Utilizarea echipamentului individual de protecție

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Directiva 89/656/CEE - cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DIRECTIVE?

Regulamentul stabilește cerințele minime pentru evaluarea, selecția și utilizarea corectă a echipamentului individual de protecție (EIP)* la locul de muncă. Trebuie să se acorde prioritate măsurilor colective de siguranță.

ASPECTE-CHEIE

Obligațiile angajatorilor

EIP trebuie să respecte normele UE relevante privind proiectarea și fabricarea în ceea ce privește sănătatea și siguranța (a se vedea Regulamentul (UE) 2016/425 - Asigurarea echipamentelor individuale de protecție individuală pentru utilizatori) și cu condițiile stabilite în prezenta directivă. Angajatorul trebuie să furnizeze echipamentul corespunzător gratuit și să se asigure că acesta este în stare bună de funcționare și în condiții de igienă.

Evaluarea EIP

Înainte de alegerea EIP, angajatorul trebuie să evalueze măsura în care îndeplinește condițiile stabilite în directivă. Aceasta include o analiză a riscurilor care nu pot fi evitate prin alte mijloace, precum și o definiție și o comparație a caracteristicilor necesare ale echipamentului.

Reguli de utilizare

Țările UE trebuie să introducă norme generale privind utilizarea EIP și/sau să acopere cazurile și situațiile în care angajatorul trebuie să furnizeze astfel de echipamente. Trebuie să existe consultări prealabile cu organizațiile angajatorilor și lucrătorilor. Anexele la directivă conțin informații pentru elaborarea acestor reguli:

Informarea, consultarea și participarea lucrătorilor

Lucrătorii trebuie să fie informați cu privire la toate măsurile care trebuie luate. Consultarea și participarea trebuie să se desfășoare în domeniile reglementate de prezenta directivă.

În conformitate cu Directiva 89/391/CEE, adaptările tehnice ale anexelor trebuie adoptate de către Comisia Europeană, care este asistată de un comitet format din reprezentanți din țările UE.

Raportul de evaluare

O evaluare privind punerea în aplicare a directivei a fost publicată în 2017.

DE CÂND SE APLICĂ DIRECTIVA?

Se aplică de la 12 decembrie 1989, iar țările UE au avut obligația de a o transpune în legislația proprie până la 31 decembrie 1992.

CONTEXT

Pentru informații suplimentare, consultați:

TERMENI-CHEIE

Echipamente individuale de protecție(EIP): echipamente proiectate și fabricate pentru a fi purtate sau utilizate de o persoană pentru a se proteja împotriva unuia sau a mai multe riscuri la adresa sănătății și a securității sale. Un număr de elemente sunt excluse din definiție, cum ar fi echipamentele utilizate de serviciile de urgență și de salvare, echipamente de autoapărare sau de descurajare. Aceste echipamente trebuie utilizate atunci când riscurile existente nu pot fi suficient de limitate prin mijloace tehnice de protecție colectivă sau de proceduri de organizare a muncii.

DOCUMENTUL PRINCIPAL

Directiva 89/656/CEE a Consiliului din 30 noiembrie 1989 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă [a treia directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE] (JO L 393, 30.12.1989, pp. 18-28)

Modificările succesive aduse Directivei 89/656/CEE au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

DOCUMENT CONEX

Directiva 89/391/CEE a Consiliului din 12 iunie 1989 privind punerea în aplicare de măsuri pentru promovarea îmbunătățirii securității și sănătății lucrătorilor la locul de muncă (JO L 183, 29.6.1989, pp. 1-8)

A se vedea versiunea consolidată.

Data ultimei actualizări: 26.11.2018