Garantarea siguranței jucăriilor în Uniunea Europeană

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Directiva 2009/48/CE privind siguranța jucăriilor

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DIRECTIVE?

Directiva stabilește cerințele de siguranță pe care trebuie să le respecte jucăriile puse la dispoziție în UE. Aceste cerințe sunt menite să asigure un nivel ridicat de sănătate și siguranță, să protejeze publicul și mediul și să garanteze libera circulație a jucăriilor în UE.

Directiva identifică responsabilitățile particulare ale diferitor operatori din lanțul de distribuție, de la producător la importator/comerciantul cu amănuntul/distribuitor.

ASPECTE-CHEIE

DE CÂND SE APLICĂ DIRECTIVA?

A intrat în vigoare la 20 iulie 2009 și a trebuit aplicată în țările UE de la 20 iulie 2011 (cu excepția normelor privind substanțele chimice, a căror aplicare a fost obligatorie de la 20 iulie 2013).

CONTEXT

Pentru informații suplimentare, consultați:

DOCUMENTUL PRINCIPAL

Directiva 2009/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 18 iunie 2009 privind siguranța jucăriilor (JO L 170, 30.6.2009, pp. 1-37)

Modificările succesive aduse Directivei 2009/48/CE au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

DOCUMENTE CONEXE

Directiva (UE) 2018/725 a Comisiei din 16 mai 2018 de modificare, în scopul adaptării la evoluțiile tehnice și științifice, a punctului 13 din partea III a anexei II la Directiva 2009/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind siguranța jucăriilor, în ceea ce privește cromul VI (JO L 122, 17.5.2018, pp. 29-31)

Directiva (UE) 2017/898 a Comisiei din 24 mai 2017 de modificare, în scopul adoptării unor valori limită specifice pentru substanțele chimice utilizate în jucării, a apendicelui C din anexa II la Directiva 2009/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind siguranța jucăriilor, în ceea ce privește substanța bisfenol A (JO L 138, 25.5.2017, pp. 128-130)

Directiva (UE) 2017/774 a Comisiei din 3 mai 2017 de modificare, în scopul adoptării unor valori limită specifice pentru substanțele chimice utilizate în jucării, a apendicelui C la anexa II la Directiva 2009/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind siguranța jucăriilor, în ceea ce privește fenolul (JO L 115, 4.5.2017, pp. 47-49)

Directiva (UE) 2017/738 a Consiliului din 27 martie 2017 de modificare, în scopul adaptării la progresul tehnic, a anexei II la Directiva 2009/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind siguranța jucăriilor, în ceea ce privește plumbul (JO L 110, 27.4.2017, pp. 6-8)

Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 (JO L 353, 31.12.2008, pp. 1-1355)

A se vedea versiunea consolidată.

Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum și a Directivei 76/769/CEE a Consiliului și a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE ale Comisiei (JO L 396, 30.12.2006, pp. 1-849).

A se vedea versiunea consolidată.

Data ultimei actualizări: 20.07.2018