Promovarea utilizării energiei din surse regenerabile

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Directiva 2009/28/CE – promovarea utilizării energiei din surse regenerabile

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DIRECTIVE?

ASPECTE-CHEIE

Directiva (UE) 2015/1513 modifică Directivele 2009/28/CE și 98/70/CE, actul legislativ al UE privind calitatea benzinei și a motorinei. Printre altele, directiva vizează demararea tranziției de la biocarburanții convenționali* (de prima generație) la biocarburanții avansați* (de a doua generație) care asigură o reducere semnificativă a emisiilor de GES. Directiva introduce un plafon de 7 % privind biocarburanții convenționali care va fi luat în considerare în ceea ce privește obiectivele directivei în materie de energie regenerabilă pentru consumul final de energie în domeniul transporturilor în 2020.

DE CÂND SE APLICĂ DIRECTIVA?

Directiva se aplică începând cu data de 25 iunie 2009. Țările UE au avut obligația de a o transpune în legislația națională până la 5 decembrie 2010.

CONTEXT

Pentru informații suplimentare, consultați:

* TERMENI-CHEIE

Energie din surse regenerabile: energie din surse non-fosile, cum ar fi energia eoliană, solară, geotermală, hidroelectrică, biomasa, precum și gazul de la stații de epurare a apelor uzate (de exemplu, metanul)

Biocarburanți convenționali: produși din culturi alimentare precum plantele cu un conținut bogat de zahăr sau amidon și uleiurile vegetale. Aceștia se obțin de pe terenuri folosind materii prime care pot fi utilizate, de asemenea, pentru produse alimentare și furaje.

Biocarburanți avansați: produși din surse care nu concurează direct cu produsele alimentare și furajele, cum ar fi deșeurile și reziduurile agricole.

ACTUL PRINCIPAL

Directiva 2009/28/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, de modificare și ulterior de abrogare a Directivelor 2001/77/CE și 2003/30/CE (JO L 140 5.6.2009, pp. 16-62)

Modificările și corecturile succesive aduse Directivei 2009/28/CE au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

ACTE CONEXE

Directiva 98/70/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 octombrie 1998 privind calitatea benzinei și a motorinei și de modificare a Directivei 93/12/CEE a Consiliului (JO L 350, 28.12.1998, pp. 58-68)

A se vedea versiunea consolidată.

Data ultimei actualizări: 21.02.2017