Fondul social european (2007-2013)

Pentru a defini misiunea şi domeniul de intervenţie al Fondului social european în perioada 2007-2013, acest regulament prevede dispoziţii specifice privind tipurile de activităţi care pot fi finanţate prin FSE. Fondul sprijină priorităţile Comunităţii în ceea ce priveşte nevoia de consolidare a coeziunii sociale, de creştere a productivităţii şi competitivităţii şi de încurajare a creşterii economice şi a dezvoltării durabile. În acest context, FSE îşi propune să contribuie la consolidarea coeziunii economice şi sociale printr-o mai bună ocupare a forţei de muncă şi prin oportunităţi mai bune de angajare.

ACT

Regulamentul (CE) nr. 1081/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 iulie 2006 privind Fondul social european şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1784/1999 [A se vedea actul/actele de modificare].

SINTEZĂ

Pentru perioada 2007-2013, dispoziţiile generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune prevăd că FSE va sprijini acţiuni în cadrul obiectivului „Convergenţă” (pentru regiunile cel mai puţin dezvoltate) şi al obiectivului „Concurenţă regională şi ocuparea forţei de muncă” (care încearcă să anticipeze şi să promoveze schimbările economice pentru a face faţă provocărilor).

Misiune

FSE sprijină politicile statelor membre pentru a recentra Strategia de la Lisabona privind creşterea şi ocuparea forţei de muncă. Aceste politici sunt strâns legate de marile orientări de politică economică (MOPE), strategia europeană pentru ocuparea forţei de muncă (SEO), precum şi de liniile directoare ale politicilor de ocupare a forţei de muncă. Concret, FSE îşi propune să:

Domeniu de intervenţie şi priorităţi

În cadrul obiectivelor „convergenţă” şi „competitivitate regională şi ocupare a forţei de muncă”, FSE sprijină unele acţiuni din statele membre în sensul următoarelor priorităţi:

Priorităţi

În plus, în cadrul obiectivului „convergenţă”, FSE sprijină următoarele priorităţi:

Concentrarea ajutorului

Statele membre se asigură că acţiunile sprijinite de FSE sunt conforme cu acţiunile întreprinse în temeiul strategiei europene pentru ocuparea forţei de muncă şi contribuie la aceasta. Statele membre concentrează ajutorul asupra punerii în aplicare a recomandărilor pertinente în materie de ocupare a forţei de muncă.

Eligibilitatea cheltuielilor

Normele privind eligibilitatea cheltuielilor se decid la nivel naţional. Cu toate acestea, următoarele cheltuieli nu sunt eligibile pentru FSE:

Buna guvernare şi parteneriatul

FSE încurajează buna guvernare şi parteneriatul. Sprijinul pe care îl furnizează în acest domeniu este conceput şi pus în aplicare la nivelul teritorial corespunzător, ţinând seama de nivelul naţional, regional şi local, în conformitate cu măsurile instituţionale caracteristice fiecărui stat membru. Statele membre asigură participarea partenerilor sociali şi consultarea şi participarea adecvate ale altor părţi beneficiare, la nivelul teritorial corespunzător, în cursul pregătirii, punerii în aplicare şi supravegherii sprijinului acordat de FSE.

Context

Celelalte dispoziţii legate de politica de coeziune pentru perioada 2007-2013 se găsesc în patru regulamente privind:

Pe plan politic, politica de coeziune pentru perioada 2007-2013 îşi are baza financiară în acordul interinstituţional şi cadrul financiar 2007-2013.

Referinţe

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Regulamentul (CE) nr. 1081/2006

1.8.2006

-

JO L 210 din 31.7.2006

Act de modificare

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Regulamentul (CE) nr. 396/2009

22.5.2009

-

JO L 126 din 21.5.2009

ACTE CONEXE

Decizia 2006/593/CE a Comisiei din 4 august 2006 de stabilire a unei repartizări orientative, pe stat membru, a creditelor de angajament în temeiul obiectivului de concurenţă generală şi ocuparea forţei de muncă pentru perioada 2007-2013 [Jurnalul Oficial L 243 din 6.9.2006].Modificată de:Decizia 2010/476/UE [Jurnalul Oficial L 232 din 2.9.2010].

Decizia 2006/702/CE a Consiliului din 6 octombrie 2006 privind orientările strategice comunitare în materie de coeziune [Jurnalul Oficial L 291 din 21.10.2006]. Proiectul orientărilor strategice comunitare pentru coeziune, creştere şi ocuparea forţei de muncă a fost adoptat de Consiliu la 6 octombrie 2006. Aceste orientări strategice constituie cadrul orientativ pentru punerea în aplicare a politicii de coeziune şi intervenţia fondurilor în perioada 2007-2013.

Communication from the Commission of 5 July 2005 - Cohesion Policy in Support of Growth and Jobs - Community Strategic Guidelines, 2007-2013 [COM(2005) 299 - Not published in the Official Journal] (Comunicarea Comisiei din 5 iulie 2005 „O politică de coeziune pentru a susţine creşterea şi ocuparea forţei de muncă – Orientări strategice comunitare 2007-2013” [COM(2005) 299 – Nepublicată în Jurnalul Oficial]).

Ultima actualizare: 17.09.2010