Accelerarea aplicării legislației UE privind detașarea lucrătorilor

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Directiva 96/71/CE privind detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii

Directiva 2014/67/UE privind asigurarea respectării aplicării Directivei 96/71/CE privind detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii

Directiva (UE) 2018/957 de modificare a Directivei 96/71/CE privind detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DIRECTIVE?

ASPECTE-CHEIE

Directiva 96/71/CE

Directiva 2014/67/UE

Îmbunătățirea prevenirii, a monitorizării și a sancționării oricăror abuzuri privind normele aplicabile

Îmbunătățirea accesului la informații

Intensificarea cooperării administrative

Directiva de modificare (UE) 2018/957

Directiva de modificare (UE) 2018/957 introduce o serie de noi reguli:

DE CÂND SE APLICĂ DIRECTIVELE?

CONTEXT

Pentru informații suplimentare, consultați:

DOCUMENTELE PRINCIPALE

Directiva 96/71/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 1996 privind detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii (JO L 18, 21.1.1997, pp. 1-6)

Modificările succesive aduse Directivei 96/71/CE au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

Directiva 2014/67/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind asigurarea respectării aplicării Directivei 96/71/CE privind detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1024/2012 privind cooperarea administrativă prin intermediul Sistemului de informare al pieței interne („Regulamentul IMI”) (JO L 159, 28.5.2014, pp. 11-31)

Directiva (UE) 2018/957 a Parlamentului European și a Consiliului din 28 iunie 2018 de modificare a Directivei 96/71/CE privind detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii (JO L 173, 9.7.2018, pp. 16-24)

Rectificare la Directiva (UE) 2018/957 a Parlamentului European și a Consiliului din 28 iunie 2018 de modificare a Directivei 96/71/CE privind detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii (JO L 91, 29.3.2019, p. 77)

DOCUMENTE CONEXE

Regulamentul (UE) nr. 1024/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind cooperarea administrativă prin intermediul Sistemului de informare al pieței interne și de abrogare a Deciziei 2008/49/CE a Comisiei („Regulamentul IMI”) (JO L 316, 14.11.2012, pp. 1-11)

A se vedea versiunea consolidată.

Directiva 2006/22/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 martie 2006 privind condițiile minime pentru punerea în aplicare a Regulamentelor (CEE) nr. 3820/85 și (CEE) nr. 3821/85 ale Consiliului privind legislația socială referitoare la activitățile de transport rutier și de abrogare a Directivei 88/599/CEE a Consiliului (JO L 102, 11.4.2006, pp. 35-44)

A se vedea versiunea consolidată.

Data ultimei actualizări: 28.04.2020