„Tineretul în acţiune” (2007-13)

Programul „Tineretul în acţiune” pentru perioada 2007-2013 are drept obiectiv dezvoltarea şi sprijinul cooperării europene în domeniul tineretului. Este destinat să încurajeze tinerii, în special pe cei mai defavorizaţi şi pe cei cu handicap, să participe la viaţa publică şi să promoveze spiritul lor de iniţiativă, spiritul antreprenorial şi creativitatea. În acest scop, programul defineşte obiectivele generale şi specifice care sunt puse în aplicare prin intermediul a cinci acţiuni.

ACT

Decizia nr. 1719/2006/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 15 noiembrie 2006 de instituire a programului „Tineretul în acţiune” pentru perioada 2007-2013 [A se vedea actul/actele de modificare].

SINTEZĂ

Programul „Tineretul în acţiune” pentru perioada 2007-2013 îşi propune să urmărească şi să consolideze acţiunea Uniunii Europene (UE) şi cooperarea, în conformitate cu programul de acţiune „Tineret” (2000-2006) şi cu programul pentru promovarea organismelor active la nivel european în domeniul tineretului (2004-2006). În vederea implicării tinerilor în societate ca cetăţeni activi, programul urmăreşte să consolideze sentimentul lor de apartenenţă la Europa. Acesta vizează, de asemenea, să contribuie la educaţia şi formarea de calitate în sens larg şi să îi ajute pe tineri să-şi dezvolte un sentiment de solidaritate şi înţelegere reciprocă.

Obiective

Programul are cinci obiective generale care completează activităţile UE (formare, cultură, sport sau ocuparea forţei de muncă) şi contribuie la dezvoltarea politicilor comunitare (diversitatea culturală, coeziunea socială, dezvoltarea durabilă şi combaterea discriminării). Fiecare dintre aceste obiective generale este divizat în obiective specifice.

Obiectivul general de a promova cetăţenia activă a tinerilor, care implică, de asemenea, promovarea cetăţeniei lor europene, este alcătuit din zece obiective specifice:

Obiectivul general de dezvoltare a solidarităţii între tineri îşi propune să promoveze toleranţa şi, prin urmare, consolidarea coeziunii sociale prin intermediul a două obiective specifice:

Obiectivul general de încurajare a înţelegerii reciproce între tinerii din diferite ţări include trei obiective specifice:

Obiectivul general de dezvoltare a calităţii sistemelor de sprijin a activităţilor tinerilor şi a capacităţilor organizaţiilor din cadrul societăţii civile în domeniul tineretului vizează:

Obiectivul general de promovare a cooperării europene în domeniul tineretului ia în considerare, în mod corespunzător, aspectele locale şi regionale şi este alcătuit din patru obiective specifice:

Acţiuni

Cele cinci acţiuni conţinute în program vizează punerea în aplicare a obiectivelor sale generale şi specifice. Aceste acţiuni sprijină proiecte la scară mică, promovând participarea activă a tinerilor, şi asigurând, în acelaşi timp, vizibilitatea europeană şi impactul proiectelor. Aceste proiecte sunt locale, regionale, naţionale sau internaţionale, incluzând crearea de reţele alcătuite din proiecte similare din diferite ţări participante.

Acţiunea „Tineret pentru Europa” urmăreşte, în principal, să consolideze schimburile între tineri în vederea favorizării mobilităţii acestora, consolidând, în acelaşi timp, sentimentul de cetăţenie europeană. Accentul este pus pe participarea tinerilor, fie că este vorba de participarea la proiecte pentru dezvoltarea de strategii de sensibilizare privind diversitatea socială şi culturală şi înţelegerea reciprocă sau de consolidarea participării la nivel lingvistic şi intercultural. Aceste schimburi se bazează pe parteneriate transnaţionale.

Această acţiune vizează, în egală măsură, să încurajeze tinerii să elaboreze propriile lor proiecte, sprijinind astfel iniţiativa lor, spiritul antreprenorial şi creativitatea acestora.

Proiectele de democraţie participativă care promovează cetăţenia şi înţelegerea reciprocă intră, de asemenea, în domeniul de aplicare al acestei acţiuni. Este susţinută implicarea tinerilor la nivel local, regional, naţional sau internaţional, precum şi proiectele şi activităţile bazate pe parteneriate internaţionale pentru schimbul de idei, de experienţă şi de bune practici la nivel european în cadrul proiectelor la nivel local şi regional.

Acţiunea „Serviciul European de Voluntariat” urmăreşte să consolideze participarea tinerilor la diverse forme de activităţi de voluntariat, atât în interiorul, cât şi în afara UE, în vederea dezvoltării solidarităţii şi a promovării cetăţeniei active şi a înţelegerii reciproce între tineri.

Această acţiune susţine:

Acţiunea acoperă costurile, asigurările, cheltuielile de şedere şi de deplasare ale voluntarilor, precum şi ,după caz, o alocaţie suplimentară pentru tineri cu posibilităţi reduse.

Ţările UE şi Comisia asigură conformitatea cu standardele de calitate, inclusiv o dimensiune non-formală a educaţiei (activităţi pentru a pregăti tinerii la nivel personal, intercultural şi tehnic, precum şi printr-un sprijin personal permanent), substanţa parteneriatelor şi prevenirea riscurilor.

