Expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Directiva 2004/37/CE – protecția împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DIRECTIVE?

Aceasta stabilește cerințele minime pentru protecția lucrătorilor împotriva riscurilor pentru sănătatea și siguranța lor care apar sau ar putea să apară din cauza expunerii la agenți cancerigeni* și mutageni* la locul de muncă. Pentru a reduce riscurile asociate cu o astfel de expunere la sănătatea și securitatea lucrătorilor, aceasta prevede măsuri preventive și de protecție, precum și limite de expunere.

ASPECTE-CHEIE

Domeniul de aplicare

Directiva se aplică unei substanțe sau unui amestec care îndeplinește criteriile de clasificare din categoria 1A sau 1B de agenți cancerigeni sau ca agent mutagen pentru celulele germinative din categoria 1A sau 1B din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 (Clasificarea, ambalarea și etichetarea substanțelor chimice și a amestecurilor acestora). În plus, aceasta se aplică unei substanțe cancerigene, unui amestec sau unui procedeu menționat în anexa I la directivă, precum și unei substanțe sau unui amestec eliberat printr-un proces menționat în anexa respectivă. În urma modificării directivei în 2017, prezenta anexă conține 6 intrări:

Directiva nu se aplică lucrătorilor expuși numai la radiațiile reglementate de Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice.

Aceasta se aplică lucrătorilor expuși la azbest atunci când normele acesteia sunt mai favorabile sănătății și securității la locul de muncă decât cele din Directiva 2009/148/CE (Expunerea la azbest: protecția lucrătorilor).

Directiva 89/391/CEE (Sănătatea și securitatea la locul de muncă – norme generale) se aplică în întregime, fără a aduce atingere normelor mai obligatorii și/sau mai specifice cuprinse în prezenta directivă.

Identificarea expunerii și evaluarea riscurilor

Pentru orice activitate care poate prezenta un risc de expunere la agenți cancerigeni sau mutageni, natura, gradul și durata expunerii lucrătorilor trebuie să fie determinate în mod regulat pentru a evalua orice risc pentru sănătatea sau securitatea lucrătorilor și pentru a decide pașii care trebuie luați. Trebuie luate în considerare toate căile de expunere, inclusiv absorbția în și/sau prin piele. O atenție deosebită trebuie acordată lucrătorilor care sunt în mod special expuși riscului.

Directiva 2014/27/UE aliniază Directiva 2004/37/CE la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008, care stabilea un nou sistem de clasificare, etichetare și ambalare a substanțelor și a amestecurilor în UE, pe baza Sistemului armonizat global de clasificare și etichetare a substanțelor chimice la nivel internațional.

Directiva (UE) 2017/2398 actualizează Directiva 2004/37/CE prin:

OBLIGAȚIILE ANGAJATORULUI

Reducerea și înlocuirea

Angajatorii trebuie să reducă utilizarea unui produs cancerigen sau mutagen, în special prin înlocuirea acestuia, în măsura în care acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic, cu o substanță, un preparat sau un procedeu care nu este periculos sau este mai puțin periculos.

Evitarea și reducerea expunerii

Atunci când nu este posibilă înlocuirea agentului cancerigen sau mutagen, angajatorul trebuie să se asigure că substanța cancerigenă sau mutagenă este fabricată și utilizată într-un sistem închis. Dacă acest lucru nu este posibil din punct de vedere tehnic, angajatorii trebuie să se asigure că nivelul de expunere este cât mai scăzut posibil din punct de vedere tehnic.

Expunerea nu trebuie să depășească limitele stabilite în anexa III.

Mai multe măsuri trebuie aplicate de către angajator ori de câte ori se utilizează un agent cancerigen sau mutagen.

Informarea autorității competente

Angajatorii trebuie să furnizeze autorității competente, la cerere, informații referitoare la aspecte precum, de exemplu, motivele utilizării substanțelor cancerigene sau mutagene, măsurile de prevenire luate sau numărul de lucrători expuși.

Expunerea imprevizibilă

În caz de incidente sau accidente imprevizibile care pot duce la expunerea anormală a lucrătorilor, angajatorii trebuie să își informeze lucrătorii. Îmbrăcămintea de protecție și echipamentul individual de protecție respiratorie trebuie purtate și expunerea trebuie menținută la un nivel strict necesar și numai lucrătorilor esențiali pentru muncă li se va permite să lucreze în zona în cauză.

Expunerea previzibilă

În cazul în care există un risc previzibil de expunere crescută, de exemplu, în timpul lucrărilor de întreținere și după ce au fost luate toate celelalte măsuri preventive, angajatorii trebuie să decidă măsurile necesare pentru a reduce durata expunerii lucrătorilor la minimul posibil și pentru a se asigura că aceștia sunt protejați în timpul acestor activități. Trebuie să fie purtat echipament de protecție personal și echipament individual de protecție respiratorie, iar expunerea trebuie limitată la strictul necesar. În plus, zonele utilizate pentru astfel de activități trebuie să fie clar delimitate și semnalizate.

Accesul în zonele de risc

Angajatorii trebuie să permită accesul în zonele de risc numai acelor lucrători care, în virtutea muncii sau îndatoririlor lor, trebuie să intre în astfel de zone.

Măsuri de igienă și de protecție individuală

Angajatorii trebuie să ia următoarele măsuri privind igiena și protecția personală pentru toate activitățile care prezintă un risc de contaminare:

Lucrătorii nu trebuie să suporte costul acestor măsuri.

