Fundația Europeană de Formare (ETF)

Fundația Europeană de Formare (ETF) lucrează în contextul politicilor de relații externe ale Uniunii Europene (UE), vizând acordarea de asistență pentru țările din afara UE în ceea ce privește perfecționarea dezvoltării capitalului uman al acestora. Astfel, Fundația urmărește încurajarea accesului la învățare pe tot parcursul vieții și dezvoltarea aptitudinilor și a competențelor.

ACT

Regulamentul (CE) nr. 1339/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind înființarea unei Fundații Europene de Formare (reformare)

SINTEZĂ

Acest regulament înființează Fundația Europeană de Formare (ETF), abrogând Regulamentul (CEE) nr. 1360/90, prin care aceasta a fost creată inițial. Fundația funcționează în sfera politicilor de relații externe ale Uniunii Europene (UE), vizând promovarea îmbunătățirii sistemelor de educație și formare profesională în următoarele țări partenere:

Fundația oferă asistență acestor țări în pentru îmbunătățirea aptitudinilor și a competențelor cetățenilor acestora. Această asistență constă din participarea la procesul de reformă pentru îmbunătățirea formării și educației profesionale inițiale și continue, precum și pentru a facilita accesul la acestea. ETF oferă asistență, de asemenea, pentru promovarea mobilității, a cooperării dintre instituțiile de învățământ și companii, precum și schimburile de experiență și de informații între țările UE.

În cadrul promovării dezvoltării sistemelor de educație și de formare profesională din țările partenere, funcțiile fundației constă, mai precis, din:

În îndeplinirea funcțiilor sale, fundația trebuie să coopereze cu alte organisme relevante ale UE, în special cu Centrul european pentru dezvoltarea formării profesionale (Cedefop), precum și cu reprezentanții partenerilor sociali la nivel european și organizațiile internaționale relevante, dacă este cazul.

ETF este o fundație fără scop lucrativ, cu personalitate juridică. Sediul acesteia este la Torino, Italia.

Structura

Consiliul de conducere al ETF este alcătuit dintr-un reprezentant al fiecărei țări a UE, trei reprezentanți ai Comisiei, trei experți numiți de Parlamentul European și trei reprezentanți ai țărilor partenere numiți de Comisie. Numai reprezentanții țărilor UE și ai Comisiei au drept de vot - câte un vot pentru primii și un vot comun pentru aceștia din urmă. Unul dintre reprezentanții Comisiei prezidează consiliul, convocându-l cel puțin o dată pe an. Mandatul consiliului este de cinci ani și poate fi reînnoit o singură dată.

Consiliul de conducere este responsabil cu elaborarea estimării anuale a cheltuielilor și veniturilor, precum și cu adoptarea programului anual de activitate, a proiectului schemei de personal, a bugetului definitiv, a raportului anual de activitate, a regulamentului de procedură și a normelor financiare. Consiliul are puterea de a numi și a revoca directorul, precum și de a-i prelungi acestuia mandatul.

Directorul este numit pentru o perioadă de cinci ani pe baza unei liste de candidați prezentate de Comisie. Mandatul poate fi prelungit o singură dată pentru maximum trei ani. Directorul este reprezentantul juridic al fundației și răspunde de gestionarea administrativă a acesteia. El răspunde, de asemenea, de pregătirea și organizarea activității consiliului de conducere, precum și de implementarea deciziilor acestuia. În plus, directorul trebuie să implementeze programul anual de activitate și bugetul fundației.

Resursele financiare ETF constă în principal dintr-o subvenție de la bugetul general al UE și din plăți încasate cu titlu de remunerație pentru serviciile prestate. Situația definitivă a conturilor fundației, rapoartele anuale de activitate și regulamentul de procedură trebuie făcute publice.

Context

De la adoptarea sa, Regulamentul (CEE) nr. 1360/90, prin care s-a înființat ETF, a fost modificat în repetate rânduri. Având în vedere modificările suplimentare și din motive de claritate, regulamentul a fost abrogat și înlocuit cu Regulamentul (CE) nr. 1339/2008.

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Regulamentul (CE) nr. 1339/2008

20.1.2009

-

JO L 354, 31.12.2008, pp. 82-93

Data ultimei actualizări: 10.09.2015