Garantarea faptului că comerțul cu fauna și flora sălbatică nu le amenință supraviețuirea

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Regulamentul (CE) nr. 338/97 – de reglementare a comerțului în vederea protejării speciilor de faună și floră sălbatică

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT?

ASPECTE-CHEIE

Controale comerciale

Organizarea și comunicarea

DE CÂND SE APLICĂ REGULAMENTUL?

Regulamentul se aplică din 1 iunie 1997.

CONTEXT

Pentru informații suplimentare, consultați:

DOCUMENTUL PRINCIPAL

Regulamentul (CE) nr. 338/97 al Consiliului din 9 decembrie 1996 privind protecția speciilor faunei și florei sălbatice prin controlul comerțului cu acestea (JO L 61, 3.3.1997, pp. 1-69)

Modificările succesive aduse Regulamentului (CE) nr. 338/97 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

DOCUMENTE CONEXE

Regulamentul nr. 865/2006 al Comisiei (CE) din 4 mai 2006 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 338/97 al Consiliului privind protecția speciilor faunei și florei sălbatice prin controlul comerțului cu acestea (JO L 166, 19.6.2006, pp. 1-69)

A se vedea versiunea consolidată

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 792/2012 al Comisiei din 23 august 2012 de stabilire a modelelor pentru permisele, certificatele și alte documente prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 338/97 al Consiliului privind protecția speciilor faunei și florei sălbatice prin controlul comerțului cu acestea și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 865/2006 al Comisiei (JO L 242, 7.9.2012, pp. 13-45)

A se vedea versiunea consolidată

Decizia (UE) 2015/451 a Consiliului din 6 martie 2015 referitoare la aderarea Uniunii Europene la Convenția privind comerțul internațional cu specii ale faunei și florei sălbatice pe cale de dispariție (CITES) (JO L 75, 19.3.2015, pp. 1-3)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/736 al Comisiei din 7 mai 2015 de interzicere a introducerii în Uniune a exemplarelor din anumite specii ale faunei și florei sălbatice (JO L 117, 8.5.2015, pp. 25-44)

Comunicare a Comisiei către Consiliu și Parlamentul European privind abordarea UE în materie de combatere a traficului cu specii sălbatice de faună și floră [COM(2014) 64 final, 7.2.2014]

Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Planul de acțiune al UE în materie de combatere a traficului cu specii sălbatice de faună și floră [COM(2016) 87 final, 26.2.2016]

Data ultimei actualizări: 27.07.2017