Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA) – garantarea siguranței produselor alimentare și a furajelor în UE

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Regulamentul (CE) nr. 178/2002 – principii și cerințe generale ale legislației alimentare, instituirea Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară și stabilirea procedurilor privind siguranța produselor alimentare

Regulamentul (UE) 2019/1381 – transparența și durabilitatea de evaluare a riscurilor în cadrul lanțului alimentar al UE

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT?

ASPECTE-CHEIE

Regulamentul (UE) 2019/1381 privind transparența și durabilitatea de evaluare a riscurilor în cadrul lanțului alimentar al UE modifică în principal Regulamentul (CE) nr. 178/2002. Acesta caută să realizeze următoarele:

DE CÂND SE APLICĂ REGULAMENTUL?

Regulamentul (CE) nr. 178/2002 se aplică de la 21 februarie 2002.

Noile norme cuprinse în modificarea Regulamentului (UE) 2019/1381 se aplică începând cu 27 martie 2021.

CONTEXT

Regulamentul (UE) 2019/1381 modifică, de asemenea, alte 8 acte sectoriale (adică acte asupra anumitor sectoare conexe), în ceea ce privește aspectele de transparență:

Pentru informații suplimentare, consultați:

DOCUMENTELE PRINCIPALE

Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor și a cerințelor generale ale legislației alimentare, de instituire a Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară și de stabilire a procedurilor în domeniul siguranței produselor alimentare (JO L 31, 1.2.2002, pp. 1-24)

Modificările succesive aduse Regulamentului (CE) nr. 178/2002 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

Regulamentul (UE) 2019/1381 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2019 privind transparența și durabilitatea modelului UE de evaluare a riscurilor în cadrul lanțului alimentar și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 178/2002, (CE) nr. 1829/2003, (CE) nr. 1831/2003, (CE) nr. 2065/2003, (CE) nr. 1935/2004, (CE) nr. 1331/2008, (CE) nr. 1107/2009, (UE) 2015/2283 și a Directivei 2001/18/CE (JO L 231, 6.9.2019, pp. 1-28)

DOCUMENTE CONEXE

Regulamentul (UE) 2017/745 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 aprilie 2017 privind dispozitivele medicale, de modificare a Directivei 2001/83/CE, a Regulamentului (CE) nr. 178/2002 și a Regulamentului (CE) nr. 1223/2009 și de abrogare a Directivelor 90/385/CEE și 93/42/CEE ale Consiliului (JO L 117, 5.5.2017, pp. 1-175)

A se vedea versiunea consolidată.

Regulamentul (UE) 2015/2283 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2015 privind alimentele noi, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1169/2011 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 258/97 al Parlamentului European și al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1852/2001 al Comisiei (JO L 327, 11.12.2015, pp. 1-22)

Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare și de abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale Consiliului (JO L 309, 24.11.2009, pp. 1-50)

A se vedea versiunea consolidată.

Regulamentul (CE) nr. 1331/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 de instituire a unei proceduri comune de autorizare pentru aditivii alimentari, enzimele alimentare și aromele alimentare (JO L 354, 31.12.2008, pp. 1-6)

Regulamentul (CE) nr. 1935/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 octombrie 2004 privind materialele și obiectele destinate să vină în contact cu produsele alimentare și de abrogare a Directivelor 80/590/CEE și 89/109/CEE (JO L 338, 13.11.2004, pp. 4-17)

A se vedea versiunea consolidată.

Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind aditivii din hrana animalelor (JO L 268, 18.10.2003, pp. 29-43)

A se vedea versiunea consolidată.

Regulamentul (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind produsele alimentare și furajele modificate genetic (JO L 268, 18.10.2003, pp. 1-23)

A se vedea versiunea consolidată.

Data ultimei actualizări: 22.10.2019