Informarea, formarea și consultarea lucrătorilor

Angajatorii trebuie să ia măsurile necesare pentru a se asigura că lucrătorii și/sau reprezentanții acestora primesc o formare profesională adecvată și suficientă cu privire la:

Angajatorii trebuie să se asigure că recipientele, ambalajele și instalațiile care conțin substanțe cancerigene sau mutagene sunt etichetate în mod clar și lizibil și că semnele de avertizare sunt afișate în mod clar.

Trebuie luate măsuri corespunzătoare pentru a se asigura că lucrătorii pot verifica dacă directiva este aplicată corect. Aceștia trebuie să fie informați cât mai repede posibil în cazul unei expuneri anormale.

Angajatorii trebuie să dețină o listă actualizată a lucrătorilor care desfășoară activități care prezintă un risc pentru sănătatea și siguranța acestora în ceea ce privește expunerea la agenți cancerigeni și mutageni.

Lucrătorii și/sau reprezentanții acestora trebuie consultați și implicați în toate aspectele legate de expunerea la agenți cancerigeni și mutageni.

DISPOZIȚII DIVERSE

Supravegherea medicală

Țările UE trebuie să stabilească modalități de monitorizare a sănătății lucrătorilor astfel încât sănătatea lor să fie monitorizată în mod adecvat înainte de expunere și la intervale regulate după aceea. Această monitorizare trebuie făcută astfel încât să poată fi aplicate măsurile individuale de sănătate și de muncă. Atunci când sănătatea unui lucrător este monitorizată, se creează un fișier medical individual.

În urma modificării Directivei 2004/37/CE prin Directiva (UE) 2017/2398, monitorizarea stării de sănătate poate continua, după consultarea unui medic sau a unei autorități responsabile de monitorizarea sănătății lucrătorilor, după expirarea perioadei de expunere pentru a proteja sănătatea lucrătorului în cauză.

Recomandările practice referitoare la monitorizarea sănătății lucrătorilor pot fi găsite în anexa II.

Toate cazurile de cancer identificate ca urmare a expunerii la locul de muncă trebuie notificate autorității competente. Țările UE trebuie să ia în considerare aceste informații în rapoartele lor prezentate Comisiei Europene în temeiul Directivei 89/391/CEE.

Evaluare

Directiva (UE) 2017/2398 cere Comisiei să evalueze, în cadrul următoarei evaluări a punerii în aplicare a Directivei 2004/37/CE, necesitatea modificării valorii-limită pentru pulberea respirabilă de silice cristalină.

În plus, până în primul trimestru al anului 2019, Comisia trebuie să evalueze, luând în considerare cele mai recente evoluții în domeniul cunoștințelor științifice, opțiunea de modificare a domeniului de aplicare al prezentei directive pentru includerea substanțelor toxice pentru reproducere*.

Păstrarea dosarelor medicale

Lista actualizată a lucrătorilor care au fost expuși, pe care angajatorul trebuie să o păstreze, și dosarele medicale individuale trebuie păstrate timp de cel puțin 40 de ani de la terminarea expunerii.

Valorile-limită

În urma modificării directivei în 2017, anexa III conține valorile-limită pentru următoarele substanțe:

În cazul monomerului clorurii de vinil și a pulberilor din lemn de esență tare, Directiva (UE) 2017/2398 revizuiește valorile-limită în lumina unor date științifice mai recente. Pentru 11 noi substanțe cancerigene au fost introduse valori-limită de expunere profesională.

DE CÂND SE APLICĂ DIRECTIVA?

Se aplică de la 20 mai 2004. Directiva 2004/37/CE codifică și înlocuiește Directiva 90/394/CEE și modificările sale ulterioare, Directivele 97/42/CE și 1999/38/CE. Au continuat să se aplice termenele pentru ca aceste directive să devină lege națională (cel târziu la 29 aprilie 2003).

Țările UE trebuie să integreze în legislația națională măsurile introduse de Directiva (UE) 2017/2398 până la 17 ianuarie 2020.

CONTEXT

Pentru informații suplimentare, consultați:

TERMENI-CHEIE

Agenți cancerigeni: substanțe cu potențial de a provoca cancer într-un organism.
Agenți mutageni: substanțe care schimbă materialul genetic al unui organism.
Substanțe toxice pentru reproducere: substanțe care interferează cu reproducerea.

DOCUMENTUL PRINCIPAL

Directiva 2004/37/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă [a șasea directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE a Consiliului] (versiune codificată) (JO L 158, 30.4.2004, pp. 50-76).

Modificările succesive aduse Directivei 2004/37/CE au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

DOCUMENTE CONEXE

Directiva (UE) 2017/2398 a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2017 de modificare a Directivei 2004/37/CE privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă (JO L 345, 27.12.2017, pp. 87-95)

Directiva 2009/148/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la azbest la locul de muncă (JO L 330, 16.12.2009, pp. 28-36)

Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 (JO L 353, 31.12.2008, pp. 1-1355)

A se vedea versiunea consolidată.

Directiva 89/391/CEE a Consiliului din 12 iunie 1989 privind punerea în aplicare de măsuri pentru promovarea îmbunătățirii securității și sănătății lucrătorilor la locul de muncă (JO L 183, 29.6.1989, pp. 1-8)

A se vedea versiunea consolidată.

Data ultimei actualizări: 20.04.2018