Clasificarea, ambalarea și etichetarea substanțelor chimice și a amestecurilor

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 - clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și amestecurilor (legislația CLP)

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT?

Regulamentul stabilește cerințe uniforme pentru clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor chimice și a amestecurilor în conformitate cu Sistemul Global Armonizat al Organizației Națiunilor Unite (GHS). Acesta impune societăților să clasifice, să eticheteze și să ambaleze substanțele chimice periculoase în mod corespunzător înainte de a le introduce pe piață.

Principalele domenii care nu intră sub incidența prezentului regulament sunt: substanțele și amestecurile radioactive, produsele cosmetice, medicamentele și anumite dispozitive medicale, alimentele și transportul de mărfuri periculoase.

ASPECTE-CHEIE

Clasificarea

Substanțele și amestecurile sunt clasificate în clase de pericol specifice (tip de pericol) și categorii (nivel de pericol):

Anexa I stabilește criteriile pentru clasificarea și etichetarea substanțelor și a amestecurilor periculoase.

Etichetare

Substanțele și amestecurile trebuie să conțină pe etichetă următoarele informații:

Ambalare

Ambalajul substanțelor și amestecurilor periculoase trebuie:

În unele cazuri sunt necesare sisteme de închidere rezistente la deschiderea de către copii și avertizări tactile.

Armonizare

Industria ar trebui să ajungă la un consens privind clasificarea tuturor substanțelor. Cu toate acestea, pentru pericole deosebit de grave, de ex. pentru substanțele cancerigene, mutagene sau toxice pentru reproducere, țările UE pot propune clasificări armonizate, cărora Comisia Europeană să le confere apoi caracter obligatoriu prin lege.

Notificare

Clasificarea și etichetarea oricăror substanțe înregistrate sau periculoase REACH, comercializate, trebuie notificate Agenției Europene pentru Produse Chimice (ECHA) în vederea includerii acestora în inventarul de clasificare și etichetare pe care Agenția îl actualizează periodic.

Anexe

Regulamentul are opt anexe:

Revizuirea regulamentului

De la adoptarea sa în 2008, regulamentul a fost modificat de mai multe ori, cel mai recent prin Regulamentul (UE) 2018/1480. Clasificarea și etichetarea armonizată a substanțelor periculoase este actualizată printr-o „Adaptare la progresul tehnic (ATP)”, care este adoptată de Comisia Europeană în fiecare an, în urma avizului Comitetului pentru evaluarea riscurilor al ECHA. Alte modificări aduse textului legal pot fi, de asemenea, puse în aplicare printr-un ATP, cum ar fi adăugarea anexei VIII la regulament. Cea mai recentă versiune consolidată a regulamentului include 12 adaptări la progresul tehnic [dar încă nu include Regulamentul (UE) 2018/1480].

Majoritatea amendamentelor care au fost făcute se referă la anexele regulamentului.

DE CÂND SE APLICĂ REGULAMENTUL?

Se aplică de la 20 ianuarie 2009. Acesta se aplică în mod obligatoriu substanțelor începând cu data de 1 decembrie 2010, iar amestecurilor, începând cu 1 iunie 2015.

CONTEXT

Regulamentul completează sistemul REACH pentru înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice. Acesta înlocuiește și abrogă Directiva 67/548/CEE privind substanțele chimice și Directiva 1999/45/CE privind preparatele periculoase.

Pentru informații suplimentare, consultați:

DOCUMENTUL PRINCIPAL

Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 (JO L 353, 31.12.2008, pp. 1-1355)

Modificările succesive aduse Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

DOCUMENTE CONEXE

Regulamentul (UE) 2018/1480 al Comisiei din 4 octombrie 2018 de modificare, în vederea adaptării la progresul tehnic și științific, a Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor și de corectare a Regulamentului (UE) 2017/776 al Comisiei (JO L 251, 5.10.2018, pp. 1-12)

Directiva 2014/27/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 de modificare a Directivelor 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE ale Consiliului și a Directivei 2004/37/CE a Parlamentului European și a Consiliului pentru a le alinia la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor (JO L 65, 5.3.2014, pp. 1-7)

Regulamentul (UE) nr. 440/2010 al Comisiei din 21 mai 2010 privind taxele plătite Agenției Europene pentru Produse Chimice în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor (JO L 126, 22.5.2010, pp. 1-5)

Data ultimei actualizări: 03.04.2019