Finanţarea politicii agricole comune

Comisia stabileşte condiţiile şi normele specifice privind finanţarea cheltuielilor care intră sub incidenţa politicii agricole comune (PAC). Au fost create două noi fonduri: Fondul european de garantare agricolă (FEGA) şi Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR).

ACT

Regulamentul (CE) nr. 1290/2005 al Consiliului din 21 iunie 2005 privind finanţarea politicii agricole comune [A se vedea actele de modificare].

SINTEZĂ

Regulamentul stabileşte un cadru juridic unic pentru finanţarea cheltuielilor care intră sub incidenţa politicii agricole comune (PAC). În acest sens, regulamentul instituie două noi fonduri: Fondul european de garantare agricolă (FEGA) şi Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR). Cele două fonduri funcţionează în baza unui sistem similar, dar fiecare are anumite elemente specifice. Finanţarea unora dintre măsurile vizate are loc în cadrul gestionării comune cu statele membre, astfel că textul regulamentului precizează condiţiile în care Comisia poate să îşi asume competenţele de execuţie a bugetului general şi clarifică obligaţiile de cooperare care le revin statelor membre.

Regulamentul stabileşte condiţiile de acreditare şi de retragere a acreditării agenţiilor de plăţi şi a organismelor coordonatoare de către statele membre. Agenţiile sunt responsabile cu efectuarea plăţilor, iar organismele cu monitorizarea contabilităţii derulate de agenţiile de plăţi. Prezentul regulament prevede, de asemenea, crearea unor organisme de certificare, care sunt entităţi juridice publice sau private desemnate de statele membre, responsabile cu certificarea sistemelor de gestiune, monitorizare şi control implementate de agenţiile de plăţi acreditate, precum şi cu certificarea conturilor anuale ale acestora. Se solicită statelor membre să ia toate măsurile necesare pentru a asigura o protecţie eficace a intereselor financiare ale Comunităţii. În plus, numai cheltuielile efectuate de către agenţiile de plăţi acreditate pot face obiectul unei finanţări comunitare, iar plăţile sunt vărsate integral beneficiarilor.

FEGA

FEGA finanţează următoarele cheltuieli în contextul gestionării comune între statele membre şi Comunitate:

FEGA finanţează în mod centralizat următoarele cheltuieli:

Fondurile necesare pentru a acoperi cheltuielile finanţate de FEGA sunt vărsate de Comisie statelor membre, sub forma unor rambursări lunare. Acestea se fac pe baza unor declaraţii de cheltuieli şi a altor informaţii furnizate de statele membre. În cazul în care fondurile sunt angajate fără a se respecta normele comunitare, Comisia poate decide reducerea sau suspendarea plăţilor.

Comisia stabileşte soldul net disponibil pentru cheltuielile FEGA şi aplică lunar un sistem de avertizare timpurie şi de monitorizare a cheltuielilor. Comisia prezintă Parlamentului European şi Consiliului un raport lunar în care examinează evoluţia cheltuielilor efectuate în raport cu profilurile stabilite la începutul exerciţiului financiar şi estimează evoluţia previzibilă pentru exerciţiul financiar în curs.

În cazul unor nereguli sau neglijenţe, sumele recuperate sunt vărsate agenţiei de plăţi şi păstrate de aceasta ca venit destinat FEGA pentru luna în care au fost încasate efectiv sumele.

FEADR

FEADR finanţează, doar în cadrul gestionării comune, programele de dezvoltare rurală aplicate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului.

Angajamentele bugetare aferente se fac în tranşe anuale sub formă de prefinanţare, plăţi intermediare sau plăţi ale soldului. Plăţile intermediare se fac pentru fiecare program de dezvoltare rurală, în funcţie de disponibilităţile bugetare, în limita plafoanelor stabilite de legislaţia comunitară, la care se adaugă sumele fixate de Comisie în conformitate cu dispoziţiile aplicabile plăţilor directe către agricultori şi pentru piaţa vitivinicolă. Aceste plăţi se efectuează în anumite condiţii; de exemplu, trebuie să i se transmită Comisiei o declaraţie de cheltuieli şi o cerere de plată atestată de agenţia de plăţi acreditată. În cazul în care declaraţia nu respectă normele comunitare, Comisia poate decide reducerea sau suspendarea plăţilor.

În cazul unor neregularităţi, finanţarea comunitară poate fi anulată parţial sau integral sau, dacă fondurile au fost deja vărsate beneficiarului, acestea vor fi recuperate de agenţia de plăţi acreditată. Sumele anulate sau recuperate pot fi utilizate de statul membru respectiv pentru alte operaţiuni prevăzute în acelaşi program de dezvoltare rurală.

În ceea ce priveşte plata soldului, aceasta se efectuează după primirea raportului final de execuţie referitor la punerea în aplicare a programului de dezvoltare rurală şi a deciziei aferente de lichidare a conturilor. Dacă documentele necesare nu sunt transmise Comisiei, soldul va fi dezangajat din oficiu.

Controlul Comisiei

Comisia trebuie să se asigure de buna gestionare financiară a fondurilor comunitare, în special prin intermediul unei proceduri de lichidare a conturilor în două etape: lichidarea conturilor şi verificarea conformităţii. Statele membre trebuie să pună la dispoziţia Comisiei toate informaţiile necesare bunei funcţionări a fondurilor. Pe lângă controalele efectuate de statele membre în conformitate cu dispoziţiile lor naţionale, Comisia poate efectua verificări la faţa locului. Plăţile efectuate către un stat membru în cadrul FEGA sau FEADR pot fi reduse sau suspendate dacă se constată anumite deficienţe grave şi persistente.

