Condiții uniforme pentru comercializarea în UE a unor produse sigure (marcajul de conformitate)

SINTEZĂ PRIVIND:

Decizia nr. 768/2008/CE – un cadru comun pentru comercializarea produselor în UE

SINTEZĂ

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DECIZII?

Decizia stabilește principii și proceduri comune pe care trebuie să le respecte legislația din Uniunea Europeană (UE) în contextul armonizării condițiilor privind comercializarea produselor în UE și în Spațiul Economic European (SEE).

Aceasta include cerințe de referință care trebuie încorporate la orice revizuire a legislației privind produsele. Astfel, decizia reprezintă un model pentru legislația viitoare în domeniul armonizării produselor.

Aceasta stabilește cerințe privind marcajul CE*.

ASPECTE-CHEIE

Decizia formulează definiții clare ale termenilor relevanți, cum ar fi „producătorul” , „introducerea pe piață” , „rechemarea” sau „retragerea” produselor.

Se stabilește o repartizare clară a responsabilităților între producătorii, importatorii și distribuitorii din lanțul de distribuție a produselor.

Producătorii trebuie să se asigure că produsele lor sunt conforme cu legislația relevantă și să efectueze procedura adecvată de evaluare a conformității*. Odată demonstrată conformitatea, aceștia trebuie să aplice marcajul CE pe produs.

Importatorii trebuie să se asigure că producătorul a respectat procedura adecvată de evaluare a conformității și că produsul este însoțit de documentația necesară și poartă marcajul CE.

Distribuitorii trebuie să acționeze cu grija cuvenită și să verifice dacă produsul are documentația necesară și marcajul CE.

Este prevăzut un set comun cuprinzând diferite proceduri de evaluare a conformității, cunoscute și sub denumirea de module. Legiuitorii trebuie să o aleagă pe cea mai adecvată în funcție de riscul pe care l-ar putea prezenta un produs.

Sunt stabilite norme uniforme privind desemnarea și supervizarea organismelor notificate care efectuează evaluările de conformitate în temeiul legislației UE. Normele prevăd responsabilitățile care le revin acestora când sunt necesare evaluări de către terțe părți ale conformității produselor (adică certificarea conformității de către un organism independent).

Normele privind supravegherea pieței se referă la produsele care prezintă un risc pentru sănătate sau siguranță, ori care nu respectă legislația relevantă.

TERMENI-CHEIE

* Marcaj CE: acesta indică faptul că un produs este în conformitate cu cerințele aplicabile privind sănătatea, siguranța și mediul și că acesta a fost supus procedurii relevante de evaluare a conformității.

* Evaluarea conformității: procesul care confirmă că un produs întrunește cerințele necesare privind procesul, serviciul, sistemul, persoanele sau organismele.

CONTEXT

Pentru întreprinderi, marcajul CE înseamnă că produsul lor are dreptul de a circula liber în întregul Spațiu Economic European (țările UE, Islanda, Liechtenstein și Norvegia). Pentru consumatori, acesta indică faptul că articolul pe care îl achiziționează respectă legislația europeană în materie de produse.

ACT

Decizia nr. 768/2008/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 9 iulie 2008 privind un cadru comun pentru comercializarea produselor și de abrogare a Deciziei 93/465/CEE a Consiliului

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Decizia nr. 768/2008/CE

9.7.2008

JO L 218, 13.8.2008, pp. 82-128

Data ultimei actualizări: 22.10.2015