Rețeaua de ofițeri de legătură în materie de imigrație

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Regulamentul (CE) nr. 377/2004 privind crearea unei rețele de ofițeri de legătură în materie de imigrație

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT?

Scopul acestuia este de a stabili o cooperare formală prin înființarea unor rețele de ofițeri de legătură în materie de imigrație (ILO)*.

ASPECTE-CHEIE

Multe țări din UE detașează ofițeri de legătură în materie de imigrație către autoritățile consulare din țările din afara UE. Rolul ofițerilor de legătură în materie de imigrație includ menținerea contactelor directe cu autoritățile din țara gazdă pentru a facilita schimbul de informații privind:

Țările UE trebuie să se informeze reciproc, trebuie să informeze Consiliul și Comisia Europeană cu privire la detașările lor de ofițeri de legătură în materie de imigrație.

Ofițerii de legătură în materie de imigrație detașați în aceeași țară se constituie în rețele locale în care aceștia, în special:

Reuniunile sunt organizate fie la inițiativa țării UE care deține președinția Consiliului, fie la inițiativa altor state membre ale UE. Reprezentanții Comisiei și Poliția de frontieră și garda de coastă la nivel european participă la acestea, cu excepția cazului în care considerațiile operaționale necesită reuniuni în absența lor.

Țările UE pot conveni bilateral sau multilateral asupra faptului că ofițerii de legătură în materie de imigrație detașați de o țară UE se ocupă și de interesele uneia sau mai multor țări din UE. De asemenea, aceștia pot decide să-și împartă anumite sarcini între ei.

La sfârșitul fiecărui semestru, țara UE care deține Președinția Consiliului UE elaborează un raport pentru Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind activitățile ofițerilor de legătură în materie de imigrație în țările și regiunile de interes special pentru UE în ceea ce privește imigrația. Acest raport este întocmit în conformitate cu un model prevăzut în Decizia 2005/687/CE a Comisiei. Pe baza acestui raport, Comisia elaborează apoi un rezumat anual al dezvoltării rețelelor de ofițeri de legătură în materie de imigrație.

Evaluarea și propunerea de reformare a regulamentului

Comunicarea Comisiei din 2017 cu privire la rezultatele Agendei europene privind migrația a confirmat necesitatea revizuirii regulamentului. Aceasta a venit ca urmare a unei evaluări efectuate de consultanții externi care și-au întocmit raportul final în august 2017. Evaluarea a concluzionat că:

De asemenea, aceasta a sugerat că valoarea adăugată la nivel european a ofițerilor de legătură în materie de imigrație desfășurați în țările din afara UE nu a fost pe deplin realizată.

Prin urmare, Comisia a emis o propunere de reformare a regulamentului în mai 2018.

DE CÂND SE APLICĂ REGULAMENTUL?

Se aplică de la 5 ianuarie 2004.

CONTEXT

Pentru informații suplimentare, consultați:

TERMENI-CHEIE

Ofițer de legătură în materie de imigrare (ILO): un reprezentant al unei țări UE detașat în străinătate de o autoritate competentă relevantă pentru stabilirea și menținerea de contacte cu autoritățile țării gazdă în vederea contribuirii la măsurile de migrație, inclusiv pentru prevenirea imigrației ilegale.
Migranți în situație neregulamentară: circulația persoanelor într-un nou loc de reședință sau de tranzit care are loc în afara normelor de reglementare ale țărilor de origine, de tranzit și de destinație.

DOCUMENTUL PRINCIPAL

Regulamentul (CE) nr. 377/2004 al Consiliului din 19 februarie 2004 privind crearea unei rețele de ofițeri de legătură în materie de imigrație (JO L 64, 2.3.2004, pp. 1-4)

Modificările ulterioare aduse Regulamentului (CE) nr. 377/2004 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

DOCUMENTE CONEXE

Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind crearea unei rețele de ofițeri de legătură în materie de imigrație (reformare) [COM(2018) 303 final, 16.5.2018]

Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor cu privire la rezultatele Agendei europene privind migrația [COM(2017) 558 final, 27.9.2017]

Regulamentul (UE) 2016/1624 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 septembrie 2016 privind Poliția de frontieră și garda de coastă la nivel european și de modificare a Regulamentului (UE) 2016/399 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 863/2007 al Parlamentului European și al Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 2007/2004 al Consiliului și a Deciziei 2005/267/CE a Consiliului (JO L 251, 16.9.2016, pp. 1-76)

Decizia 2005/687/CE a Comisiei din 29 septembrie 2005 privind formatul raportului referitor la activitatea rețelelor ofițerilor de legătură în domeniul imigrației, precum și la situația în țara gazdă în ceea ce privește imigrația ilegală (JO L 264, 8.10.2005, pp. 8-15)

Data ultimei actualizări: 16.01.2019