Rețelele pentru transportul gazelor naturale

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Regulamentul (CE) nr. 715/2009 privind condițiile de acces la rețelele pentru transportul gazelor naturale

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT?

Regulamentul stabilește norme pentru accesul la:

Aceste norme sunt menite să contracareze barierele aflate în calea concurenței pe piața UE a gazelor naturale și să asigure buna funcționare a pieței.

ASPECTE-CHEIE

Regulamentul determină:

Certificarea operatorilor de transport și de sistem

Autoritățile de reglementare naționale (ARN) trebuie să informeze Comisia Europeană în legătură cu deciziile referitoare la certificarea unui OTS. Comisia are la dispoziție două luni pentru a emite avizul către ARN. Autoritatea adoptă apoi decizia finală privind certificarea OTS. Această decizie și avizul Comisiei se publică.

Crearea Rețelei europene a operatorilor de transport și de sistem de gaze naturale (ENTSOG)

OTS pentru gaze au avut obligația de a transmite Comisiei și Agenției pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei (ACER) proiectele de statut pentru ENTSOG, o listă a membrilor și proiectul de regulament de procedură până la 3 martie 2011.

Atribuțiile ENTSOG cu privire la codurile de rețea

Comisia trebuie să consulte ACER și ENTSOG pentru a stabili o listă anuală a priorităților privind elaborarea seturilor de norme (cunoscute drept coduri de rețea). Aceste coduri sunt elaborate pe baza unor linii directoare fără caracter obligatoriu transmise Comisiei de către ACER. Codurile se referă în special la:

Atribuțiile ENTSOG

ENTSOG este responsabilă de adoptarea:

Costuri și tarife

Autoritățile de reglementare determină tarifele sau metodologiile de calculare a acestora. Țările UE pot lua decizii referitoare la tarife, precum stabilirea procedurilor de licitare.

Servicii referitoare la accesul terților

Gestionarea congestiei

DE CÂND SE APLICĂ REGULAMENTUL?

Se aplică de la 3 martie 2011. Acesta a abrogat Regulamentul (CE) nr. 1775/2005 din 3 martie 2011.

CONTEXT

Pentru informații suplimentare, consultați:

TERMENI-CHEIE

Transport: transportarea gazelor din zonele de producție până la consumatorii finali prin conducte subterane.
Operator de transport și de sistem (OTS): un organism care transportă energie, cum sunt gazele naturale, fie la nivel național, fie la nivel regional, utilizând o infrastructură fixă.
Echilibrare aducerea la egalitate a cantității de gaze primite și livrate într-o întreprindere cu cantitatea de gaze scoasă dintr-o întreprindere. Echilibrarea se poate realiza zilnic, lunar sau sezonier, în general evaluându-se aplicarea unor penalități în cazul unui dezechilibru excesiv.
Gestionarea congestiei: congestia se produce atunci când sistemul de transport nu este suficient pentru a transfera puterea astfel încât să satisfacă dorințele pieței. Gestionarea congestiei asigură utilizarea puterii disponibile fără ignorarea constrângerilor sistemului.

DOCUMENTUL PRINCIPAL

Regulamentul (CE) nr. 715/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 iulie 2009 privind condițiile de acces la rețelele pentru transportul gazelor naturale și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1775/2005 (JO L 211, 14.8.2009, pp. 36-54)

Modificările succesive aduse Regulamentului (CE) nr. 715/2009 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

DOCUMENTE CONEXE

Regulamentul (UE) 2017/459 al Comisiei din 16 martie 2017 de stabilire a unui cod al rețelei privind mecanismele de alocare a capacității în sistemele de transport al gazelor și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 984/2013 (JO L 72, 17.3.2017, pp. 1-28)

Regulamentul (UE) 2017/460 al Comisiei din 16 martie 2017 de stabilire a unui cod al rețelei privind structurile tarifare armonizate pentru transportul gazelor (JO L 72, 17.3.2017, pp. 29-56)

Regulamentul (UE) 2015/703 al Comisiei din 30 aprilie 2015 de stabilire a unui cod de rețea pentru normele privind interoperabilitatea și schimbul de date (JO L 113, 1.5.2015, pp. 13-26)

Regulamentul (UE) nr. 312/2014 al Comisiei din 26 martie 2014 de stabilire a unui cod de rețea privind echilibrarea rețelelor de transport de gaz (JO L 91, 27.3.2014, pp. 15-35)

Data ultimei actualizări: 05.07.2018