Nave de pescuit – sănătatea și securitatea lucrătorilor de la bord

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Directiva 93/103/CE – cerințele minime de securitate și sănătate în muncă la bordul navelor de pescuit

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DIRECTIVE?

Directiva prezintă măsuri și responsabilități menite să îmbunătățească sănătatea și siguranța la bordul navelor de pescuit.

ASPECTE-CHEIE

Armatorii trebuie să se asigure că navele de pescuit sunt utilizate fără a pune în pericol securitatea și sănătatea lucrătorilor de la bord, luând în considerare condiții climatice previzibile. În conformitate cu Directiva 89/391/CEE, aceștia trebuie să țină cont și de eventualele riscuri cu care se confruntă lucrătorii rămași atunci când colegii de lucru părăsesc locurile de muncă pentru a răspunde unei situații periculoase.

Navele de pescuit noi și reparațiile majore și modificările aduse navelor existente au trebuit să se conformeze cu cerințele minime de securitate și sănătate până la 23 noiembrie 1995, în timp ce navele existente au avut la dispoziție încă șapte ani pentru a se conforma.

Orice evenimente de pe mare care au un efect asupra securității și sănătății lucrătorilor de la bord trebuie raportate autorităților relevante și consemnate în jurnalul de bord.

Țările UE trebuie să se asigure că navele sunt controlate periodic de autorități abilitate în mod specific pentru a asigura respectarea directivei.

Obligațiile armatorilor

Armatorii trebuie să se asigure că navele, instalațiile și echipamentul acestora sunt curate și bine întreținute și trebuie să respecte cerințele detaliate stabilite în anexele la directivă în următoarele domenii:

La bordul navei trebuie să existe o cantitate suficientă de echipament de salvare și supraviețuire.

Instruirea și consultarea

Lucrătorii trebuie să fie informați cu privire la toate măsurile privind sănătatea și securitatea și trebuie instruiți adecvat, în special în ceea ce privește prevenirea accidentelor și utilizarea echipamentului de salvare și supraviețuire. Persoanele care pot comanda nava trebuie instruite suplimentar în ceea ce privește prevenirea bolilor și a accidentelor de muncă, stabilitatea navei și menținerea acesteia în toate condițiile de exploatare previzibile și navigația și comunicațiile prin radio.

Lucrătorii sau reprezentanții acestora trebuie consultați privind măsurile de sănătate și securitate, în conformitate cu Directiva 89/391/CEE. Reprezentanții trebuie să beneficieze de mijloacele necesare pentru a desfășura aceste activități, inclusiv timp liber plătit corespunzător, și nu vor fi sancționați din aceste considerente. De asemenea, în timpul inspecțiilor, reprezentanților lucrătorilor trebuie să li se acorde posibilitatea de a-și prezenta observațiile în conformitate cu condițiile de participare a lucrătorilor stabilite în Directiva 89/391/CEE.

Punerea în aplicare

Țările UE trebuie să raporteze Comisiei Europene la fiecare cinci ani asupra punerii în aplicare a directivei, indicând punctele de vedere ale angajatorilor și ale lucrătorilor.

Un raport al Comisiei din 2009 evaluează punerea în aplicare concretă a acestei directive, precum și a directivei din 1992 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru promovarea unei mai bune asistențe medicale la bordul navelor.

DE CÂND SE APLICĂ DIRECTIVA?

Directiva se aplică începând cu data de 2 ianuarie 1994. Țările UE au avut obligația de a o transpune în legislația națională până la 23 noiembrie 1995.

CONTEXT

Pentru informații suplimentare, consultați:

ACTUL PRINCIPAL

Directiva 93/103/CE a Consiliului din 23 noiembrie 1993 privind cerințele minime de securitate și sănătate în muncă la bordul navelor de pescuit [a treisprezecea directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva nr. 89/391/CEE] (JO L 307, 13.12.1993, pp. 1-17)

Modificările succesive aduse Directivei 93/103/CE au fost integrate în documentul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

ACTE CONEXE

Directiva 89/391/CEE a Consiliului din 12 iunie 1989 privind punerea în aplicare de măsuri pentru promovarea îmbunătățirii securității și sănătății lucrătorilor la locul de muncă (JO L 183 din 29.6.1989, p. 1-8)

A se vedea versiunea consolidată.

Directiva 92/29/CEE a Consiliului din 31 martie 1992 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru promovarea unei mai bune asistențe medicale la bordul navelor (JO L 113, 30.4.1992, pp. 19-36)

A se vedea versiunea consolidată.

Raport al Comisiei către Consiliu, Parlamentul European, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor referitor la punerea în aplicare concretă a directivelor privind sănătatea și securitatea muncii, Directiva 93/103/CE (munca la bordul navelor de pescuit) și Directiva 92/29/CEE (asistența medicală la bordul navelor) [COM(2009) 599 final din 29.10.2009]

Data ultimei actualizări: 18.08.2016