Egalitatea de șanse între femei și bărbați pe piața muncii

Această directivă vizează consolidarea mai multor directive privind egalitatea de șanse între femei și bărbați prin simplificarea, modernizarea și îmbunătățirea legislației europene privind egalitatea de tratament între femei și bărbați în materie de încadrare în muncă.

SINTEZĂ

Egalitatea de șanse între femei și bărbați este un principiu fundamental al dreptului UE care se aplică tuturor domeniilor vieții sociale, inclusiv pieței muncii.

Egalitatea de tratament în încadrarea în muncă și condițiile de muncă

Această directivă interzice discriminările directe* sau indirecte* între femei și bărbați în ceea ce privește condițiile:

În plus, articolul 157 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (UE) interzice discriminarea bazată pe sex în ceea ce privește remunerația pentru aceeași muncă sau pentru o muncă având aceeași valoare. Acest principiu se aplică, de asemenea, sistemelor de clasificare profesională utilizate la stabilirea remunerațiilor.

Cu toate acestea, o diferență de tratament între bărbați și femei poate fi justificată prin natura activităților profesionale avute în vedere, dacă măsurile luate sunt legitime și proporționate.

Țările UE trebuie să încurajeze angajatorii și formatorii profesionali să combată orice discriminare (atât directă, cât și indirectă) bazată pe sex, în special hărțuirea* și hărțuirea sexuală*.

Egalitatea de tratament în protecția socială

Femeile și bărbații sunt tratați în mod egal în cadrul sistemelor profesionale de securitate socială, în special în ceea ce privește:

Acest principiu se aplică populației active în ansamblul ei, inclusiv:

Concediul de maternitate, de paternitate și de adopție

La încheierea concediului de maternitate, paternitate și/sau adopție, lucrătorii au dreptul:

Apărarea drepturilor

Țările UE trebuie să pună în aplicare căi de atac pentru lucrătorii care sunt victime ale discriminării, cum ar fi procedurile de conciliere și procedurile judiciare. Statele membre adoptă, de asemenea, măsurile necesare pentru a proteja lucrătorii și reprezentanții acestora împotriva oricărui tratament defavorabil ca reacție la o plângere formulată la nivelul întreprinderii sau la o acțiune în justiție.

Statele membre instituie în același timp regimuri de sancțiuni, posibilități de acordare a unor măsuri reparatorii sau despăgubiri proporționale cu prejudiciul suferit.

În cazul unei acțiuni intentate în justiție, sarcina probei îi revine părții acuzate de discriminare, care trebuie să dovedească faptul că nu a existat o încălcare a principiului egalității de tratament.

Promovarea egalității de tratament

Țările UE desemnează organisme împuternicite să promoveze, să analizeze și să supravegheze principiul egalității de tratament, precum și să asigure monitorizarea legislației și să ofere ajutor independent victimelor discriminării.

În plus, întreprinderile trebuie să promoveze principiul egalității de șanse între femei și bărbați și să consolideze rolul partenerilor sociali și al organizațiilor neguvernamentale.

CONTEXT

TERMENI-CHEIE

* Discriminare directă: situația în care o persoană este tratată într-un mod mai puțin favorabil din cauza sexului în comparație cu o altă persoană care este, a fost sau ar fi într-o situație comparabilă.

* Discriminare indirectă: situația în care o dispoziție, un criteriu sau o practică aparent neutră ar dezavantaja în special persoanele de un anumit sex în raport cu persoane de celălalt sex, în afară de cazul în care această dispoziție, acest criteriu sau această practică este justificată în mod obiectiv de un scop legitim, iar mijloacele pentru a atinge acest scop sunt corespunzătoare și necesare.

* Hărțuire: situația în care se manifestă un comportament indezirabil legat de sexul unei persoane, având ca obiect sau ca efect prejudicierea demnității unei persoane și crearea unui cadru intimidant, ostil, degradant, umilitor sau ofensator.

* Hărțuire sexuală: situația în care un comportament indezirabil cu conotație sexuală se manifestă în mod fizic, verbal sau nonverbal, având ca obiect sau ca efect prejudicierea demnității unei persoane și în special crearea unui cadru intimidant, ostil, degradant, umilitor sau ofensator.

ACT

Directiva 2006/54/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iulie 2006 privind punerea în aplicare a principiului egalității de șanse și al egalității de tratament între bărbați și femei în materie de încadrare în muncă și de muncă (reformă) (JO L 204, 26.7.2006, pp. 23-36)

Data ultimei actualizări: 29.10.2015