Categorii de ajutoare compatibile cu piaţa comună

Comisia poate excepta anumite categorii de ajutoare de stat de la obligaţia notificării. Acest regulament simplifică şi consolidează regulamentele Uniunii Europene (UE) privind ajutoarele exceptate. El lărgeşte considerabil domeniul de aplicare al exceptărilor, sporeşte transparenţa măsurilor de ajutor şi întăreşte eficienţa inspecţiilor.

ACT

Regulamentul (CE) nr. 800/2008 al Comisiei din 6 august 2008 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa comună în aplicarea articolelor 87 şi 88 din tratat (Regulamentul general de exceptare pe categorii de ajutoare) (Text cu relevanţă pentru SEE).

SINTEZĂ

În conformitate cu articolul 107 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE) [fostul articol 87 din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene (TCE)] şi cu Regulamentul 994/98, Comisia poate declara anumite forme de ajutor de stat ca fiind compatibile cu piaţa comună şi le poate excepta de la obligaţia notificării stabilită în articolul 108 din TFUE (fostul articol 88 din TCE).

Acest regulament defineşte deci criteriile de compatibilitate şi condiţiile de exceptare de la obligaţia notificării stabilită pentru unele categorii de ajutoare de stat, în conformitate cu Regulamentul 994/98/CE.

Domeniul de aplicare

Pentru a fi exceptate de la obligaţia notificării, categoriile de ajutoare în cauză trebuie să îndeplinească toate condiţiile prevăzute la capitolul I din prezentul regulament (şi anume să aibă un efect stimulativ şi să respecte criteriile de transparenţă) şi dispoziţiile relevante ale capitolului II (intensitatea ajutorului, costurile eligibile, valoarea totală a ajutoarelor). Mai mult, ele trebuie să conţină o trimitere explicită la dispoziţiile acestuia din urmă. Categoriile de ajutoare reglementate sunt următoarele:

Intensitatea şi cumulul ajutoarelor

Valoarea ajutoarelor individuale * exceptate de la notificare, acordate ad hoc * sau în cadrul unei scheme * este limitată prin praguri fixe. Peste aceste praguri, ajutoarele individuale trebuie să fie notificate Comisiei. Regulamentul cuprinde, de asemenea, detalii privind intensităţile * maxime ale ajutoarelor pentru fiecare categorie de ajutoare.

Ajutoarele menţionate aici pot fi cumulate cu orice alt ajutor de stat exceptat de la notificare, în măsura în care aceste ajutoare vizează diferite costuri eligibile identificabile. Cu toate acestea, ajutoarele exceptate în temeiul prezentului regulament nu se pot cumula cu niciun alt ajutor care face obiectul unei exceptări în temeiul prezentului regulament, cu ajutorul de minimis sau cu orice alte fonduri ale UE pentru aceleaşi costuri eligibile în cazul în care un astfel de cumul duce la o intensitate sau o valoare a ajutorului care depăşeşte pragurile fixate prin acest regulament.

Transparenţa şi monitorizarea măsurilor de ajutor

Ţările din UE vor informa Comisia, în decurs de douăzeci de zile lucrătoare, cu privire la intrarea în vigoare a unei scheme de ajutoare sau la acordarea unui ajutor ad hoc exceptat, folosind formularul din anexa III a regulamentului. În plus, toate informaţiile legate de aceste măsuri vor fi făcute publice.

Comisia va monitoriza măsurile de ajutor. Comisia poate solicita accesul la evidenţe detaliate, inclusiv la informaţii complete şi detaliate privind beneficiarii, condiţiile acordării, costurile eligibile şi efectul stimulativ al ajutorului. Dacă nu sunt comunicate aceste informaţii, Comisia poate adopta o decizie prin care notificarea măsurilor de ajutor viitoare să devină obligatorie.

Context

În vederea simplificării şi a transparenţei, prezentul regulament înlocuieşte Regulamentul 70/2001 privind ajutoarele de stat pentru întreprinderile mici şi mijlocii, Regulamentul 2204/2002 privind ajutoarele pentru ocuparea forţei de muncă, Regulamentul 68/2001 privind ajutoarele pentru formare şi Regulamentul 1628/2006 privind ajutoarele naţionale pentru investiţii regionale. Prezentul regulament se aplică până la 31 decembrie 2013.

Termeni-cheie ai actului

Referinţe

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Regulamentul 800/2008/CE

29.8.2008

JO L 214 din 9.8.2008

See also

Ultima actualizare: 17.10.2011