O politică comună de imigrare pentru Europa

Politica europeană comună de imigrare trebuie să asigure un cadru flexibil care să ţină cont de situaţiile specifice ale statelor membre ale Uniunii Europene (UE) şi să fie pusă în aplicare printr-un parteneriat între ţările şi instituţiile UE. Această comunicare prezintă zece principii pe care se va baza politica comună şi acţiunile necesare pentru punerea lor în aplicare. Principiile sunt menite să garanteze că imigraţia legală contribuie la dezvoltarea socioeconomică a UE, că acţiunile statelor membre sunt coordonate, că se dezvoltă şi mai mult cooperarea cu ţările terţe şi că imigraţia ilegală şi traficul de persoane sunt combătute eficient.

ACT

Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, către Consiliu, către Comitetul Economic şi Social European şi către Comitetul Regiunilor din 17 iunie 2008 – O politică comună de imigrare pentru Europa: principii, acţiuni şi instrumente [COM(2008) 359 final – Nepublicată în Jurnalul Oficial].

SINTEZĂ

Această comunicare prezintă zece principii comune şi acţiuni concrete pentru punerea lor în aplicare, principii pe baza cărora va fi elaborată politica europeană comună în materie de imigrare. Pentru a se ajunge la o abordare coordonată şi integrată a imigraţiei, aceste principii sunt legate de cele trei direcţii principale ale politicii Uniunii Europene (UE), şi anume prosperitatea, solidaritatea şi securitatea.

Politica comună de imigrare se va baza pe un parteneriat între ţările şi instituţiile UE. Ea va fi evaluată în mod regulat prin intermediul unui nou mecanism de monitorizare şi evaluare, care include o evaluare anuală. Consiliul European va face recomandări pe baza unui raport al Comisiei privind situaţia imigraţiei la nivel european şi la nivel naţional.

PROSPERITATE: contribuţia imigrării legale la dezvoltarea socioeconomică a UE

Reguli clare şi condiţii de egalitate

Politica comună de imigrare ar trebui să fie clară, transparentă şi echitabilă şi să fie orientată înspre promovarea imigraţiei legale. Astfel, cetăţenii ţărilor terţe ar trebui să fie informaţi cu privire la condiţiile de intrare şi şedere legală în UE. În plus, ar trebui să se garanteze tratamentul echitabil al resortisanţilor ţărilor terţe care au domiciliul legal pe teritoriul statelor membre. Pentru a pune în aplicare aceste principii, UE şi statele membre trebuie:

Corelarea calificărilor şi a nevoilor

Conform Strategiei de la Lisabona, promovarea imigraţiei economice ar trebui să se bazeze pe o evaluare în funcţie de nevoi a pieţelor muncii din UE. Progresul în toate sectoarele şi la toate nivelurile de competenţă ar trebui corelat cu economia bazată pe cunoaştere şi cu creşterea economică. În acelaşi timp, ar trebui să se ţină cont de principiul preferinţei UE, şi anume dreptul statelor membre de a stabili contingentele de admisie şi drepturile imigranţilor. În termeni practici, acestea presupun următoarele acţiuni din partea UE şi a statelor membre:

Integrarea este cheia pentru o imigrare reuşită

Integrarea ca un „proces cu două dimensiuni” ar trebui promovată, conform principiilor de bază comune cu privire la integrare. Participarea imigranţilor ar trebui sprijinită, iar coeziunea socială şi abordările bazate pe diversitate ar trebui dezvoltate în societăţile-gazdă. În acest scop, UE şi statele membre ar trebui:

SOLIDARITATE: coordonarea între statele membre şi cooperarea cu ţările terţe

Transparenţă, încredere şi cooperare

La baza politicii comune de imigrare ar trebui să se afle principiul solidarităţii, al încrederii reciproce, al transparenţei, responsabilităţii şi al efortului comun al UE şi al statelor membre. Prin urmare, acestea ar trebui:

Folosirea eficientă şi coerentă a mijloacelor disponibile

În numele solidarităţii, provocările specifice cu care se confruntă frontierele externe ale unor state membre ar trebui incluse într-un cadru financiar. În acest sens, UE şi statele membre ar trebui:

Parteneriatul cu ţările terţe

Imigraţia ar trebui să facă parte integrantă din politica externă a UE. Colaborarea în privinţa tuturor aspectelor chestiunilor legate de migraţie ar trebui promovată în parteneriatele cu ţările terţe. În acest scop, UE şi statele membre ar trebui:

SECURITATE: combaterea eficientă a imigrării ilegale

O politică în domeniul vizelor care este în interesul Europei şi al partenerilor acesteia

Cu o politică comună în domeniul vizelor, intrarea vizitatorilor legali pe teritoriul UE ar trebui să fie facilitată, iar securitatea internă, consolidată. Politica respectivă ar trebui să se bazeze pe utilizarea noilor tehnologii şi pe un schimb intens de informaţii între statele membre. Pentru a permite acest lucru, UE şi statele membre ar trebui:

Gestionarea integrată a frontierelor

Protejarea integrităţii spaţiului Schengen este esenţială. Prin urmare, gestionarea frontierelor externe ar trebui îmbunătăţită, iar dezvoltarea politicilor legate de controlul la frontiere ar trebui aliniată cu cea privind controalele vamale şi prevenirea ameninţărilor. În practică, UE şi statele membre ar trebui:

Intensificarea luptei împotriva imigrării ilegale şi zero toleranţă pentru traficul de persoane

Ar trebui dezvoltată o politică coerentă pentru combaterea imigrării ilegale şi a traficului de persoane. Ar trebui luate măsuri împotriva muncii nedeclarate şi a angajării ilegale şi pentru protejarea victimelor traficului de persoane. Pentru a atinge aceste obiective, UE şi statele membre ar trebui:

Politici de returnare eficiente şi viabile

Politicile de returnare fac parte integrantă din politicile privind imigrarea. Regularizarea masivă a imigranţilor ilegali nu ar trebui încurajată; totuşi, nu ar trebui împiedicată regularizarea individuală. Prin urmare, UE şi statele membre ar trebui:

Context

În Europa fără frontiere interne din zilele noastre, gestionarea coordonată a imigraţiei este extrem de importantă. Începând din 1999, UE a încercat să facă acest lucru în temeiul Tratatului de instituire a Comunităţii Europene (acum conform Tratatului privind funcţionarea Uniunii Europene). Cu toate acestea, Comisia consideră că rezultatele obţinute până în prezent nu sunt suficiente. Este necesară o politică europeană comună pentru a asigura cadrul unor acţiuni coerente. O viziune asupra unei astfel de politici a fost prezentată în Comunicarea Comisiei „Către o politică de imigrare comună” din 5 decembrie 2007. Ulterior, Consiliul European a confirmat importanţa elaborării unei politici comune şi a solicitat Comisiei să înainteze propuneri în 2008.

Ultima actualizare: 16.05.2011