Lupta UE împotriva sărăciei și a excluziunii sociale

SINTEZĂ PRIVIND:

Platforma europeană de combatere a sărăciei și a excluziunii sociale – COM(2010) 758 final

SINTEZĂ

CARE ESTE ROLUL ACESTEI COMUNICĂRI?

Comunicarea stabilește Platforma europeană de combatere a sărăciei și a excluziunii sociale, una dintre inițiativele-cheie ale Strategiei Europa 2020 pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii. Aceasta prezintă modul în care diferitele politici și acțiuni specifice pot contribui la obiectivul de scoatere din sărăcie și excluziune socială a cel puțin 20 de milioane de oameni până în 2020.

ASPECTE-CHEIE

Obiective

Platforma este concepută să creeze un parteneriat între diferitele grupări ale societății, inclusiv între guvernele naționale, instituțiile Uniunii Europene (UE), autoritățile regionale și locale, ONG-uri și persoanele aflate efectiv în situație de sărăcie.

Acest parteneriat este menit să dezvolte abordări la nivelul întregii UE în toate domeniile legate de incluziunea socială, în special în ceea ce privește:

accesul la ocuparea unui loc de muncă, prin evaluarea strategiilor naționale de incluziune și a strategiei europene pentru dezvoltarea de noi locuri de muncă și competențe ale lucrătorilor;

accesul la servicii de bază și protecție socială, îndeosebi în contextul îmbătrânirii populației și al creșterii excluziunii sociale;

educația și tineretul, pentru a reduce abandonul școlar și inegalitățile din domeniul educației;

integrarea economică și socială a migranților, prin intermediul unei noi strategii europene;

combaterea discriminării, îndeosebi la adresa minorităților, persoanelor cu handicap și a celor fără adăpost, dar și îmbunătățirea independenței financiare și a egalității de șanse între femei și bărbați;

accesul la tehnologiile informației și comunicațiilor, serviciile de rețea, precum și la servicii financiare (servicii bancare de bază) și energetice (iluminat și încălzire).

5 domenii de acțiune:

1.

acțiuni pentru combaterea sărăciei în toate domeniile de politici, însă îndeosebi în ceea ce privește piața muncii, sprijinul pentru venitul minim, serviciile de sănătate, educația și locuințele;

2.

o mai bună utilizare a fondurilor UE, inclusiv a fondurilor structurale, pentru a sprijini incluziunea socială;

3.

o testare și evaluare extinsă a ceea ce funcționează și a ceea ce nu funcționează în inovațiile de politică socială (metode și instrumente folosite pentru abordarea problemelor sociale) înainte de punerea lor în aplicare la o scară mai largă;

4.

conlucrarea în parteneriat cu ONG-uri și grupurile de interese pentru a sprijini mai eficient punerea în aplicare a reformelor de politică socială;

5.

îmbunătățirea coordonării politicilor între țările UE prin recurgerea la metoda deschisă de coordonare pentru protecție socială și incluziune socială (MDC socială) și, în special, la Comitetul pentru protecție socială.

Acțiuni-cheie

Toate țările UE au stabilit obiective naționale și politici de creștere ținând seama de obiectivele Strategiei Europa 2020. Comisia monitorizează reformele întreprinse prin intermediul unui ciclu anual de coordonare a politicilor economice, denumit semestrul european. Aceasta oferă apoi recomandări pentru următoarele 12-18 luni.

Progresele realizate în cele cinci domenii de acțiune sunt consemnate în tablouri de bord. În iulie 2013, 23 din cele 64 de inițiative ale Comisiei fuseseră deja finalizate. Printre acestea se numără:

o recomandare a Comisiei adresată țărilor UE, referitoare la simplificarea serviciilor bancare; și

o recomandare a Consiliului privind politicile de reducere a părăsirii timpurii a școlii.

Acțiunile în curs includ lansarea unui parteneriat european pentru inovare privind îmbătrânirea activă și în condiții bune de sănătate și asigurarea menținerii obiectivelor vizând reducerea sărăciei și incluziunea socială în Orizont 2020, programul-cadru pentru cercetare și inovare (2014-2020).

CONTEXT

Platforma europeană de combatere a sărăciei și a excluziunii sociale

ACT

Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Platforma europeană de combatere a sărăciei și a excluziunii sociale: un cadru european pentru coeziunea socială și teritorială [COM(2010) 758 final, 16.12.2010 ]

Data ultimei actualizări: 15.10.2015