Nomenclatorul comun al unităților teritoriale pentru statistică (NUTS)

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Regulamentul (CE) nr. 1059/2003 privind instituirea unui nomenclator comun al unităților teritoriale de statistică (NUTS)

CARE ESTE OBIECTIVUL REGULAMENTULUI?

ASPECTE-CHEIE

Ierarhia NUTS

Pentru fiecare țară a UE există o ierarhie pe trei niveluri a subdiviziunilor regionale, pe baza unor praguri demografice minime și maxime:

Al treilea nivel reprezintă o subdiviziune a nivelului al doilea; nivelul al doilea este o subdiviziune a primului, iar primul nivel, o subdiviziune a țărilor. NUTS nu acoperă nivelul local (municipal). În cazul în care efectivul populației dintr-o țară a UE este mai mic decât pragul minim al unui anumit nivel al NUTS, țara constituie în ansamblul său o unitate teritorială NUTS a acestui nivel.

Criterii de clasificare

În NUTS trebuie să se țină cont de unitățile administrative existente ale țărilor UE. Nivelul NUTS căruia îi corespunde un nivel administrativ existent se determină pe baza populației medii a unităților sale administrative, după cum urmează:

Nivelul

Populația minimă

Populația maximă

NUTS 1

3 milioane

7 milioane

NUTS 2

800 000

3 milioane

NUTS 3

150 000

800 000

În cazul în care, într-o țară a UE, pentru un anumit nivel al nomenclatorului nu există unități administrative de o dimensiune adecvată, nivelul respectiv se constituie prin agregarea unui număr adecvat de unități administrative alăturate, de dimensiuni mai mici. Unitățile agregate astfel stabilite formează un „nivel neadministrativ”, în cadrul căruia fiecare unitate neadministrativă trebuie să respecte pragurile demografice de mai sus.

Actualul nomenclator NUTS, valabil din 1 ianuarie 2015, enumeră 98 de regiuni la nivelul NUTS 1, 276 de regiuni la nivelul NUTS 2 și 1342 de regiuni la nivelul NUTS 3. Regulamentul (UE) nr. 1319/2013 prevede împărțirea nivelurilor NUTS 1, 2 și 3 valabilă începând din 1 ianuarie 2015.

DE CÂND SE APLICĂ REGULAMENTUL?

Regulamentul se aplică începând cu data de 11 iulie 2003.

CONTEXT

ACTUL PRINCIPAL

Regulamentul (CE) nr. 1059/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 mai 2003 privind instituirea unui nomenclator comun al unităților teritoriale de statistică (NUTS) (JO L 154, 21.6.2003, pp. 1-41)

Modificările succesive aduse Regulamentului (CE) nr. 1059/2003 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

ACTE CONEXE

Regulamentul (CE) nr. 11/2008 al Comisiei din 8 ianuarie 2008 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1059/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind instituirea unui nomenclator comun al unităților teritoriale de statistică (NUTS) privind transmiterea seriilor cronologice privind noua împărțire regională (JO L 5, 9.1.2008, pp. 13-14)

Regulamentul (UE) nr. 99/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 ianuarie 2013 privind programul statistic european pentru perioada 2013-2017 (JO L 39, 9.2.2013, pp. 12-29)

A se vedea versiunea consolidată.

Data ultimei actualizări: 04.11.2016