Exceptare pentru acordurile verticale de furnizare și de distribuție

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Regulamentul (UE) nr. 330/2010 – aplicarea Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene categoriilor de acorduri verticale și practici concertate

Articolul 101 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE)

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT ȘI AL ARTICOLULUI 101 DIN TFUE?

Articolul 101 alineatul (1) din TFUE interzice acordurile care pot aduce atingere comerțului dintre țările UE și care împiedică, restrâng sau denaturează concurența. Cu toate acestea, acordurile care produc avantaje suficiente pentru a compensa efectele anticoncurențiale sunt exceptate de la această interdicție prin articolul 101 alineatul (3) din TFUE.

Regulamentul acordă o exceptare pe categorii de la articolul 101 alineatul (1) din TFUE acordurilor verticale * care întrunesc anumite cerințe. De exemplu, acordurile respective pot ajuta un producător să intre pe o piață nouă sau să evite situația în care un singur distribuitor „parazitează” eforturile promoționale ale unui alt distribuitor sau pot permite unui furnizor să amortizeze o investiție făcută pentru un anumit client.

ASPECTE-CHEIE

Cerințe pentru aplicarea regulamentului

Trebuie îndeplinite anumite cerințe înainte ca un anumit acord vertical să fie exceptat de la articolul 101 alineatul (1) din TFUE:

Restricții „grave”

Există 5 restricții care duc la excluderea întregului acord de la derogarea oferită de regulament, chiar dacă furnizorul și cumpărătorul au cote de piață sub 30 %. Acestea sunt considerate restricții grave ale concurenței din cauza posibilelor efecte negative asupra consumatorilor. În majoritatea cazurilor, acestea vor fi interzise și se consideră improbabil ca acordurile verticale care le conțin să poată îndeplini condițiile articolului 101 alineatul (3) din TFUE:

Plafonul cotei de piață de 30 %

Un acord vertical intră sub incidența acestui regulament în cazul în care nici furnizorul, nici cumpărătorul bunurilor sau al serviciilor nu are o cotă de piață mai mare de 30 %. Pentru furnizor, cota de piață pe piața de desfacere relevantă, adică piața pe care vinde bunurile sau serviciile, este decisivă pentru aplicarea exceptării pe categorii. Pentru cumpărător, cota de piață pe piața de cumpărare relevantă, adică piața pe care cumpără bunurile sau serviciile, este decisivă pentru aplicarea regulamentului.

Restricțiile excluse

Regulamentul se aplică tuturor restricțiilor verticale diferite de cele menționate mai sus. Acesta impune însă condiții specifice în ceea ce privește 3 restricții verticale:

Dacă nu sunt îndeplinite aceste condiții, aceste restricții verticale sunt excluse de la exceptarea în baza regulamentului. Cu toate acestea, regulamentul continuă să se aplice celorlalte dispoziții ale acordului vertical în cazul în care acestea pot funcționa independent de restricțiile verticale care nu sunt exceptate.

Comisia Europeană a publicat, de asemenea, orientări privind restricțiile verticale. Acestea descriu abordarea în cazul acordurilor verticale care nu sunt vizate de regulament.

DE CÂND SE APLICĂ REGULAMENTUL?

Se aplică de la 1 iunie 2010 și va expira la 31 mai 2022.

CONTEXT

Pentru informații suplimentare, consultați:

TERMENI-CHEIE

Acorduri verticale: acorduri pentru vânzarea și cumpărarea de bunuri și servicii la niveluri diferite ale procesului de producție și de distribuție, de exemplu, acorduri de distribuție între producători și comercianți cu ridicata sau cu amănuntul.

DOCUMENTELE PRINCIPALE

Regulamentul (UE) nr. 330/2010 al Comisiei din 20 aprilie 2010 privind aplicarea articolului 101 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene categoriilor de acorduri verticale și practici concertate (JO L 102, 23.4.2010, pp. 1-7)

Versiune consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene – Partea a treia – Politicile și acțiunile interne ale Uniunii – Titlul VII – Norme comune privind concurența, impozitarea și armonizarea legislativă – Capitolul 1 – Regulile de concurență – Secțiunea 1 – Reguli aplicabile întreprinderilor – articolul 101 (ex-articolul 81 TCE) (JO C 202, 7.6.2016, pp. 88-89)

DOCUMENT CONEX

Orientări privind restricțiile verticale (JO C 130, 19.5.2010, pp. 1-46)

Data ultimei actualizări: 08.05.2020