Acţiunea „Tineretul în lume” contribuie la dezvoltarea înţelegerii reciproce a tinerilor şi a implicării lor active printr-o abordare deschisă a lumii. Scopul acestei acţiuni este de a sprijini proiecte cu ţările terţe care au semnat cu UE acorduri relevante în domeniul tineretului, cum sunt schimburile de tineri şi persoane şi organizaţiile active în domeniul tineretului. De asemenea, aceasta susţine iniţiativele care consolidează înţelegerea reciprocă între tineri, simţul solidarităţii şi al toleranţei, precum şi a cooperării în domeniul tineretului şi al societăţii civile în aceste ţări.

Programul distinge între proiecte desfăşurate cu ţările învecinate (politica europeană de vecinătate (PEV) cu ţările partenere, Rusia şi ţările din Balcanii Occidentali) şi cele desfăşurate cu alte ţări din afara UE. Se acordă prioritate schimbului de idei şi bune practici, dezvoltării de parteneriate şi de reţele şi dezvoltării societăţii civile.

Acţiunea „Sisteme de sprijinire a tineretului” susţine:

Acţiunea „Sprijin pentru cooperarea europeană în domeniul tineretului” vizează organizarea unui dialog structurat între diverşii actori din domeniul tineretului, şi anume tinerii înşişi, persoanele şi organizaţiile care îşi desfăşoară activitatea în acest sector şi responsabilii politici. Activităţile pot cuprinde:

Punere în aplicare

Programul este destinat proiectelor fără scop lucrativ pentru tineri, grupurilor de tineri şi persoanelor şi organizaţiilor active în domeniul tineretului. În principiu, acesta vizează tinerii cu vârste cuprinse între 15 şi 28 de ani (în anumite condiţii între 13 şi 30 de ani).

Programul este deschis participării ţărilor din UE, AELS (Asociaţia Europeană a Liberului Schimb), ţărilor care sunt membre ale Spaţiului Economic European (SEE), ţărilor candidate, ţărilor din Balcanii de Vest, Elveţiei (sub rezerva încheierii unui acord bilateral) şi ţărilor terţe (sau ţările partenere) care au semnat acorduri de cooperare cu UE relevante pentru domeniul tineretului. Este deschis, de asemenea, cooperării cu organizaţiile internaţionale care acţionează în acest domeniu, cum ar fi Consiliul Europei.

Bugetul programului pentru perioada 2007-2013 este de 885 milioane EUR.

Comisia şi ţările participante la punerea în aplicare a programului prevăd structurile necesare la nivel european, naţional şi, în cazul în care este necesar, la nivel regional sau local. În această privinţă, Comisia este asistată de un comitet de gestionare format din reprezentanţi ai statelor membre şi prezidat de un reprezentant al Comisiei. Majoritatea măsurilor de punere în aplicare trebuie să fie adoptate în conformitate cu procedura de gestionare. Doar deciziile privind acordarea de granturi cu valoare mică, care nu implică luarea de decizii sensibile, nu se adoptă în cadrul procedurii de comitologie. Programul este gestionat, în principal, în mod descentralizat de către agenţiile naţionale independente care trebuie să respecte normele de bună gestiune financiară şi sunt supuse şi auditurilor şi controalelor financiare. Cu toate acestea, proiectele centralizate sunt gestionate de Agenţia Executivă pentru Educaţie, Audiovizual şi Cultură.

În plus, Comisia şi ţările participante iau măsurile necesare pentru a încuraja recunoaşterea învăţământului non-formal şi informal pentru tineri (documente, certificat etc.) precum şi a experienţei dobândite în cadrul programului.

Referinţe

Act

Intrarea în vigoare – Data expirării

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Decizia nr. 1719/2006/CE

14.12.2006-31.12.2013

-

JO L 327, 24.11.2006

ACT(E) DE MODIFICARE

Intrarea în vigoare – Data expirării

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Decizia nr. 1349/2008/CE

25.12.2008-31.12.2013

-

JO L 348, 24.12.2008

Modificările şi corecturile succesive aduse Deciziei nr. 1719/2006/CE au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

ACTE CONEXE

Raport al Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor din 20 aprilie 2011 Evaluare intermediară a programului „Tineretul în acţiune” [COM(2011) 220 final – Nepublicat în Jurnalul Oficial].

Decizia Consiliului 2011/82/UE din 31 ianuarie 2011 privind încheierea Acordului între Uniunea Europeană şi Confederaţia Elveţiană privind stabilirea clauzelor şi condiţiilor de participare a Confederaţiei Elveţiene la programul „Tineretul în acţiune” şi la programul de acţiune în domeniul învăţării de-a lungul vieţii (2007-2013) [Jurnalul Oficial L 32 din 8.2.2011].

Rezoluţia Consiliului şi a reprezentanţilor guvernelor statelor membre reuniţi în cadrul Consiliului privind activităţile pentru tineret [Jurnalul Oficial C 327 din 4.12.2010].

See also

Ultima actualizare: 12.05.2011