Numele beneficiarilor fondurilor agricole trebuie făcute publice a posteriori, la fel şi sumele primite de aceştia.

Referinţe

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Regulamentul (CE) nr. 1290/2005

18.8.2005

JO L 209 din 11.8.2005

Act(e) de modificare

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Regulamentul (CE) nr. 320/2006

3.3.2006

JO L 58 din 28.2.2006

Regulamentul (CE) nr. 378/2007

12.4.2007

JO L 95 din 5.4.2007

Regulamentul (CE) nr. 1437/2007

15.12.2007

JO L 322 din 7.12.2007

Regulamentul (CE) nr. 479/2008

13.6.2008

JO L 148 din 6.6.2008

Regulamentul (CE) nr. 13/2009

16.1.2009

JO L 5 din 9.1.2009

Regulamentul (CE) nr. 73/2009

1.2.2009

JO L 30 din 31.1.2009

Regulamentul (CE) nr. 473/2009

9.6.2009

JO L 144 din 9.6.2009

Modificările şi corecturile succesive aduse Regulamentului (CE) nr. 1290/2005 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

ACTE CONEXE

Sume disponibile şi cheltuieli excluse

Decizia 2008/321/CE [Jurnalul Oficial L 109 din 19.4.2008].

Decizia conţine o listă a cheltuielilor excluse de la finanţare comunitară din cauza neconformităţii cu normele de finanţare ale PAC. Excluderea acestor cheltuieli efectuate de agenţiile de plăţi ale statelor membre între 2002 şi 2007 s-a făcut în urma unor verificări, discuţii bilaterale şi proceduri de conciliere, antrenând deducerea sumelor în cauză.

Decizia 2009/379/CE [Jurnalul Oficial L 117 din 12.5.2009].

Decizia stabileşte sumele puse la dispoziţia FEGA şi FEADR pentru perioada 2007-2013.

Norme de aplicare

Regulamentul (CE) nr. 883/2006 [Jurnalul Oficial L 171 din 23.6.2006].

Regulamentul stabileşte normele de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1290/2005 al Consiliului în ceea ce priveşte ţinerea evidenţei conturilor de către agenţiile de plăţi, declaraţiile de venituri şi cheltuieli şi condiţiile de rambursare a cheltuielilor din FEGA şi FEADR.

A se vedea versiunea consolidată

Regulamentul (CE) nr. 884/2006 [Jurnalul Oficial L 171 din 23.6.2006].

Regulamentul stabileşte normele de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1290/2005 al Consiliului în ceea ce priveşte finanţarea din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) a măsurilor de intervenţie sub forma depozitării publice şi contabilizarea operaţiunilor de depozitare publică de către agenţiile plătitoare ale statelor membre.

A se vedea versiunea consolidată

Regulamentul (CE) nr. 885/2006 [Jurnalul Oficial L 171 din 23.6.2006].

Regulamentul stabileşte normele de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1290/2005 al Consiliului în ceea ce priveşte autorizarea agenţiilor de plăţi şi a altor entităţi precum şi lichidarea conturilor FEGA şi FEADR.

A se vedea versiunea consolidată

Regulamentul (CE) nr. 259/2008 [Jurnalul Oficial L 76 din 19.3.2008].

Regulamentul stabileşte normele de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1290/2005 al Consiliului în ceea ce priveşte publicarea informaţiilor referitoare la beneficiarii fondurilor provenite din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) şi din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR). Aceste informaţii trebuie publicate anual pe un site internet unic, până cel târziu la 30 aprilie, şi trebuie să includă datele personale ale beneficiarilor şi sumele primite de aceştia.

Închiderea conturilor

Regulamentul (CE) nr. 941/2008 [Jurnalul Oficial L 254 din 9.10.2009].

Regulamentul stabileşte forma şi conţinutul informaţiilor contabile care trebuie prezentate Comisiei în scopul închiderii conturilor FEGA şi FEADR, precum şi în scop de monitorizare şi prognoză.

Decizia 2009/373/CE [Jurnalul Oficial L 116 din 9.5.2009].

Decizia se referă la închiderea conturilor agenţiilor de plată din statele membre referitor la cheltuielile finanţate de FEADR pentru exerciţiul financiar 2008.

Decizia 2009/367/CE [Jurnalul Oficial L 111 din 5.5.2009].

Decizia se referă la închiderea conturilor agenţiilor de plată din statele membre referitor la cheltuielile finanţate de FEGA pentru exerciţiul financiar 2008.

Nereguli, fraude şi recuperări

Regulamentul (CE) nr. 1848/2006 [Jurnalul Oficial L 355 din 15.12.2006].

Regulamentul prezintă acţiunile de informare şi de investigare care trebuie derulate de statele membre în caz de fraude relaţionate cu finanţarea politicii agricole comune şi instituie un sistem de informare în acest domeniu.

Investigaţii

Regulamentul (CE) nr. 78/2008 [Jurnalul Oficial L 25 din 30.1.2008].

Regulamentul se referă la măsurile care trebuie întreprinse de către Comisie, în perioada 2008-2013, prin intermediul aplicaţiilor de teledetecţie instituite în cadrul politicii agricole comune.

Ultima actualizare: 10.09.2009