Sistemul european de credite pentru educație și formare profesională (SECEFP)

SECEFP este un cadru metodologic comun care facilitează acumularea și transferul de credite aferente rezultatelor învățării între diversele sisteme de calificări. Scopul acestui sistem este de a promova mobilitatea transnațională și accesul la învățarea pe tot parcursul vieții. SECEFP nu este menit să înlocuiască sistemele naționale de calificări, ci să optimizeze comparabilitatea și compatibilitatea între acestea. SECEFP se aplică tuturor rezultatelor obținute de o persoană în diversele sisteme de educație și formare, care sunt ulterior transferate, recunoscute și cumulate în vederea obținerii unei calificări. Această inițiativă le permite cetățenilor Uniunii Europene (UE) să obțină mai ușor recunoașterea formării, competențelor și cunoștințelor dobândite într-o altă țară a UE.

ACT

Recomandarea Parlamentului European și a Consiliului din 18 iunie 2009 privind stabilirea unui sistem european de credite pentru educație și formare profesională (SECEFP) (Jurnalul Oficial C 155 din 8.7.2009, pp. 11-18)

SINTEZĂ

Comisia Europeană definește Sistemul european de credite pentru educație și formare profesională (SECEFP) ca un cadru metodologic care poate fi folosit pentru a descrie calificările ca unități de rezultate ale învățării cu puncte aferente .

SECEFP este un sistem de acumulare și transfer de unități de rezultate ale învățării în domeniul educației și formării profesionale din Europa. Acesta permite atestarea și înregistrarea rezultatelor învățării obținute în diverse contexte, fie în străinătate, fie printr-un parcurs de învățare formal, informal sau neformal. Rezultatele învățării pot fi transferate în sistemul „de origine” al unei persoane pentru a fi contabilizate în vederea obținerii unei calificări.

Diversitatea sistemelor naționale care definesc nivelul și conținutul calificărilor nu favorizează mobilitatea transnațională a celor care învață. SECEFP remediază această situație, facilitând mobilitatea persoanelor care învață în întreaga Europă.

Țările UE au fost libere să adopte recomandarea și să implementeze sistemul SECEFP. Acestora li s-a solicitat să aplice voluntar și gradual măsuri în vederea utilizării SECEFP începând cu 2012.

SECEFP este implementat prin parteneriate și rețele bazate pe acorduri educaționale (memorandumuri de înțelegere), care oferă un cadru adecvat pentru transferul creditelor. În vederea transferării creditelor, anexa II stabilește principiile și specificațiile tehnice pentru descrierea calificărilor sub formă de unități de rezultate ale învățării cu punctele aferente.

O rețea SECEFP europeană a instituțiilor competente și a altor părți interesate relevante promovează SECEFP și le permite țărilor UE să facă schimb de informații și de experiență. În cadrul rețelei, Comisia a instituit un grup al utilizatorilor sistemului SECEFP, care contribuie la ghidul utilizatorilor SECEFP și la implementarea acestui sistem.

Complementaritatea cu alte inițiative pentru recunoașterea și transferul competențelor

SECEFP este una dintre numeroasele inițiative europene care încurajează mobilitatea persoanelor care învață în cadrul Uniunii Europene (UE), cum ar fi Europass și Carta europeană a calității pentru mobilitate.

SECEFP vine, de asemenea, în completarea Sistemului european de credite acumulabile și transferabile (ECTS) prin crearea de legături între educația și formarea profesională și învățământul superior. SECEFP a fost creat în 1989 și a încurajat transparența și recunoașterea perioadelor de studii efectuate în străinătate.

Scopul SECEFP este de a facilita transferul de credite aferente rezultatelor învățării de la un sistem de calificări la altul. Acesta este diferit de Cadrul european al calificărilor (CEC), care este un cadru comun de referință. SECEFP nu este menit să armonizeze aceste sisteme, ci să le facă compatibile, asigurând o interfață între dispozițiile naționale existente privind acumularea, recunoașterea și transferul creditelor.

SECEFP nu afectează recunoașterea reciprocă a calificărilor profesionale, pentru care directiva aferentă impune obligații țărilor UE.

Cadrul european de referință pentru asigurarea calității în educație și formare profesională

Alături de SECEFP, a fost prezentat un instrument de referință pentru a încuraja țările UE să facă schimb de bune practici în domeniul politicilor de educație și formare profesională. Cadrul european de referință pentru asigurarea calității în educație și formare profesională este menit să îmbunătățească practicile naționale de gestionare a calității în acest domeniu printr-un set de criterii și indicatori comuni.

TERMENI-CHEIE

* Calificare: un rezultat formal al unui proces de evaluare și validare obținut în momentul în care o instituție competentă stabilește că o persoană a dobândit rezultate ale învățării corespunzătoare unor standarde date.

* Unitate de rezultate ale învățării: o componentă a unei calificări care constă într-un set coerent de cunoștințe, abilități și competențe care pot fi evaluate și validate.

* Credite sau puncte SECEFP: o reprezentare numerică a ponderii generale a rezultatelor învățării într-o calificare și a ponderii relative a unităților în raport cu calificarea.

Data ultimei actualizări: 22.09.2015