Pactul european privind imigraţia și azilul

Acest pact este menit a constitui baza politicilor Uniunii Europene (UE) privind imigrația și azilul, în spiritul responsabilității reciproce și al solidarității dintre statele membre și al unui parteneriat reînnoit cu țările terțe.

ACT

Pactul european privind imigrația și azilul din 24 septembrie 2008 (nepublicat în Jurnalul Oficial).

SINTEZĂ

De mulți ani, țările europene iau măsuri pentru armonizarea politicilor lor privind imigrația și azilul. S-au realizat deja progrese semnificative privind mai multe aspecte, în special în baza programului de la Tampere, a celui de la Haga și mai ales a programului de la Stockholm.

În linii mari, pactul vizează:

PRINCIPALELE REALIZĂRI

Azil

S-au realizat progrese semnificative din 2008 în domeniul imigrației, al azilului și al gestionări frontierelor. În această privință, o realizare-cheie a fost adoptarea sistemului european comun de azil (CEAS) finalizat, care stabilește standarde comune și o cooperare mai strânsă pentru a garanta tratamentul egal al solicitanților de azil într-un sistem deschis și echitabil în întreaga Uniune Europeană (UE).

S-au realizat, de asemenea, schimbări importante privind gestionarea frontierelor, în special în ceea ce privește consolidarea guvernanței sistemului Schengen, înființarea unui sistem european de supraveghere a frontierelor (EUROSUR) pentru prevenirea infracționalității transfrontaliere, precum și noile sarcini și resurse încredințate Agenției Frontex.

S-au luat măsuri și în domeniul politicii în materie de returnare, pe baza celor mai bune practici din statele membre și a cooperării operaționale la nivelul UE, precum și în domeniul combaterii exploatării imigranților.

În ceea ce privește parteneriatul cu țările terțe, este în curs de desfășurare un dialog, îndeosebi în contextul Abordării globale a migrației și al încheierii unor acorduri bilaterale cu țările sud-mediteraneene și de est din cadrul parteneriatului, în vederea abordării cauzelor principale ale migrației ilegale și forțate.

Migrația legală

Au fost adoptate mai multe acte legislative importante în domeniul migrației legale, cum ar fi Directiva privindpermisul unic, care le permite resortisanților țărilor terțe să locuiască și să muncească în pe întregul teritoriu al UE în baza unui permis unic, și Directiva UE privind cartea albastră, care asigură mobilitatea acestora. S-au adoptat și alte legi pentru a facilita nu doar intrarea în UE a studenților și a cercetătorilor din afara UE, ci și a lucrătorilor sezonieri, a managerilor sau a specialiștilor din afara UE în cazul unui transfer în cadrul aceleiași companii sau a lucrătorilor detașați din afara UE în contextul prevederilor Directivei privind serviciile.

Toate țările UE sunt în curs de a pune în aplicare legea care prevede sancțiuni împotriva angajatorilor care utilizează munca ilegală.

ETAPELE URMĂTOARE

Sunt necesare acum măsuri ferme pentru prevenirea riscului ca imigranții să își piardă viața în încercarea de a ajunge la țărmurile europene. De asemenea, este necesară intensificarea eforturilor de combatere a infracționalității organizate și de promovare a integrării.

Pentru perioada 2014-2020, acțiunile din acest domeniu vor fi finanțate prin două fonduri noi:

ACTE CONEXE

Comunicare a Comisiei Europene către Parlamentul European și Consiliu - Al cincilea raport anual privind imigrația și azilul (2013) [COM(2014) 288 final - nepublicată în Jurnalul Oficial].

Comunicare a Comisiei către Parlamentul European și Consiliu - Al patrulea raport anual privind imigrația și azilul (2012) (COM/2013/0422 final - nepublicată în Jurnalul Oficial).

Comunicare a Comisiei către Parlamentul European și Consiliu - Al treilea raport anual privind imigrația și azilul (2011) (COM/2012/250 final - nepublicată în Jurnalul Oficial).

Comunicare a Comisiei către Parlamentul European și către Consiliu - Raport anual privind imigrația și azilul (2010) [COM(2011) 291 final - nepublicată în Jurnalul Oficial].

Raport al Comisiei către Parlamentul European și Consiliu - Primul raport anual privind imigrația și azilul (2009) [COM(2010) 214 final - nepublicat în Jurnalul Oficial].

Comunicare a Comisiei către Consiliu și către Parlamentul European - Metodă de monitorizare a punerii în aplicare a Pactului european privind imigrația și azilul (COM/2009/0266 final - nepublicată în Jurnalul Oficial).

Ultima actualizare: 11.09.2014