Comitetul consultativ pentru securitate și sănătate la locul de muncă

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Decizia (2003/C 218/01) de constituire a unui Comitet consultativ pentru securitate și sănătate la locul de muncă

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DECIZII?

Decizia constituie Comitetul consultativ pentru securitate și sănătate la locul de muncă, un organism consultativ tripartit căruia îi revine obligația să asiste Comisia Europeană în pregătirea și implementarea deciziilor luate în domeniul securității și sănătății la locul de muncă și să faciliteze cooperarea între administrațiile naționale și organizațiile sindicale ale lucrătorilor și angajatorilor.

ASPECTE-CHEIE

Comitetul constituit pentru a eficientiza procesul de consultare în domeniul sănătății și securității la locul de muncă acoperă toate sectoarele publice și private ale economiei. Principalele sale atribuții constau în:

Comitetul este compus din trei membri titulari din fiecare țară a UE:

În consecință, trei grupuri de interes sunt stabilite în cadrul comitetului. Fiecare grup de interes alege dintre membrii săi un purtător de cuvânt și desemnează un coordonator.

Comitetul este prezidat de directorul general pentru politică socială al Comisiei. Comitetul se reunește bianual în cadrul unei sesiuni plenare. Comisia (Direcția Generală Ocuparea Forței de Muncă, Afaceri Sociale și Incluziune) asigură secretariatul Comitetului.

Modalitatea de lucru a Comitetului este reglementată de regulamentul său de procedură, adoptat de Comitet la 18 noiembrie 2004 pe baza avizului favorabil al Comisiei.

De asemenea, regulamentul de procedură definește procedurile decizionale care vor fi urmate pentru adoptarea oricărei poziții oficiale de către Comitet. Procedurile posibile sunt:

Avizele adoptate de Comitet nu au caracter obligatoriu pentru Comisie.

DE CÂND SE APLICĂ DECIZIA?

Decizia se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2004.

CONTEXT

Pentru informații suplimentare, consultați:

ACTUL PRINCIPAL

Decizia Consiliului din 22 iulie 2003 de constituire a Comitetului consultativ pentru securitate și sănătate la locul de muncă (2003/C 218/01) (JO C 218, 13.9.2003, pp. 1-4)

ACTE CONEXE

Avizul Comisiei privind proiectul de regulament de procedură al Comitetului consultativ pentru securitate și sănătate la locul de muncă [COM(2004) 756 final, 17.11.2004]

Data ultimei actualizări: 30.11.2016