Performanța energetică a clădirilor

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Directiva 2010/31/UE privind performanța energetică a clădirilor

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DIRECTIVE?

ASPECTE-CHEIE

Modificări la directiva inițială

DE CÂND SE APLICĂ DIRECTIVA?

Directiva 2010/31/UE se aplică de la 8 iulie 2010, iar țările UE au avut obligația de a o transpune în legislația proprie până la 9 iulie 2012.

Directiva (UE) 2018/844 se aplică de la 9 iulie 2018, iar țările UE au avut obligația de a o transpune în legislația proprie până la 10 martie 2020.

CONTEXT

Sectorul construcțiilor din UE este cel mai mare consumator energetic unic din Europa, absorbind 40 % din energie, iar aproximativ 75 % din clădiri sunt ineficiente din punct de vedere energetic. Având în vedere aceste niveluri slabe de eficiență energetică, decarbonizarea stocului de clădiri este unul dintre obiectivele pe termen lung ale UE. Această directivă este un element important în eficientizarea clădirilor.

Pentru mai multe informații, consultați:

TERMENI-CHEIE

Sistem tehnic al clădirii: echipamente tehnice pentru încălzirea, răcirea clădirii, ventilare, apă caldă menajeră, iluminat, pentru automatizarea și controlul clădirilor, generarea de energie electrică la fața locului sau o combinație a acestora, inclusiv sistemele care utilizează energie din surse regenerabile ale unei clădiri sau dintr-o unitate a clădirii.
Clădire al cărei consum de energie este aproape egal cu zero: o clădire cu o performanță energetică foarte ridicată. Necesarul de energie foarte scăzut ar trebui să fie acoperit, într-o foarte mare măsură, din surse regenerabile, inclusiv cu energie din surse regenerabile produsă la fața locului sau în apropiere.

DOCUMENTUL PRINCIPAL

Directiva 2010/31/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 mai 2010 privind performanța energetică a clădirilor (reformare) (JO L 153, 18.6.2010, pp. 13-35)

Modificările succesive aduse Directivei 2010/31/UE au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

DOCUMENTE CONEXE

Recomandarea (UE) 2016/1318 a Comisiei din 29 iulie 2016 privind orientările pentru promovarea clădirilor al căror consum de energie este aproape egal cu zero, precum și cele mai bune practici pentru a asigura faptul că, până în 2020, toate clădirile noi vor fi clădiri al căror consum de energie este aproape egal cu zero (JO L 208, 2.8.2016, pp. 46-57)

Raport al Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind progresele înregistrate de statele membre cu privire la clădirile al căror consum de energie este aproape egal cu zero [COM(2013) 483 final/2, 28.6.2013]

Raport al Comisiei către Parlamentul European și Consiliu – Sprijinul financiar pentru eficiența energetică a clădirilor [COM(2013) 225 final, 18.4.2013]

Directiva 2012/27/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 octombrie 2012 privind eficiența energetică, de modificare a Directivelor 2009/125/CE și 2010/30/UE și de abrogare a Directivelor 2004/8/CE și 2006/32/CE (JO L 315, 14.11.2012, pp. 1-56)

A se vedea versiunea consolidată.

Regulamentul delegat (UE) nr. 244/2012 al Comisiei din 16 ianuarie 2012 de completare a Directivei 2010/31/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind performanța energetică a clădirilor prin stabilirea unui cadru metodologic comparativ de calcul al nivelurilor optime, din punctul de vedere al costurilor, ale cerințelor minime de performanță energetică a clădirilor și a elementelor acestora (JO L 81, 21.3.2012, pp. 18-36)

A se vedea versiunea consolidată.

Data ultimei actualizări: 08.08.2018