Protecția găinilor ouătoare

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Directiva 1999/74/CE – standarde minime pentru protecția găinilor ouătoare

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DIRECTIVE?

ASPECTE-CHEIE

Sistemele alternative

De la data de 1 ianuarie 2002, toate sistemele de producție alternative nou construite sau reconstruite și toate sistemele de acest fel puse în funcțiune pentru prima dată respectă cel puțin cerințele de mai jos:

Țările UE au avut obligația de a se asigura că aceste cerințe se aplică de la data de 1 ianuarie 2007.

Creșterea în sisteme de cotețe neîmbunătățite

Creșterea în cotețe îmbunătățite

De la data de 1 ianuarie 2002, toate cotețele îmbunătățite trebuie să respecte cel puțin următoarele cerințe:

Norme finale

Regulamentul privind controalele oficiale

Regulamentul (UE) 2017/625, noul act legislativ al UE privind controalele oficiale ale alimentelor și ale furajelor, modifică anumite detalii tehnice minore ale directivei. Aceste modificări se vor aplica începând cu data de 14 decembrie 2019.

DE CÂND SE APLICĂ DIRECTIVA?

Se aplică din 3 august 1999. Țările UE au avut obligația de a o transpune în legislația națională până la 1 ianuarie 2002.

CONTEXT

Pentru informații suplimentare, consultați:

DOCUMENTUL PRINCIPAL

Directiva 1999/74/CE a Consiliului din 19 iulie 1999 de stabilire a standardelor minime pentru protecția găinilor ouătoare (JO L 203, 3.8.1999, pp. 53-57)

Modificările succesive aduse Directivei 1999/74/CE au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

DOCUMENTE CONEXE

Regulamentul (UE) 2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 martie 2017 privind controalele oficiale și alte activități oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislației privind alimentele și furajele, a normelor privind sănătatea și bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor și produsele de protecție a plantelor, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 999/2001, (CE) nr. 396/2005, (CE) nr. 1069/2009, (CE) nr. 1107/2009, (UE) nr. 1151/2012, (UE) nr. 652/2014, (UE) 2016/429 și (UE) 2016/2031 ale Parlamentului European și ale Consiliului, a Regulamentelor (CE) nr. 1/2005 și (CE) nr. 1099/2009 ale Consiliului și a Directivelor 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE și 2008/120/CE ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 854/2004 și (CE) nr. 882/2004 ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și a Directivelor 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE și 97/78/CE ale Consiliului și a Deciziei 92/438/CEE a Consiliului (Regulamentul privind controalele oficiale) (JO L 95, 7.4.2017, pp. 1-142)

A se vedea versiunea consolidată.

Directiva 2002/4/CE a Comisiei din 30 ianuarie 2002 de înregistrare a unităților de creștere a găinilor ouătoare, reglementată de Directiva 1999/74/CE a Consiliului (JO L 30, 31.1.2002, pp. 44-46)

A se vedea versiunea consolidată.

Data ultimei actualizări: 05.09.2017