Sistemul UE pentru recunoaștere reciprocă –pedepsele cu închisoarea și transferurile deținuților

SINTEZĂ PRIVIND:

Decizia 2008/909/JAI – aplicarea principiului recunoașterii reciproce în cazul hotărârilor judecătorești în materie penală care impun pedepse sau măsuri privative de libertate în scopul executării lor în Uniunea Europeană

SINTEZĂ

Prezenta decizie-cadru urmărește extinderea aplicării principiului recunoașterii reciproce, prin care țările UE sunt de acord să își recunoască reciproc legile sau deciziile, la hotărârile judecătorești în materie penală care impun pedepse cu închisoarea.

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DECIZII-CADRU?

Decizia descrie modul în care țările UE își recunosc reciproc hotărârile judecătorești în materie penală și dispun executarea acestora. Obiectivul este de a ajuta persoanele condamnate să se reintegreze mai bine în societate.

Decizia permite unei țări UE să dispună executarea unei pedepse cu închisoarea impusă de o altă țară a UE împotriva unei persoane cu reședința pe teritoriul primei țări UE.

Directiva stabilește un sistem de transfer al deținuților condamnați înapoi în țara UE ai cărei cetățeni sunt (sau în care trăiesc în mod normal) sau în altă țară UE cu care aceștia au legături strânse, astfel încât să își execute pedeapsa cu închisoarea acolo.

ASPECTE-CHEIE

Procedura are la bază principiile următoare:

Raportul din 2014 al Comisiei Europene privind transpunerea deciziilor-cadru 2008/909/JAI, 2008/947/JAI și 2009/829/JAI remarcă faptul că, în ciuda eforturilor depuse de unele țări ale UE până în prezent, transpunerea acestor trei acte nu este satisfăcătoare. Raportul solicită țărilor UE care încă nu au transpus deciziile să acționeze prompt în acest sens.

DE CÂND SE APLICĂ DECIZIA-CADRU?

Decizia-cadru a intrat în vigoare la 5 decembrie 2008. Țările UE au avut obligația de a o transpune în legislația națională până la 5 decembrie 2011.

CONTEXT

În fiecare an, câteva mii de cetățeni ai UE sunt urmăriți pentru presupuse infracțiuni penale sau sunt condamnați într-o altă țară a UE decât cea din care provin. Recunoașterea reciprocă a hotărârilor judecătorești este piatra de temelie a cooperării judiciare în materie penală în cadrul UE.

ACT

Decizia-cadru 2008/909/JAI a Consiliului din 27 noiembrie 2008 privind aplicarea principiului recunoașterii reciproce în cazul hotărârilor judecătorești în materie penală care impun pedepse sau măsuri privative de libertate în scopul executării lor în Uniunea Europeană (JO L 327, 5.12.2008, pp. 27-46)

ACTE CONEXE

Decizia-cadru 2008/947/JAI a Consiliului din 27 noiembrie 2008 privind aplicarea principiului recunoașterii reciproce în cazul hotărârilor judecătorești și al deciziilor de probațiune în vederea supravegherii măsurilor de probațiune și a sancțiunilor alternative (JO L 337, 16.12.2008, pp. 102-122)

Decizia-cadru 2009/829/JAI a Consiliului din 23 octombrie 2009 privind aplicarea, între statele membre ale Uniunii Europene, a principiului recunoașterii reciproce în materia deciziilor privind măsurile de supraveghere judiciară ca alternativă la arestarea preventivă (JO L 294, 11.11.2009, pp. 20-40)

Raport al Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind transpunerea de către statele membre a deciziilor-cadru 2008/909/JAI, 2008/947/JAI și 2009/829/JAI privind recunoașterea reciprocă în cazul hotărârilor judecătorești în materie penală care impun pedepse sau măsuri privative de libertate, în cazul deciziilor de probațiune și al sancțiunilor alternative și în cazul măsurilor de supraveghere judiciară ca alternativă la arestarea preventivă [COM(2014) 57 final din 5.2.2014]

Documentul de lucru al serviciilor Comisiei – Tabelele „Situația curentă” și „Declarații” care însoțesc documentul intitulat Raport al Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind transpunerea de către statele membre a deciziilor-cadru 2008/909/JAI, 2008/947/JAI și 2009/829/JAI privind recunoașterea reciprocă în cazul hotărârilor judecătorești în materie penală care impun pedepse sau măsuri privative de libertate, în cazul deciziilor de probațiune și al sancțiunilor alternative și în cazul măsurilor de supraveghere judiciară ca alternativă la arestarea preventivă – Anexă la raport [SWD(2014) 34 final din 5.2.2014]

Decizia 2014/858/UE a Comisiei din 1 decembrie 2014 privind notificarea de către Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord a intenției sale de a participa la actele Uniunii în domeniul cooperării polițienești și al cooperării judiciare în materie penală, adoptate înainte de intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona și care nu fac parte din acquis-ul Schengen (JO L 345, 1.12.2014, pp. 6-9)

Data ultimei actualizări: 17.10.2015