Șantiere temporare și mobile

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Directiva 92/57/CEE – cerințele minime de securitate și sănătate care se aplică pe șantierele temporare sau mobile

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DIRECTIVE?

ASPECTE-CHEIE

Domeniul de aplicare

Directiva se aplică șantierelor temporare sau mobile* din toate sectoarele de activitate, fie publice, fie private, inclusiv sectorul industrial, agricol, comercial, administrativ, al serviciilor, educațional, cultural și de agrement.

Aceasta nu se aplică activităților de foraj și extracție din industria extractivă.

Planul de securitate și sănătate

Beneficiarul* sau dirigintele de șantier* trebuie:

Elaborarea proiectului

Beneficiarul sau dirigintele de șantier trebuie să aplice principiile generale de prevenire ale Directivei 89/391/CEE și ale planului de securitate în ceea ce privește:

Coordonatorii trebuie:

Execuția lucrării

Pe parcursul execuției, coordonatorii trebuie:

Răspunderea beneficiarilor, a diriginților de șantier și a angajatorilor

Chiar dacă a fost desemnat un coordonator, beneficiarul sau dirigintele de șantier răspunde în ceea ce privește securitatea și sănătatea:

Informarea, consultarea și participarea lucrătorilor

În conformitate cu Directiva 89/391/CEE, lucrătorii și/sau reprezentanții acestora trebuie să fie:

Directiva de modificare

Directiva 2007/30/CE a simplificat cerințele de raportare către Comisia Europeană privind punerea în aplicare a Directivei 89/391/CEE și a diverselor sale directive speciale. Țările UE trebuie să elaboreze acum un singur raport o dată la cinci ani cu privire la punerea în aplicare a tuturor acestor directive.

În 2017 s-a publicat un studiu privind punerea în aplicare a directivei.

DE CÂND SE APLICĂ DIRECTIVA?

Se aplică de la 17 iulie 1992, iar țările UE au avut obligația de a o transpune în legislația națională până la 31 decembrie 1993.

CONTEXT

Pentru informații suplimentare, consultați:

TERMENI-CHEIE

Șantiere temporare sau mobile: orice șantier în care se desfășoară lucrări de construcții sau de inginerie civilă (în anexa I la directivă este prevăzută o listă neexhaustivă).
Beneficiar: orice persoană fizică sau juridică pentru care se execută lucrarea.
Diriginte de șantier: orice persoană fizică sau juridică însărcinată cu proiectarea, executarea și supravegherea executării unui proiect sau oricare dintre acestea, în contul beneficiarului.
Lucrător independent: orice persoană, alta decât angajatul sau angajatorul, a cărei activitate profesională concură la realizarea lucrării.

DOCUMENTUL PRINCIPAL

Directiva 92/57/CEE a Consiliului din 24 iunie 1992 privind cerințele minime de securitate și sănătate care se aplică pe șantierele temporare sau mobile [a opta directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE] (JO L 245, 26.8.1992, pp. 6-22)

Modificările succesive aduse Directivei 92/57/CEE au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

DOCUMENT CONEX

Directiva 89/391/CEE a Consiliului din 12 iunie 1989 privind punerea în aplicare de măsuri pentru promovarea îmbunătățirii securității și sănătății lucrătorilor la locul de muncă (JO L 183, 29.6.1989, pp. 1-8)

A se vedea versiunea consolidată.

Data ultimei actualizări: 26.11.2018