Conservarea păsărilor sălbatice

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Directiva 2009/147/CE privind conservarea păsărilor sălbatice

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DIRECTIVE?

ASPECTE-CHEIE

Măsuri pentru speciile amenințate

Țările UE trebuie să ia măsuri pentru a menține sau a restabili populațiile speciilor de păsări la un nivel care să fie în conformitate cu cerințele ecologice, științifice și culturale, ținând seama în același timp de nevoile economice și de recreere.

Măsuri pentru toate speciile de păsări

Trebuie luate măsuri pentru a conserva, a menține sau a restabili o diversitate și suprafață pentru habitate* suficientă pentru toate speciile de păsări.

Aceste măsuri presupun în primul rând:

Măsuri speciale

Măsuri de protecție generale

Vânarea păsărilor

Cercetare

Țările UE trebuie să promoveze cercetarea în scopul gestionării, al protejării și al valorificării înțelepte (de exemplu, pentru stabilirea listelor naționale ale speciilor pe cale de dispariție) a păsărilor sălbatice în Europa.

Raportarea

DE CÂND SE APLICĂ DIRECTIVA?

Se aplică de la 15 februarie 2010. Directiva 2009/147/CE a codificat și a înlocuit Directiva 79/409/CEE și modificările ulterioare ale acesteia.

CONTEXT

Pentru informații suplimentare, consultați:

TERMENI-CHEIE

Habitat: o arie naturală sau un tip de mediu în care trăiește în mod obișnuit o anumită specie de animale sau de plante.
Biotop: o arie cu condiții de mediu uniforme care asigură un spațiu de viață pentru o anumită combinație de animale și plante.

DOCUMENTUL PRINCIPAL

Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind conservarea păsărilor sălbatice (versiune codificată) (JO L 20, 26.1.2010, pp. 7-25)

Modificările succesive aduse Directivei 2009/147/CE au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

DOCUMENTE CONEXE

Regulamentul (UE) 2019/1010 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 iunie 2019 privind alinierea obligațiilor de raportare în domeniul legislației legate de mediu și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 166/2006 și (UE) nr. 995/2010 ale Parlamentului European și ale Consiliului, a Directivelor 2002/49/CE, 2004/35/CE, 2007/2/CE, 2009/147/CE și 2010/63/UE ale Parlamentului European și ale Consiliului, a Regulamentelor (CE) nr. 338/97 și (CE) nr. 2173/2005 ale Consiliului și a Directivei 86/278/CEE a Consiliului (JO L 170, 25.6.2019, pp. 115-127)

Data ultimei actualizări: 28.05.2020