Consolidarea spațiului Schengen

Obiectivele strategiei europene de consolidare a spațiului Schengen sunt de a îmbunătăți aplicarea unor norme comune și de a gestiona mai bine amenințările excepționale de la frontierele externe.

ACT

Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social și Comitetul Regiunilor: Guvernanța Schengen - a răspunde circumstanțelor excepționale [COM(2011) 561 final - nepublicată în Jurnalul Oficial].

SINTEZĂ

Revoluțiile din cadrul așa-numitei primăveri arabe din 2011 au dus la un aflux semnificativ de imigranți în unele țări ale Uniunii Europene (UE). Evenimentele respective au evidențiat necesitatea de a consolida aplicarea normelor comune ale spațiului Schengen și de a reglementa reintroducerea controalelor la frontierele interne în circumstanțe excepționale, în special când este periclitată funcționarea generală a spațiului Schengen.

În 2011, Comisia a publicat o comunicare și două propuneri legislative pentru a aborda acest aspect. Cele două propuneri au fost adoptate în octombrie 2013.

Evaluarea îmbunătățită a aplicării normelor spațiului Schengen

Libera circulație a cetățenilor în spațiul Schengen se întemeiază pe încrederea reciprocă în faptul că fiecare stat participant este pregătit și capabil să aplice întregul ansamblu de norme comune privind controalele la frontierele externe, vizele, cooperarea polițienească și judiciară, măsurile referitoare la Sistemul de Informații Schengen etc. (acquis-ul Schengen).

În acest scop, a devenit esențial, în primul rând, să se consolideze mecanismul de evaluare conceput pentru controlarea aplicării acquis-ului Schengen de către țările UE și, în al doilea rând, să se garanteze faptul că există o monitorizare și un control adecvat al recomandărilor formulate în rapoartele de evaluare, în special în cazul în care se identifică un eșec sau o deficiență. Comisia este responsabilă de desfășurarea acestei activități de control și monitorizare.

Sistemul destinat acestui scop a fost introdus prin Regulamentul (UE) nr. 1053/2013 de instituire a unui mecanism de evaluare și monitorizare. Țările UE și Comisia răspund în comun de punerea în aplicare a mecanismului, deși Comisia are un rol de coordonare.

Reintroducerea temporară a controalelor la frontierele interne

Codul frontierelor Schengen prevede opțiunea ca o țară a UE să reintroducă temporar controale la frontierele sale interne în cazul unei amenințări grave la adresa ordinii publice și a siguranței interne (de exemplu, amenințări teroriste sau amenințări legate de criminalitatea organizată).

Regulamentul (UE) nr. 1051/2013 extinde această opțiune la situații de deficiențe grave legate de controlarea frontierelor externe și identificate în contextul Regulamentului (UE) nr. 1053/2013. În acest caz însă, inițiativa reintroducerii le revine Comisiei și Consiliului:

ACTE CONEXE

Regulamentul (UE) nr. 1053/2013 al Consiliului din 7 octombrie 2013 de instituire a unui mecanism de evaluare și monitorizare în vederea verificării aplicării acquis-ului Schengen și de abrogare a Deciziei Comitetului executiv din 16 septembrie 1998 de instituire a Comitetului permanent pentru evaluarea și punerea în aplicare a Acordului Schengen (JO L 295, 6.11.2013).

Regulamentul (UE) nr. 1051/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 octombrie 2013 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 562/2006 pentru instituirea de norme comune privind reintroducerea temporară a controlului la frontierele interne în circumstanțe excepționale (JO L 295, 6.11.2013).

Raport al Comisiei către Parlamentul European și Consiliu: Al cincilea raport semestrial privind funcționarea spațiului Schengen 1 noiembrie 2013-30 aprilie 2014[]. COM(2014) 292 final - nepublicat în Jurnalul Oficial].

În urma comunicării din 16 septembrie 2011, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului rapoarte bilunare privind funcționarea spațiului Schengen. În cel mai recent raport, aceasta indică în special că sunt în curs de desfășurare pregătirile pentru punerea în aplicare a noului mecanism de evaluare și că se preconizează ca primele evaluări în temeiul noului mecanism să fie efectuate începând din luna ianuarie 2015.

Ultima actualizare: 28.05.2014