Programul comunitar pentru ocuparea forţei de muncă şi solidaritate socială – PROGRESS (2007-2013)

Programul PROGRESS are drept obiectiv să sprijine financiar punerea în aplicare a obiectivelor Uniunii Europene în domeniul ocupării forţei de muncă şi al afacerilor sociale. PROGRESS finanţează activităţi de analiză şi de învăţare reciprocă, de sensibilizare şi de difuzare, precum şi ajutoare acordate actorilor principali în perioada 2007-2013. Programul este împărţit în cinci secţiuni, care corespund unor cinci domenii mari de activitate: ocuparea forţei de muncă, protecţia şi integrarea socială, condiţiile de muncă, combaterea discriminării şi diversitatea, precum şi egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi.

ACT

Decizia nr. 1672/2006/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 octombrie 2006 de stabilire a Programului comunitar pentru ocuparea forţei de muncă şi solidaritate socială – PROGRESS [Jurnalul Oficial L 315 din 15.11.2006] [A se vedea actul/actele de modificare].

SINTEZĂ

Până în prezent, activităţile comunitare în materie de ocupare a forţei de muncă, integrare şi protecţie socială, promovare a egalităţii între femei şi bărbaţi şi a principiului nediscriminării erau susţinute de programe de acţiune distincte.

În vederea îmbunătăţirii coerenţei şi eficacităţii, Comisia Europeană a propus gruparea acestora într-un singur program-cadru, denumit PROGRESS.

OBIECTIVE GENERALE

Programul are şase obiective:

STRUCTURĂ: DOMENII DE ACTIVITATE ŞI TIPURI DE ACŢIUNE

Programul este format din cinci secţiuni diferite:

Programul finanţează următoarele tipuri de acţiuni:

Pentru fiecare dintre secţiuni, programul prezintă o listă de obiective operaţionale.

Ocuparea forţei de muncă

Această secţiune vizează sprijinirea punerii în aplicare a strategiei europene pentru ocuparea forţei de muncă prin următoarele mijloace:

Protecţie socială şi integrare

Această secţiune sprijină punerea în aplicare a metodei deschise de coordonare în domeniul protecţiei sociale şi al integrării, prin următoarele mijloace:

Condiţii de muncă

Această secţiune sprijină îmbunătăţirea locului şi a condiţiilor de muncă, inclusiv sănătatea şi securitatea la locul de muncă, prin următoarele mijloace:

Combaterea discriminării şi diversitatea

Această secţiune sprijină punerea în aplicare efectivă a principiului nediscriminării şi promovează integrarea acestuia în politicile UE prin următoarele mijloace:

Egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi

Această secţiune sprijină punerea în aplicare efectivă a principiului egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi şi promovează integrarea chestiunii egalităţii de gen în politicile UE, prin următoarele mijloace:

ACCESUL LA PROGRAM ŞI PARTICIPAREA ŢĂRILOR TERŢE

Accesul la acest program este deschis tuturor organismelor, agenţilor şi instituţiilor publice şi/sau private, în special:

Programul este deschis, de asemenea, ţărilor AELS/SEE, ţărilor candidate asociate UE, precum şi ţărilor din Balcanii de Vest care participă la procesul de stabilizare şi asociere.

METODA DE CERERE DE SPRIJIN

Acţiunile pot fi finanţate prin următoarele mijloace:

FINANŢARE

Bugetul propus este de 683 250 000 de milioane de euro pentru perioada 2007-2013. Repartizarea fondurilor între diferitele secţiuni respectă limitele inferioare următoare:

Procentul de 2 % rămas este alocat cheltuielilor de administrare a programului.

Un buget de 60 de milioane de euro a fost atribuit noului instrument de microfinanţare Progress pentru ocuparea forţei de muncă şi incluziune socială pentru perioada 2007-2013.

SIMPLIFICARE

Abordarea propusă va contribui la obiectivul de simplificare a instrumentelor, atât pe plan juridic, cât şi din punct de vedere al gestionării acestora şi de raţionalizare a structurii bugetare.

Comisia va fi asistată la execuţia programului de un comitet al programului unic, care le înlocuieşte pe cele patru anterioare.

MONITORIZARE ŞI EVALUARE

Comisia întocmeşte rapoarte anuale de activitate şi le transmite comitetului programului. Programul face, de asemenea, obiectul unei evaluări efectuate la mijlocul perioadei. O evaluare ex post privind întregul program este efectuată la un an de la încheierea acestuia de către Comisie, asistată de experţi externi, pentru a determina impactul obiectivelor programului şi valoarea sa adăugată la scară europeană.

CONTEXT

În comunicarea sa din 2004 privind noul cadru financiar 2007-2013, Comisia a desemnat punerea în aplicare a agendei pentru politica socială drept un instrument important, care să contribuie la obiectivul privind competitivitatea pentru creştere şi ocuparea forţei de muncă.

Pentru a îndeplini obiectivele de la Lisabona, agenda socială se bazează pe mai multe instrumente, în special pe legislaţie, metoda deschisă de coordonare, dialogul social european, precum şi pe Fondul social european şi pe un număr de alte instrumente financiare, administrate în mod direct de către Comisie.

PROGRESS răspunde dorinţei Comisiei de simplificare şi de raţionalizare a instrumentelor financiare din domeniul ocupării forţei de muncă şi al politicii sociale.

Referinţe

Act

Intrarea în vigoare - Data expirării

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Decizia 1672/2006/CE

1.1.2007-31.12.2013

-

JO L 315 din 15.11.2006

Act(e) de modificare

Intrarea în vigoare data

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Decizia 284/2010/UE

8.4.2010

-

JO L 87 din 7.4.2010

ACTE CONEXE

Decizia 283/2010/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 25 martie 2010 de instituire a unui instrument european de microfinanţare Progress pentru ocuparea forţei de muncă şi incluziune socială [Jurnalul Oficial L 87 din 7.4.2010]. Noul instrument de microfinanţare Progress trebuie să servească la finanţarea:

Acest instrument este destinat organismelor publice şi private care oferă microfinanţări persoanelor particulare şi microîntreprinderilor.

Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor din 3 iunie 2009 intitulată „Un angajament comun pentru ocuparea forţei de muncă” [COM(2009) 257 final – Nepublicată în Jurnalul Oficial].

Ultima actualizare: 27.04.2010