Linii directoare privind ajutoarele de stat regionale pentru perioada 2007-2013

Ajutoarele de stat regionale sunt menite să încurajeze investiţiile, crearea de locuri de muncă, precum şi înfiinţarea de noi unităţi în regiunile europene cele mai dezavantajate. Pentru a sprijini dezvoltarea economică a acestor regiuni în perioada 2007-2013, liniile directoare introduc criterii de evaluare a compatibilităţii ajutoarelor de stat regionale cu piaţa internă, în temeiul articolului 87 alineatul (3) literele (a) şi (c) din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene (CE).

ACT

Linii directoare privind ajutoarele de stat regionale pentru perioada 2007-2013 [Jurnalul Oficial C 54 din 4.3.2006].

SINTEZĂ

Pentru a sprijini dezvoltarea economică a regiunilor europene cele mai dezavantajate în perioada 2007-2013, ajutoarele de stat regionale vizează să încurajeze investiţiile, crearea de locuri de muncă şi înfiinţarea de noi unităţi.

Ajutoarele de stat regionale constau în ajutoare pentru investiţii * acordate marilor întreprinderi şi întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM-urilor), precum şi în ajutoare pentru funcţionare (în anumite circumstanţe limitate). Ca regulă generală, ajutoarele trebuie să fie acordate în cadrul unei scheme de ajutoare multisectoriale, ca parte integrantă a unei strategii de dezvoltare regională.

Context juridic

Aceste linii directoare conţin criteriile aplicate de Comisie pentru a evalua compatibilitatea ajutoarelor de stat regionale cu piaţa internă, în temeiul articolului 87 alineatul (3) literele (a) şi (c) din Tratatul de instituire a CE.

Plafoanele admise ale ajutoarelor variază în funcţie de gravitatea relativă a problemelor de dezvoltare ale regiunilor în cauză, fiind menite să atenueze efectul avantajelor conferite de ajutoarele de stat asupra denaturărilor concurenţei de pe piaţa internă. Liniile directoare conţin un instrument de ajutor pentru a încuraja înfiinţarea de mici întreprinderi în regiunile respective.

Domeniu de aplicare

Sunt excluse din domeniul de aplicare a acestor linii directoare, în principal, activităţile din următoarele sectoare:

Delimitarea regiunilor

Limita pentru acoperirea demografică totală în regiunile asistate ale UE-25 a fost stabilită la 42 %. Totuşi, niciun stat membru nu pierde mai mult de 50 % din acoperirea demografică aferentă pentru perioada 2000-2006.

Articolul 87 alineatul (3) litera (a)

Liniile directoare stipulează faptul că condiţiile menţionate la articolul 87 alineatul (3) litera (a) sunt îndeplinite dacă produsul intern brut (PIB-ul) pe cap de locuitor al unei regiuni de nivel NUTS II este mai mic de 75 % din media comunitară.

Condiţiile menţionate la articolul 87 alineatul (3) litera (a) din Tratatul CE sunt, de asemenea, îndeplinite dacă se referă la:

Articolul 87 alineatul (3) litera (c)

Ajutoarele regionale care beneficiază de derogări în temeiul articolului 87 alineatul (3) litera (c) din Tratatul CE şi care sunt destinate unor regiuni mai puţin defavorizate decât cele vizate la litera (a), aria lor geografică şi intensitatea permisă a ajutorului trebuie să fie strict limitate, în conformitate cu principiul concentrării geografice.

Regiunile care pot beneficia de ajutoare în temeiul articolului 87 alineatul (3) litera (c) sunt:

Ajutoarele regionale pentru investiţii

Plafoanele ajutoarelor regionale pentru investiţii - întreprinderi mari

Articolul 87 alineatul (3) litera (a)

Intensităţile maxime (plafoanele) ale ajutoarelor acordate întreprinderilor mari din regiunile care intră sub incidenţa articolului 87 alineatul (3) litera (a) nu trebuie să depăşească:

Articolul 87 alineatul (3) litera (c)

Plafoanele ajutoarelor acordate întreprinderilor mari din regiunile care intră sub incidenţa articolului 87 alineatul (3) litera (c) nu trebuie să depăşească:

Plafoanele ajutoarelor regionale pentru investiţii - IMM-uri

Plafoanele ajutoarelor pot fi majorate cu 20 % în cazul ajutoarelor acordate întreprinderilor mici şi cu 10 % în cazul întreprinderilor mijlocii.

Proiecte mari de investiţii

În cazul „proiectelor mari de investiţii” ale căror cheltuieli eligibile depăşesc 50 de milioane EUR, plafonul ajutoarelor este de 50 % din plafonul regional pentru investiţiile cuprinse între 50 şi 100 de milioane EUR. Plafonul ajutoarelor este de 34 % din plafonul regional pentru investiţiile care depăşesc 100 de milioane EUR.

Statele membre trebuie să notifice Comisiei orice ajutor pentru un proiect de investiţii ale cărui cheltuieli depăşesc 100 de milioane EUR în cazul în care ajutorul depăşeşte valoarea maximă admisă. Pragurile de notificare pentru diferitele regiuni cu intensităţile cele mai frecvente ale ajutorului sunt următoarele:

AJUTOARELE REGIONALE PENTRU FUNCŢIONARE

Deşi ajutoarele pentru funcţionare * sunt, în mod normal, interzise, acestea se pot acorda, cu caracter temporar şi în mod excepţional, în regiunile eligibile pentru ajutoare în temeiul articolului 87 alineatul (3) litera (a). Acestea trebuie să fie justificate de natura lor, de proporţionalitatea cu handicapurile şi de contribuţia lor la dezvoltarea regiunii în cauză.

Ajutoarele pentru întreprinderile mici nou create

Pentru a încuraja înfiinţarea şi dezvoltarea în primă fază a întreprinderilor mici în regiunile eligibile pentru ajutoare de stat regionale, liniile directoare autorizează acordarea de ajutoare în valoare de până la:

Cuantumul anual al ajutoarelor acordate nu trebuie să depăşească 33 % din cuantumurile totale ale ajutoarelor per întreprindere menţionate anterior.

Dispoziţii finale

Aceste linii directoare se aplică de la 1 ianuarie 2007 până la 31 decembrie 2013.

Termeni-cheie ai actului

ACTE CONEXE

Regulamentul (CE) nr. 1628/2006 al Comisiei din 24 octombrie 2006 de aplicare a articolelor 87 şi 88 din tratat ajutoarelor naţionale pentru investiţiile regionale [Jurnalul Oficial L 302 din 1.11.2006].

Regulamentul (CE) nr. 1627/2006 al Comisiei din 24 octombrie 2006 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 794/2004 în ceea ce priveşte formularele standard de notificare a ajutoarelor [Jurnalul Oficial L 302 din 1.11.2006]. Acest regulament modifică Regulamentul (CE) nr. 794/2004 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 (în prezent, articolul 88) din Tratatul CE. Regulamentul modifică formularele standard de notificare a ajutoarelor de stat în urma adoptării liniilor directoare privind ajutoarele de stat regionale pentru perioada 2007-2013.

Hărţile ajutoarelor de stat regionale (1.1.2007-31.12.2013)

Hărţile ajutoarelor de stat regionale determină nu doar regiunile eligibile pentru a beneficia de ajutoare regionale pentru investiţii, ci şi intensităţile maxime ale ajutoarelor (plafoanele) pentru fiecare stat membru în perioada 2007-2013.

Ultima actualizare: 28.08.2007