Egalitate de tratament în materie de încadrare în muncă și ocupare a forței de muncă

Prezenta directivă instituie un cadru general pentru garantarea egalității de tratament a persoanelor din Uniunea Europeană (UE) la locul de muncă, indiferent de apartenența religioasă sau de convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală.

ACT

Directiva 2000/78/CE a Consiliului de creare a unui cadru general în favoarea egalității de tratament în ceea ce privește încadrarea în muncă și ocuparea forței de muncă.

SINTEZĂ

Obiectivul directivei este de a asigura că persoanele cu o anumită apartenență religioasă sau cu anumite convingeri, cu un anumit handicap sau cu o anumită vârstă sau orientare sexuală nu suferă din cauza discriminării, ci se bucură de egalitate de tratament la locul de muncă.

La ce fel de discriminare se referă directiva?

Directiva se referă atât la discriminarea directă (tratamentul diferențiat pe baza unei caracteristici specifice), cât și la discriminarea indirectă (orice dispoziție, criteriu sau practică aparent neutră, dar care pune persoanele din categoriile de mai sus în dezavantaj în raport cu alte persoane). Hărțuirea, care creează un mediu ostil, este considerată o formă de discriminare.

Cui i se aplică și cui nu i se aplică directiva?

Directiva se aplică în cazul tuturor persoanelor, indiferent dacă lucrează în sectorul public sau în cel privat, în ceea ce privește:

Directiva nu se referă la tratamentul diferențiat bazat pe cetățenie sau la plățile de orice natură efectuate de regimurile publice, inclusiv de regimurile publice de securitate socială sau de protecție socială.

Ce se poate face pentru oprirea discriminării?

Țările UE au obligația de a se asigura că procedurile judiciare și/sau administrative sunt accesibile tuturor persoanelor care se consideră lezate prin nerespectarea față de ele a principiului egalității de tratament. Acest lucru este valabil chiar și după ce au încetat relațiile în care discriminarea se presupune a se fi produs. Mai multe detalii despre căile de recurs și aplicarea dreptului pot fi citite în capitolul II al directivei.

Cum se poate îmbunătăți situația?

Conform unui raport [COM(2014) 2 final] privind prezenta directivă și directiva privind egalitatea rasială, principala provocare constă în a sensibiliza și mai mult publicul față de măsurile de protecție existente și a asigura o mai bună aplicare a directivelor.

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Directiva 2000/78/CE

2.12.2000

2.12.2003

JO L 303, 2.12.2000

ACTE CONEXE

Raport al Comisiei către Parlamentul European și Consiliu Raport comun privind aplicarea Directivei 2000/43/CE a Consiliului din 29 iunie 2000 de punere în aplicare a principiului egalității de tratament între persoane, fără deosebire de rasă sau origine etnică (directiva privind egalitatea rasială) și a Directivei 2000/78/CE a Consiliului din 27 noiembrie 2000 de creare a unui cadru general în favoarea egalității de tratament în ceea ce privește încadrarea în muncă și ocuparea forței de muncă (directiva privind egalitatea de tratament în ceea ce privește încadrarea în muncă) [COM(2014) 2 final din 17.1.2014 - nepublicat în Jurnalul Oficial].

Ultima actualizare: 27.06.2014