Coordonarea sistemelor de securitate socială

SINTEZĂ PRIVIND:

Regulamentul (CE) nr. 883/2004 – privind coordonarea sistemelor de securitate socială

SINTEZĂ

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT?

Regulamentul stabilește norme comune pentru protejarea drepturilor de securitate socială în cazul deplasării în UE (precum și în Islanda, Liechtenstein, Norvegia și Elveția).

Acesta recunoaște faptul că țările UE decid cu privire la aspecte precum beneficiarii sistemelor de securitate socială, nivelurile prestațiilor și condițiile de eligibilitate.

Acest regulament privind coordonarea sistemelor de securitate socială nu înlocuiește sistemele naționale cu un sistem european unic.

ASPECTE-CHEIE

Domeniul de aplicare

Regulamentul cuprinde toate ramurile de securitate socială tradiționale, și anume:

prestațiile de boală;

indemnizațiile de maternitate și de paternitate;

pensiile pentru limită de vârstă;

prestațiile de prepensionare și pensiile de invaliditate;

prestațiile de urmaș și ajutoarele de deces;

ajutoarele de șomaj;

prestațiile familiale;

prestațiile pentru accidente de muncă și boli profesionale.

Beneficiarilor li se garantează că le vor fi plătite prestațiile, că vor avea asigurare pentru serviciile de îngrijire a sănătății și că vor primi prestații familiale, chiar dacă se deplasează într-o altă țară a UE.

Beneficiari

Toți resortisanții UE (și familiile acestora) care se află sub incidența legislației în domeniul securității sociale a unei țări a UE pot beneficia de aceste norme de coordonare. Acestea se aplică angajaților și lucrătorilor care desfășoară activități independente, funcționarilor, studenților și pensionarilor, precum și șomerilor și persoanelor care încă nu au sau care nu mai au un loc de muncă.

De asemenea, normele se aplică și resortisanților din afara UE și membrilor familiilor acestora care locuiesc legal în UE.

Principii de bază

Beneficiarii:

se află sub incidența legislației unei singure țări și plătesc prime în țara respectivă. Organizațiile care gestionează securitatea socială decid cărei competențe judiciare aparțin (principiul unei legislații unice aplicabile);

au aceleași drepturi și obligații ca resortisanții țării în care sunt acoperiți (principiul egalității de tratament sau al nediscriminării);

au garanția că perioadele anterioare de asigurare, de încadrare în muncă sau de rezidență realizate în alte țări vor fi luate în considerare la calcularea prestațiilor lor (principiul cumulării perioadelor);

pot, dacă au dreptul la o prestație în numerar într-o țară, să colecteze această prestație dacă nu locuiesc în țara respectivă (principiul exportabilității prestațiilor în toate țările UE în care beneficiarul sau membrii familiei acestuia își au reședința).

Cardul european de asigurări sociale de sănătate (CEASS)

CEASS (care este gratuit) le permite persoanelor care stau într-o țară a UE diferită de țara lor de reședință, inclusiv în vacanță, accesul la prestații medicale în timpul șederii lor în aceleași condiții și la același cost ca persoanele asigurate din țara respectivă. Costurile sunt apoi plătite/rambursate de către sistemul de securitate socială al țării de origine a acestora. CEASS sunt eliberate de către serviciile de asigurări de sănătate din țara persoanei asigurate.

Instrumente de coordonare a sistemelor de securitate socială

Instituțiile trebuie să răspundă tuturor solicitărilor într-un termen rezonabil și să comunice persoanelor în cauză orice informație necesară pentru exercitarea drepturilor conferite de regulament. Regulamentul stabilește norme pentru a asigura că instituțiile țărilor UE conlucrează în strânsă legătură și își acordă reciproc asistență în beneficiul cetățenilor.

DE CÂND SE APLICĂ REGULAMENTUL?

Deși a fost adoptat în 2004, regulamentul a devenit aplicabil (în conformitate cu articolul 91 al acestuia) abia la 1 mai 2010. Aceasta a fost data la care a devenit aplicabil actul care prevedea procedura de punere în aplicare [Regulamentul (CE) nr. 987/2009] (a se vedea articolul 97 al regulamentului de punere în aplicare).

CONTEXT

Pentru informații suplimentare, consultați coordonarea regimurilor de securitate socială la nivelul UE pe site-ul Comisiei Europene.

ACT

Regulamentul (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială (JO L 200, 7.6.2004, pp. 1-49)

ACTE CONEXE

Regulamentul (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 septembrie 2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială (JO L 284, 30.10.2009, pp. 1-42)

Data ultimei actualizări: 16.12.2015