Legislația UE privind gestionarea deșeurilor

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Directiva 2008/98/CE privind deșeurile și abrogarea anumitor directive

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DIRECTIVE?

ASPECTE-CHEIE

Directiva 2008/98/CE

Directiva de modificare (UE) 2018/851

DE CÂND SE APLICĂ DIRECTIVA?

CONTEXT

TERMENI-CHEIE

Produs secundar: o substanță sau un obiect care rezultă dintr-un proces de producție al cărui obiectiv principal nu este producția acelei substanțe sau obiect. Directiva stabilește condițiile în care o astfel de substanță sau obiect nu trebuie considerată deșeu.
Scheme extinse de răspundere a producătorilor: un set de măsuri luate de țările UE pentru a se asigura că producătorii de produse poartă responsabilitatea financiară sau responsabilitatea financiară și organizatorică pentru gestionarea etapei de deșeuri din ciclul de viață al unui produs.

DOCUMENTUL PRINCIPAL

Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive (JO L 312, 22.11.2008, pp. 3-30)

Modificările succesive aduse Directivei 2008/98/CE au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

DOCUMENTE CONEXE

Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/1004 a Comisiei din 7 iunie 2019 de stabilire a normelor pentru calculul, verificarea și raportarea datelor privind deșeurile în conformitate cu Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Deciziei de punere în aplicare C(2012) 2384 a Comisiei (JO L 163, 20.6.2019, pp. 66-100)

Directiva (UE) 2015/1127 a Comisiei din 10 iulie 2015 de modificare a anexei II la Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive (JO L 184, 11.7.2015, pp. 13-15)

Decizia 2000/532/CE a Comisiei din 3 mai 2000 de înlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul articolului 1 litera (a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deșeurile și a Directivei 94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deșeuri periculoase în temeiul articolului 1 alineatul (4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind deșeurile periculoase (JO L 226, 6.9.2000, pp. 3-24)

A se vedea versiunea consolidată.

Data ultimei actualizări: 22.06.2020