Strategia europeană pentru persoanele cu handicap (2010-2020)

SINTEZĂ PRIVIND:

Angajament reînnoit pentru o Europă fără bariere pentru persoanele cu handicap – COM(2010) 636 final

SINTEZĂ

CARE ESTE ROLUL ACESTEI COMUNICĂRI?

Comunicarea stabilește o strategie pentru a oferi persoanelor cu handicap capacitatea de a se bucura de drepturi depline și de a beneficia complet de participarea la viața socială și economică, în condiții de egalitate cu ceilalți.

Strategia se bazează pe Convenția Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap (CNUDPH) și completează, de asemenea, strategia Europa 2020 (strategia UE pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii) și Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene din Tratatul de la Lisabona.

ASPECTE-CHEIE

Această strategie subliniază opt domenii de acțiune comună între Uniunea Europeană (UE) și țările UE:

accesibilitate: asigură că persoanele cu handicap au acces la bunuri, servicii și dispozitive de asistare;

participare: asigură că persoanele cu handicap pot să își exercite toate drepturile fundamentale în calitate de cetățeni europeni;

egalitate: asigură punerea în aplicare a unor politici (atât la nivelul UE, cât și la nivel național) care promovează egalitatea;

ocuparea forței de muncă: asigurarea creșterii numărului de lucrători cu handicap pe piața forței de muncă și asigurarea unei accesibilități îmbunătățite la locurile de muncă;

educație și formare profesională: garantarea faptului că elevii cu handicap beneficiază de un sistem educațional și de programe de învățare pe tot parcursul vieții care sunt accesibile. Comisia Europeană a lansat deja o serie de inițiative cu privire la educație, precum Agenția Europeană pentru Dezvoltarea Educației Elevilor cu Nevoi Speciale;

protecție socială: abordarea provocărilor sociale răspândite cu care se confruntă persoanele cu handicap, precum inegalitatea veniturilor, riscul de sărăcie și de excludere socială. Fondurile structurale ale UE și măsurile naționale ale țărilor UE pot fi folosite pentru a asigura această protecție socială;

sănătate: asigură că persoanele cu handicap beneficiază, în condiții de egalitate, de acces la serviciile instituțiilor de sănătate (mentală) și ale instituțiilor sanitare, precum și de prețuri accesibile;

acțiuni externe: promovează drepturile persoanelor cu handicap la nivel internațional.

Pentru a pune cel mai bine în aplicare strategia, instituțiile UE și țările UE trebuie să lucreze împreună pentru:

a spori gradul de conștientizare cu privire la chestiunile specifice persoanelor cu handicap;

a dezvolta posibilități de finanțare;

a îmbunătăți datele statistice;

a asigura aplicarea CNUDPH.

Progresul înregistrat privind implementarea CNUDPH este raportat într-un document de lucru al serviciilor Comisiei din 2014.

CONTEXT

Optzeci de milioane de persoane din UE (o șesime din populație) au handicapuri care variază de la moderat la sever. Aceste persoane, care, adesea, datorită handicapului lor, nu pot beneficia de participarea la societate și economie, au o rată a sărăciei cu 70 % mai mare decât media UE.

ACT

Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Strategia europeană 2010-2020 pentru persoanele cu handicap: un angajament reînnoit pentru o Europă fără bariere [COM(2010) 636 final, 15.11.2010 ]

ACTE CONEXE

Document de lucru al serviciilor Comisiei – Raport privind punerea în aplicare a Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu handicap (CDPH) de către Uniunea Europeană [SWD(2014) 182 final, 5.6.2014 ]

Data ultimei actualizări: 13.10.2015