

Fiecare stat membru se asigură că o autoritate națională de supraveghere, înființată în conformitate cu Directiva 95/46/CE, controlează dacă datele cu caracter personal sunt prelucrate în mod legal de către statul membru în cauză. Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor verifică activitățile eu-LISA.

Începerea activității

VIS a devenit operațional de la finalizarea punerii în aplicare din punct de vedere tehnic a VIS central, a interfețelor naționale și a infrastructurii de comunicare și de la finalizarea cu succes a unei verificări cuprinzătoare a VIS. Statele membre au trebuit, de asemenea, să adopte anumite măsuri necesare pentru colectarea și transmiterea datelor, mai întâi la nivelul unei regiuni, și apoi treptat la nivelul celorlalte regiuni.

Ca instrument Schengen, acest regulament se aplică statelor membre cu excepția Regatului Unit și a Irlandei, pentru care nu este obligatoriu. Danemarca a decis să pună în aplicare regulamentul, care se aplică, de asemenea, Islandei, Norvegiei și Elveției.

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial

Regulamentul (CE) nr. 767/2008

2.9.2008

-

JO L 218 din 13.8.2008

Act(e) de modificare

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial

Regulamentul (CE) nr. 810/2009

5.10.2009

-

JO L 243 din 15.9.2009

ACTE CONEXE

Decizia de punere în aplicare a Comisiei 2013/642/UE de stabilire a datei de începere a operațiunilor Sistemului de informații privind vizele (VIS) în a noua, a zecea și a unsprezecea regiune (Jurnalul Oficial L 299 din 9.11.2013).

Decizia 2010/260/UE a Comisiei din 4 mai 2010 privind planul de securitate pentru funcționarea Sistemului de informații privind vizele (Jurnalul Oficial L 112 din 2.2.2010).

Decizia 2010/49/CE a Comisiei din 30 noiembrie 2009 de stabilire a primelor regiuni pentru începerea activității Sistemului de informații privind vizele (VIS) (Jurnalul Oficial L 23 din 27.1.2010).

Decizia 2009/876/CE a Comisiei din 30 noiembrie 2009 de adoptare a măsurilor tehnice de punere în aplicare pentru introducerea datelor și corelarea cererilor, pentru accesarea datelor, pentru modificarea, ștergerea și ștergerea anticipată a datelor, precum și pentru ținerea și accesarea evidențelor referitoare la operațiuni de prelucrare a datelor în Sistemul de Informații privind Vizele (Jurnalul Oficial L 315 din 2.12.2009).

Decizia 2009/756/CE a Comisiei din 9 octombrie 2009 de stabilire a specificațiilor privind rezoluția și utilizarea amprentelor digitale pentru identificarea și verificarea biometrică în cadrul Sistemului de informații privind vizele (Jurnalul Oficial L 270 din 15.10.2009).

Decizia 2009/377/CE a Comisiei din 5 mai 2009 de adoptare a măsurilor de punere în aplicare a mecanismului de consultare și a altor proceduri menționate la articolul 16 din Regulamentul (CE) nr. 767/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 iulie 2008 privind Sistemul de informații privind vizele (VIS) și schimbul de date între statele membre cu privire la vizele de scurtă ședere (Regulamentul VIS) (Jurnalul Oficial L 117 din 12.5.2009).

Măsurile de punere în aplicare în ceea ce privește consultările și solicitările de documente prin intermediul VIS sunt stabilite în anexa la această decizie. În prezent, rețeaua de consultare Schengen (VISION) este utilizată ca rețea de comunicare în vederea consultării datelor privind vizele. După ce VIS devine funcțional, mecanismul VIS Mail poate fi utilizat în paralel pentru transmiterea mesajelor:

După ce toate oficiile de eliberare a vizelor Schengen vor fi conectate la VIS, mecanismul VIS Mail devine singura rețea de comunicare prin intermediul căreia se vor putea schimba mesaje prin infrastructura VIS.

Regulamentul (UE) nr. 1077/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2011 de instituire a Agenției europene pentru gestionarea operațională a sistemelor informatice la scară largă în spațiul de libertate, securitate și justiție (Jurnalul Oficial L 286 din 1.11.2011).

Data ultimei actualizări: 20.05.2014