Combaterea exploatării forestiere ilegale

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Regulamentul (UE) nr. 995/2010 de stabilire a obligațiilor care revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT?

Acesta interzice introducerea lemnului recoltat ilegal pe piața UE și stabilește condiții preliminare pentru comercializarea lemnului și a produselor din lemn în UE.

ASPECTE-CHEIE

Monitorizarea implementării și accesul la informație

Cel târziu până la 30 aprilie a fiecărui an, țările reglementate de regulament trebuie să pună la dispoziția publicului și a Comisiei Europene informații despre aplicarea prezentului regulament în anul calendaristic anterior. De asemenea, Comisia va pune la dispoziția publicului o privire de ansamblu la nivelul întregii UE pe baza datelor transmise de toate țările UE.

Până la 3 decembrie 2021 și, ulterior, la fiecare cinci ani, Comisia trebuie să revizuiască funcționarea și eficacitatea acestui regulament pe baza informațiilor primite în fiecare an și pe baza experienței primite prin aplicarea acestuia.

CONTEXT

Recoltarea ilegală* este o problemă economică, socială și de mediu globală, care contribuie la schimbările climatice, la pierderea biodiversității, la pierderea de venituri, la conflicte (uneori armate) privind terenurile și resursele, precum și la corupție.

Pentru informații suplimentare, consultați:

TERMENI-CHEIE

Due diligence: un exercițiu de gestionare a riscurilor menit să reducă la minimum riscul comercializării pe piața din UE a lemnului recoltat ilegal (sau a produselor care conțin lemn de acest tip).
Recoltare ilegală: acele practici de recoltare a lemnului care încalcă legile din țara de recoltare.

DOCUMENTUL PRINCIPAL

Regulamentul (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligațiilor care revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn (JO L 295, 12.11.2010, pp. 23-34)

DOCUMENTE CONEXE

Regulamentul delegat (UE) nr. 363/2012 al Comisiei din 23 februarie 2012 privind normele de procedură pentru recunoașterea și retragerea recunoașterii organizațiilor de monitorizare, prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a obligațiilor care revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn (JO L 115, 27.4.2012, pp. 12-16)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 607/2012 al Comisiei din 6 iulie 2012 privind normele detaliate referitoare la sistemul due diligence și la frecvența și natura controalelor privind organizațiile de monitorizare prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a obligațiilor care revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn (JO L 177, 7.7.2012, pp. 16-18)

Regulamentul (CE) nr. 2173/2005 al Consiliului din 20 decembrie 2005 privind instituirea unui regim de licențe FLEGT pentru importurile de lemn în Comunitatea Europeană (JO L 347, 30.12.2005, pp. 1-6)

Modificările succesive aduse Regulamentului Consiliului (CE) nr. 2173/2005 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

Regulamentul (CE) nr. 1024/2008 al Comisiei din 17 octombrie 2008 de stabilire a măsurilor detaliate de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2173/2005 al Consiliului privind instituirea unui regim de licențe FLEGT pentru importurile de lemn în Comunitatea Europeană (JO L 277, 18.10.2008, pp. 23-29)

Data ultimei actualizări: 29.08.2019