Accelerarea aplicării legislației UE privind detașarea lucrătorilor

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Directiva 96/71/CE privind detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii

Directiva 2014/67/UE privind asigurarea respectării aplicării Directivei 96/71/CE privind detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii

Directiva (UE) 2020/1057 de stabilire a unor norme specifice cu privire la Directiva 96/71/CE și la Directiva 2014/67/UE privind detașarea conducătorilor auto în sectorul transportului rutier și de modificare a Directivei 2006/22/CE în ceea ce privește cerințele de control și a Regulamentului (UE) nr. 1024/2012

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DIRECTIVE?

ASPECTE-CHEIE

Directiva 96/71/CE

Directiva 2014/67/UE

Îmbunătățirea prevenirii, a monitorizării și a sancționării oricăror abuzuri privind normele aplicabile

Îmbunătățirea accesului la informații

Intensificarea cooperării administrative

Directiva de modificare (UE) 2018/957

Directiva de modificare (UE) 2018/957 introduce o serie de norme noi:

Directiva (UE) 2020/1057

Printre modificările introduse prin Directiva (UE) 2020/1057 se numără:

DE CÂND SE APLICĂ DIRECTIVELE?

CONTEXT

Pentru informații suplimentare, consultați:

TERMENI-CHEIE

Societate de tip „cutie poștală”: companii care au fost înființate cu scopul de a beneficia de lacune legislative, neoferind în același timp niciun serviciu clienților, ci mai degrabă oferind o fațadă pentru serviciile furnizate de proprietarii lor [Comisia Europeană în COM(2013) 122 final].

DOCUMENTELE PRINCIPALE

Directiva 96/71/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 1996 privind detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii (JO L 18, 21.1.1997, pp. 1-6)

Modificările succesive aduse Directivei 96/71/CE au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

Directiva 2014/67/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind asigurarea respectării aplicării Directivei 96/71/CE privind detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1024/2012 privind cooperarea administrativă prin intermediul Sistemului de informare al pieței interne („Regulamentul IMI”) (JO L 159, 28.5.2014, pp. 11-31)

Directiva (UE) 2020/1057 a Parlamentului European și a Consiliului din 15 iulie 2020 de stabilire a unor norme specifice cu privire la Directiva 96/71/CE și la Directiva 2014/67/UE privind detașarea conducătorilor auto în sectorul transportului rutier și de modificare a Directivei 2006/22/CE în ceea ce privește cerințele de control și a Regulamentului (UE) nr. 1024/2012 (JO L 249, 31.7.2020, pp. 49-65)

DOCUMENTE CONEXE

Regulamentul (UE) 2020/1055 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 iulie 2020 de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1071/2009, (CE) nr. 1072/2009 și (UE) nr. 1024/2012 în vederea adaptării acestora la evoluțiile sectorului transportului rutier (JO L 249, 31.7.2020, pp. 17-32)

Regulamentul (UE) nr. 1024/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind cooperarea administrativă prin intermediul Sistemului de informare al pieței interne și de abrogare a Deciziei 2008/49/CE a Comisiei („Regulamentul IMI”) (JO L 316, 14.11.2012, pp. 1-11)

A se vedea versiunea consolidată.

Directiva 2006/22/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 martie 2006 privind condițiile minime pentru punerea în aplicare a Regulamentelor (CEE) nr. 3820/85 și (CEE) nr. 3821/85 ale Consiliului privind legislația socială referitoare la activitățile de transport rutier și de abrogare a Directivei 88/599/CEE a Consiliului (JO L 102, 11.4.2006, pp. 35-44)

A se vedea versiunea consolidată.

Data ultimei actualizări: 13.10.2020